Bitva o Těchobuz: Kraj Vysočina má výhodnější cenovou nabídku

Záměr prodeje zámku Těchobuz byl Krajem Vysočina zrušen letos na jaře, kdy nebylo možné realizovat prohlídku zámku zájemci o koupi z důvodu omezení volného pohybu obyvatelstva na základě vládních protiepidemiologických opatření.

Prázdný zámek Těchobuz je pro Kraj Vysočina nadbytečným majetkem o který projevuje zájem soukromý investor i samotná obec.

Nemovitý majetek by měl být převeden do vlastnictví obce Těchobuz, jako přímému zájemci, za cenu tří milionů korun, přičemž úhrada kupní ceny by měla být rozložena do devíti splátek, kdy poslední je splatná ke dni 31.12.2028. Kraj Vysočina už zveřejnil podmínky přímého prodeje obci Těchobuz jako určenému zájemci.

Podle soukromého investora jsou tyto podmínky velice nekonkrétní a obecné, neboť například není uvedeno, na jak dlouhou dobu bude obec Těchobuz omezena v právu zcizit nemovitost. Není znám ani konkrétní účel, k němuž by chtěla obec nemovitý majetek užívat a k jakým konkrétním úkolům obce jej hodlá použít.


Právní zástupce soukromého investora potvrdil zájem o možnost koupit zámek Těchobuz: opakovaně předkládal vedení Kraje Vysočina nabídky k odkoupení, vyzýval k jednání, chtěl se zúčastnit výběrového řízení, které se mělo konat dne 20.3.2020 (zrušeno z důvodu krizových opatření
COVID) a je mu detailně znám stav nemovitostí, kdy nemovitosti jsou dlouhodobě nevyužívány, není zde prováděna plnohodnotná údržba, dochází k postupnému zhoršování stavebně technického stavu
nemovitých věcí a tedy i k poklesu jejich hodnoty. Stavebně technický stav objektů není dobrý (zavlhlost vnitřních prostor, zavlhání venkovních omítek, nedostatečná údržba zámeckého parku).


Podle soukromého investora je tedy zřejmé, že budoucí vlastník bude muset na obnovení stavebně technického stavu nemovitých věcí provést rozsáhlé stavební úpravy a investovat nemalé finanční prostředky, které dle jeho názoru obec Těchobuz k dispozici nemá, což mimo jiné dokládá fakt, že nabízená kupní cena má být splácena osm let. Z veřejně dostupných informací je známo, že obec Těchobuz nemá dostatek prostředků na
tyto opravy, když v důsledku ukončení provozu pobytového zařízení sociálních služeb v dotčených nemovitostech došlo v obci k razantnímu snížení počtu obyvatel a tím i k podstatnému snížení daňových příjmů obce z podílu na sdílených daních (cca o 2.400.000,- Kč).


Soukromý investor zopakoval nabídku zámek Těchobuz odkoupit, a to za kupní cenu tři a půl milionu korun se splatností do čtrnácti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy.

Už v únoru soukromý investor předložil soukromý investor spolu s nabídkou i podnikatelský záměr.Dále je připraven též doložit, že má k dispozici finanční prostředky potřebné pro provedení stavebně technických úprav nutných pro zlepšení stavu těchto nemovitostí.

Soukromý investor navrhl Kraji Vysočina, aby odstoupil od záměru přímého prodeje obci Těchobuz a vyhlásil veřejnou soutěž na nejvýhodnější nabídku prodeje zánku Těchobuz.


Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů