Závada na chodníku stála Jihlavu desítky tisíc v soudním sporu

Dlouholetý spor o úraz na chodníku je u konce. Radní města Jihlavy odsouhlasili smírné vyřešení úrazu na křižovatce ulic křižovatce ulic Židovská a Mrštíkova. Závada spočívala v chybějící dlažební kostce.

Statutární město Jihlava odmítlo nést odpovědnost za odškodnění úrazu s odůvodněním, že se v předmětném případě nejednalo o takovou závadu ve schůdnosti komunikace, kterou nemohla poškozená předvídat při pohybu přizpůsobenému stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace, což sdělilo právnímu zástupci poškozené dne 13.11.2018.

Stejný závěr vyslovila i Česká pojišťovna, a.s., s níž má uzavřenu pojistnou smlouvu správce komunikace (SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.), která ve svém sdělení poškozené uvedla, že chybějící dlažební kostka byla viditelná a že se zřejmě jednalo o dlouhodobý stav komunikace, který byl patrný a známý a tudíž se nemohlo jednat o závadu zcela neočekávanou.

Dne 27.2.2019 obdrželo statutární město Jihlavě elektronický platební rozkaz, vydaný Okresním soudem v Jihlavě dne 27.2.2019, který ukládal statutárnímu městu Jihlava uhradit ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení částku 26.256,-Kč s příslušenstvím, tj. 9 % úrokem ze žalované částky ročně od 9.11.2018 do zaplacení, a náklady řízení ve výši 10.053,- Kč, nebo v této lhůtě podat odpor.

Statutární město Jihlava podalo v zákonné lhůtě odpor s odůvodněním, že žalovaný nárok neuznává s odkazem na ust. § 27 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, dle kterého vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

Usnesením ze dne 11.4.2019 Okresní soud v Jihlavě nařídil účastníkům řízení setkání se zapsaným mediátorem, následně však Rada města Jihlavy usnesením ze dne 13.6.2019 rozhodla o tom, aby náhrada nemajetkové újmy byla řešena soudní cestou.

Dne 16.10.2019 proběhlo před Okresním soudem v Jihlavě první jednání, které bylo odročeno na neurčito s tím, aby žalovaný znovu projednal celou záležitost s Českou pojišťovnou, a.s.

Statutární město Jihlava se prostřednictvím správce komunikace znovu obrátilo na Českou pojišťovnu s návrhem, aby opětovně prošetřila celou záležitost s tím, že dle předběžného vyjádření soudu se nemusí jednat o závadu ve schůdnosti ve smyslu § 27 zákona o pozemních komunikacích.

Dne 23.3.2020 sdělila Generali Česká pojišťovna, že by bylo možné se dohodnout na uzavřené sporu smírnou cestou, přičemž by byla akceptována částka 10.587,- Kč představující bolestné s tím, že na nákladech právního zastoupení by byly akceptovány 3 úkony a 3 paušální náhrady, počítáno z vyplacené částky.

Návrh byl prostřednictvím Okresního soudu v Jihlavě doručen žalující straně, která dne 8.5.2020 sdělila, že jsou ochotni ustoupit ve výši samotného nároku a místo 26.256,– Kč by přijali pouze částku 10.587,– Kč a na nákladech řízení částku 15.725,70 Kč.

Za těchto podmínek jsou ochotni uzavřít soudní smír.

Uzavření smíru by pro statutární město Jihlavu představovalo úsporu ve výši 26.256,- Kč + požadované příslušenství, když je strana žalující ochotna přijmout plnění České pojišťovny ve výši 10.587 Kč.

Co se týká nákladů řízení, žalující strana požaduje částku 15.725,70 Kč, přičemž tato částka představuje 4 úkony a 4 paušály + DPH, dále cestovné a zaplacený soudní poplatek. Česká pojišťovna je ochotna uhradit pouze 3 úkony a 3 paušály s tím, že by zbytek požadovaných nákladů mělo uhradit město.

Úhrada České pojišťovny ohledně nákladů právního zastoupení by představovala částku 9.002,40 Kč (3 úkony a 3 paušály + DPH) a na město k úhradě by zůstala částka 6.723,30 Kč (1 úkon a 1 paušál + DPH a náklady na cestové a zaplacený soudní poplatek).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů