Hygienici doporučují omezit rozsvícení vánočních stromů

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě v současné době doporučuje omezit pořádání veřejných akcí, při nichž dochází ke zvýšené kumulaci veřejnosti, na nezbytné minimum.

Pokud bude přesto rozhodnuto o konání takové veřejné akce, je třeba, aby byl kladen důraz na důsledné dodržování platných protiepidemických opatření.

History of Christmas Trees - Symbolism, Traditions & Trivia - HISTORY

Typickou akcí ve smyslu výše uvedeného je rozsvěcení vánočního stromu. Pokud jde o rozsvěcení vánočního stromu, vztahují se na tuto akci povinnosti stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2021, č.j. MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN.

Bodem I/14 uvedeného mimořádného opatření jsou stanoveny zejména tyto podmínky:

a) nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1 000 osob, není-li dále stanoveno jinak,

b) zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje,

i) pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí,

ii) jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity, není-li dále stanoveno jinak,

iii) jde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob, c) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci.

Z uvedeného tak vyplývá, že organizátor nesmí v jeden čas umožnit přítomnost více než 1 000 osob.

Dále se akce nesmí účastnit osoby, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat (s výše uvedenými výjimkami, které však nelze v případě rozsvěcení vánočního stromku aplikovat). Tato povinnost se vztahuje na každou jednotlivou osobu při účasti na jakékoliv akci.

Pokud jde o organizátora akce, tak pokud je vstup na akci jakýmkoliv způsobem regulován (např. zaplacení vstupného, regulace počtu účastníků apod.), musí organizátor akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, před účastí na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci.

Pokud vstup na akci žádným způsobem regulován není, organizátor tuto povinnost nemá. Na jednotlivé osoby účastnící se dané akce se dále vztahuje povinnost stanovená v bodě I/1 písm. f) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. října 2021, č.j. MZDR 15757/2020- 61/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. listopadu 2021, č.j. MZDR 15757/2020-62/MIN/KAN, které stanoví, že všem osobám se s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem, které brání šíření kapének (dále jen „respirátor“), a to při účasti na veřejné nebo soukromé akci, včetně shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, při níž dochází ke kumulaci osob, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti, na jednom místě ve vnějších prostorech v případě, že se akce účastní ve stejném čase 30 nebo více osob, které mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 1,5 metru, s výjimkou dětí do 15 let věku, které na těchto místech mohou nosit i jiné ochranné prostředky, kterými jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, pokud se na ně nevztahuje výjimka podle bodu 2.

V bodě 2 uvedeného mimořádného opatření jsou pak uvedeny obecné výjimky z uvedené povinnosti. Tuto povinnost mají opět jednotlivé fyzické osoby, plnění či případné neplnění této povinnosti není v gesci organizátora, je však vhodné, aby obec jako organizátor akce účastníky na tuto povinnost upozornila.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů