Úzkokolejka nemůže provádět údržbu tratě, část je v havarijní stavu!

Začarovaný kruh! Po části společné dráhy z jindřichohradeckého nádraží nemůže úzkokolejka jezdit, dokud nebude mít bezpečnostní certifikát pro „svou“ kolej na společné části tratí s širokorozchodnou dráhou udržovanou Správou železnic.

Už jsou k dispozici první kusé informace o situaci jindřichohradecké úzkokolejky po přerušení řízení o udělení bezpečnostního certifikátu. Bez tohoto dokumentu nelze provozovat veřejnou dopravu na úzkokolejce.

Drážní úřad konstatoval, že Správu úzkokolejných drah bere jako ryze nový subjekt, a proto na něj od počátku klade veškeré zákonné požadavky vycházející z tuzemské i evropské legislativy, což je důsledek propadnutí předchozích osvědčení a vytvoření nového subjektu.

Řada nedostatků má sice jen formální charakter a mohou být napravena ve velmi krátké době, ale naopak za nejzávažnější výtky je třeba považovat nesoulad Předpisu o provozování dráhy a organizování drážní dopravy s Prováděcím nařízením komise (EU) 2019/773, kdy dle DÚ bude nutné přepracování tohoto předpisu tak, aby byl v souladu s legislativou EU, a dále to, že předpis SUD-SB Systém bezpečnosti odkazuje na právní rámec přílohy I., nařízení 762, který se netýká provozovatele dráhy, ale dopravce.

Stejně tak je závažným nedostatek nedoložení platné prohlídky prováděcích revizí a zkoušek na pevných
elektrických zařízeních (návěstidla, výstražná zařízení apod.), kdy již nejspíš nemůže platit dřívější
argument o tom, že tato zařízení jsou bez proudu.

Drážní úřad dále zdůraznil, že Výzva Správě úzkokolejných drah ze dne 22. 5. 2024 se týká pouze jedné stránky věci v rámci probíhajícího správního řízení o žádosti Správy úzkokolejných drah ze dne 30. 1. 2024, a to té „byrokratické“, resp. formálně-právní, avšak paralelně s tím pokračuje i prověřování oné druhé stránky, tj. technickéhovstavu drah, tedy faktického technického stavu železničních cest, čehož se týkal i státní dozor konaný ze strany Drážního úřadu ve dnech 22. až 26. 4. 2024.

Vyhotovení protokolu z tohoto dozoru očekává přibližně během týdne, kdy tento bude zároveň doručen i SÚD, přičemž očekává další výtky, tentokrát k technickému stavu drah. I v tomto směru bude třeba odstranit v určené lhůtě, jejíž délku dnes ještě neumí určit, vytknuté závažné nedostatky na havarijním stavu části drah, jinak nebude moci být požadované osvědčení o bezpečnosti regionální dráhy vůbec (a to ani podmíněně) vydáno.

Následovat bude čtrnácti denní lhůta pro podání případných námitek proti protokolu a poté bude SÚD
usnesením vyzvána k odstranění i zde identifikovaných nedostatků.

Bez certifikátu Drážního úřadu se úzkokolejka nedostane k finančním prostředkům Státního fondu dopravní infrastruktury (více zde).

Závěrem Drážní úřad uvedl, že informace o nedostatcích v podané žádosti nemohou být pro dlužnici neznámé či překvapivé, neboť té byly sděleny nejpozději dne 7. 5. 2024, kdy proběhlo jednání mezi Drážním úřadem a Správy úzkokolejných drah.

Zároveň Drážní úřad potvrdil, že již k datu 7. 5. 2024 dlužnice sama od podání žádosti opravila některé nejpalčivější (sic toliko formální) nesrovnalosti či nepřesnosti.

Drážní úřad navíc upozornil i na smlouvu sepsanou se Správou železnic, kterou mu Dlužnice na jednání
dne 7. 5. 2024 předložila, která byla podepsána cca před měsícem a kvůli které nemá nyní jindřichohradecká úzkokolejka možnost užívat část tratě v úseku, kde úzkorozchodná dráha probíhá spolu se standardním rozchodem dráhy, neboť Správa železnic si přístup na tuto část dráha podmínila až okamžikem, kdy bude mít Správa úzkokolejných drah k dispozici osvědčení o bezpečnosti dráhy. Správa úzkokolejných drah tudíž nemůže dnes na této části dráhy provádět opravu ani údržbu, což ale zase komplikuje získání osvědčení o bezpečnosti dráhy.

Věc může být řešitelná doplňkem této smlouvy, ale jedná se o další zbytečné časové prodlení. Drážní úřad neumí odhadnout časovou náročnost nápravy všech vytýkaných nedostatků. Doplnil ale, že sám bude po doložení nápravy vytýkaných nedostatků (jak formálněprávních, tak i faktických) pro finální posouzení žádosti a připojených podkladů před vlastním rozhodnutím potřebovat přibližně měsíc.

Úzkokolejka zahájila nábor nových zaměstnanců (více zde), má soudu vysvětlit z čeho zaplatí červnové výplaty (více zde).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů