Jihlava náhle ukončila proces EIA na centrální dopravní terminál

Statutární město Jihlava požádalo Kraj Vysočina o zastavení procesu EIA na centrální dopravní terminál. Proces EIA je zjišťování konkrétních dopadů stavby centrálního dopravního terminálu na životní prostředí. Připomínky může vznést kromě dotčených orgánů kdokoliv z občanů.

Podle informací Občasníku měli k záměru výstavby centrálního dopravního terminálu četné připomínky hygienici. Dle akustického posouzení dochází u variantního řešení v některých výpočtových bodech k překročení limitních hodnot hluku z dopravy. I přes poměrně velký rozsah hlukové studie neposkytuje výpočtový model dostatečný přehled vlivu hluku z provozu záměru. Zároveň je podle hygieniků stávající hluková studie zatížena četnými nepřesnostmi. Hygienici doporučují stávající hlukovou studii spočítat na aktuální rok 2019 případně r. 2020 nikoliv pro rok 2017.

Další připomínky měl odbor životního prostředí Magistrátu: Záměr bude vyžadovat také rozsáhlé kácení i hodnotných vzrostlých stromů, z nichž některé jsou pravděpodobně také biotopem zvláště chráněných druhů živočichů. Realizace záměru bude představovat výrazný zásah do městské zeleně (především do stávajících parků – registrovaných významných krajinných prvků), ale jsou navrženy opatření pro zmírnění tohoto vlivu (kompenzační výsadby dřevin).

Záměr spočívá ve výstavbě nového dopravního terminálu v krajském městě Vysočiny. Součástí záměru je železniční stanice , autobusové nádraží, terminál městské hromadné dopravy, dostatečné parkovací kapacity individuální automobilové dopravy a kapacity pro cyklistickou a pěší dopravu.

Základní osnovu území vytváří nové dopravní řešení – komunikační propojení východozápadním směrem mezi stávající okružní křižovatkou na ulici Havlíčkova s mimoúrovňovou křižovatkou silnice I/38 se silnicí II/523 a ulicí Jiráskovou jako paralely k ulici Fritzova. Na ulici Jiráskovu se systém napojí propojením podél parku Keťásek úpravou křižovatky ul. Jiráskova a Hamerníkova. Napojení třídy Legionářů na tangentu je navrhováno okružní křižovatkou před nádražní budovou.

Z této okružní křižovatky je napojen předprostor nového nádraží, autobusový terminál a nově konfigurovaná třída Legionářů. Na okružní křižovatku navazují také zastávky MHD. Na hlavní budovu nádraží navazuje v západní části autobusový terminál, řešený jako šikmá stání, s plynulým průjezdem autobusů. Terminál je zastřešen lehkou ocelovou konstrukcí prolomenou kruhovými otvory. Cílem návrhu je vytvořit jednoznačně přehledný přirozený urbanizovaný prostor, který má spíše formu veřejného prostranství a dopravní funkce jsou vizuálně potlačeny.

K tomu by mělo přispět hojné použití prvků městského mobiliáře, jako jsou vodní prvky, lavičky, stromové mříže, patníky, odpadkové koše a pítka. Veřejné osvětlení bude řešeno pomocí nových sloupových svítidel, umístěných po obvodu komunikací. Zastřešení autobusového nádraží pak nese vlastní liniové led osvětlení nástupišť.

Součástí projektu veřejného osvětlení bude rovněž řešeno připojení parkovacích automatů, mapy města, dobíjecích stojanů na elektrokola, panelů odjezdů autobusů, zastávkové přístřešky atd. Počítá se rovněž s nasvícením kašny a nádražní budovy.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů