(VIDEO) Luka nad Jihlavou mají deficit ve vodárenství přes milion korun, ex-starosta Wölfl předčasně odešel z jednání zastupitelstva

Zastupitelé Luk nad Jihlavou obdrželi žádost o mimořádnou dotaci na pokrytí deficitu v místním vodárenství za rok 2022. Jednání zastupitestva bylo poměrně rušné, v závěrečné diskusi zastupitelů Viktor Wölfl předčasně odešel z jednání zastupitelstva. O mimořádné dotaci na pokrytí deficitu vodárenského hospodaření bude pravděpodobně rozhodovat mimořádné jednání zastupitelstva. Jednatel městské společnosti Jiří Olt nebyl vůbec přítomen projednávání dotační žádosti.

V roce 2022 probíhalo provozování vodovodů a kanalizací v majetku městyse Luka nad Jihlavou bez závažných problémů a zcela v souladu se všemi legislativními předpisy. Provozování kanalizací, ČOV a části vodovodů probíhalo na základě smlouvy uzavřené mezi městysem Luka nad Jihlavou a společností VAK Loucko, která je držitelem povolení k provozování. Část odborných služeb spojených s provozováním kanalizací, ČOV a vodovodů je zabezpečována společností Vodovody a kanalizace Vysočina s.r.o. a to na
základě koncesní smlouvy uzavřené mezi touto společností a společností VAK Loucko.

Kanalizační síť, včetně pěti čerpacích stanic odpadních vod a ČOV byla k 31.12.2022 v majetku městyse Luka nad Jihlavou a společnost VAK Loucko má k tomuto majetku příslušná povolení k provozování.

U vodovodní sítě je situace komplikovanější. Městys Luka nad Jihlavou má ve svém majetku pouze části vodovodní sítě. Jedná se o lokality Za Dvorem a Na Vyhlídce, kde má současně společnost VAK Loucko vydáno povolení k provozování. Dále již byly městysi na základě rozhodnutí správních orgánů Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko vydány další části vodovodů, a to celé nebo části ulic Horní, Jeclovská, Na Kocandě, Okružní, Osvobození, Otínská, Okružní, Středová, U Cihelny a Za Humny. Současně s vydáním těchto vodovodů městysi bylo zrušeno povolení k provozování Vodárenské akciové společnosti a.s. K těmto vodovodům společnost VAK Loucko požádala 11.9.2018 o povolení k provozování, ale správní
řízení nebylo doposud ukončeno. Z tohoto důvodu jsou uvedené vodovody provozovány v režimu tzv. veřejné služby podle § 22 Zákona č. 274/2021 Sb. o vodovodech a kanalizacích společností Vodovody a kanalizace Vysočina s.r.o. Ke zbylé části vodovodů vydal 8.7.2019 krajský úřad Kraje Vysočina rozhodnutí o povinnosti Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko předat tento majetek městysi Luka nad Jihlavou, ale vzhledem k celé řadě následných správních a soudních řízení nenabylo toto rozhodnutí doposud právní moci. Tato část vodovodů tak byla k 31.12.2022 stále v držení Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko a jejich provozovatelem je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 1.2.2022 nabylo právní moci rozhodnutí krajského úřadu Kraje Vysočina o vydání majetku tzv. skupinového vodovodu do vlastnictví obcí, které jsou na tento majetek napojeny. Jedná se o prameniště Rytířsko, vodojemy Velký Beranov s odkyselovací a odradonovací stanicí, přívodní řad do Luk nad Jihlavou, přívodní řad z Luka nad Jihlavou do Bítovčic a přívodní řad z Luka nad Jihlavou do Vysokých Studnic. Tento majetek byl vydán částečně do společného vlastnictví a částečně do výlučného vlastnictví jednotlivých obcí. Držitelem povolení
k provozování je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.

K 31.12.2022 bylo na kanalizacích ve vlastnictví městyse celkem 908 odběrných míst, z toho
byla k tomuto datu na 890 odběrných místech uzavřená smlouva na odvádění odpadních vod,
tj. 18 odběrných míst nemělo uzavřenou smlouvu. V průběhu roku, bylo vyřešeno 30
odběrných míst, která k 31.12.2021 neměla uzavřené smlouvy. Na vodovodech ve vlastnictví
městyse bylo celkem 162 odběrných míst. Z toho bylo 66 odběrných míst na vodovodech, na
které má VAK Loucko povolení k provozování a 96 odběrných míst, která jsou v současné
době bez povolení k provozování. Na uvedených 66 odběrných místech má VAK Loucko
uzavřené smlouvy s 62 odběrateli, zbývají 4 odběrná místa k dořešení.

Za rok 2022 bylo fakturováno odběratelům celkem 88.715 m3 odpadní vody, oproti roku 2021
bylo fakturované množství odpadní vody o 1.841 m3 vyšší. Za rok 2022 bylo fakturováno
odběratelům celkem 5.175 m3 pitné vody, oproti roku 2021 je fakturované množství pitné vody
o 1.061 m3 vyšší. Celkem bylo na vodné a stočné vystaveno 969 faktur.

V rámci vyjadřovací činnosti provozovatele k připravovaným stavbám na území městyse bylo
v roce 2022 vydáno celkem 47 vyjádření.

V roce 2022 proběhly celkem 4 kontroly ze strany orgánů státní správy – Česká inspekce
životního prostředí, Krajská hygienická stanice, Ministerstvo zemědělství ČR a Státní fond
životního prostředí ČR. Kontrolami byly zjištěny pouze drobné nedostatky administrativního
charakteru, které byly řešeny pouze nápravnými opatřeními bez udělení sankcí vůči
společnosti VAK Loucko.

Videozáznam z jednání zastupitelstva se zpracovává, objeví se přímo zde.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů