Žďár nad Sázavou předložil Kraji Vysočina seznam požadavků na veřejnou dopravu od roku 2025

Město Žďár nad Sázavou požaduje v maximální možné míře zapracovat do návrhů jízdních řádů Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) i další doposud nezohledněné nebo nově vzniklé problémy.

Žďár nad Sázavou předložil Kraji Vysočina tyto požadavky:

 • Linka 110: Oproti původnímu návrhu nově zrušen na spoji 1 do Velké Bíteše úsek Žďár nad Sázavou (4:35) – Bohdalec (5:04), do Velké Bíteše před 6:00 nebude možné ze Žďáru nad Sázavou, Vatína, Sazomína, Ostrova nad Oslavou, Obyčtova a Hodíškova dojet. Dále kraj trvá na tom, že kvůli návaznosti linky 110 na linku 100 ve Velké Bíteši nebudou ve Žďáru nad Sázavou zajištěny návaznosti mezi linkou 110 a rychlíky do/z Brna.
 • Linka 117: Kraj trvá na tom, aby spoje 15 a 19 projížděly zastávky ve Vatíně a Sazomíně, čímž
  cestující odjíždějící ze zmiňovaných zastávek tímto např. ztrácí přímé spojení do Velkého
  Meziříčí (krajem navrhované spojení linkou 110 není možné, protože linka 110 není trasovaná
  do Velkého Meziříčí, ale do Velké Bíteše). Město Žďár nad Sázavou jako řešení navrhovalo
  uspíšení spojů o 5 minut, ze strany kraje toto nebylo akceptováno. Dále cestující na sudých
  spojích ze zastávek před Žďárem nad Sázavou stále mají hraniční čas pro přestup na rychlíky
  směr Praha (5 minut na přestup), kraj na tuto připomínku nereagoval. Nově cestující na spoji 6
  z Velkého Meziříčí, Vídně a Borů nebudou mít spojení do Sazomína a Vatína, spoj nově bude
  čtyři zastávky projíždět.
 • Linka 119: Nově ze Žďáru nad Sázavou a dalších obcí došlo k redukci počtu spojení
  v pracovních dnech do Podolí (1 spoj), Horní Bobrové (1 spoj), Olešinek (1 spoj), Dolní Bobrové
  (1 spoj), Mirošova (3 spoje) a Moravce (1 spoj). Nově v opačném směru do Žďáru nad Sázavou
  došlo u spoje 4 ke zrušení úseku Mirošov – Dolní Bobrová. Dále bude úsek Mirošov – Dolní
  Bobrová obsluhován spojem 22 místo původním 24, takže se pracující nedostanou nejen
  do Žďáru nad Sázavou (příjezd 21:19) na noční směnu.
 • Linka 130: Kraj trvá na tom, že bude pouze sporadické spojení z místní části Mělkovice
  na rychlíky, protože spoje s příjezdem do Žďáru nad Sázavou v x:20 jsou málo četné oproti
  spojům s příjezdem v x:55, kde je přestupní vazba neatraktivní, protože cestující na přestup čeká
  mnoho desítek minut (analogicky nejde využít ani spoje linky 136 přes Slavkovice, protože ty
  přijíždí do Žďáru nad Sázavou až v x:35). Dále je pouze sporadické spojení od rychlíků do místní
  části Mělkovice, protože spoje s odjezdem ze Žďáru nad Sázavou v x:40 jsou málo četné oproti
  spojům s odjezdem v x:05, kde je přestupní vazba neatraktivní, protože cestující na přestup čeká
  mnoho desítek minut (analogicky nejde využít ani spoje linky 136 přes Slavkovice, protože ty
  odjíždí ze Žďáru nad Sázavou již v x:25). Návrh kraje na využití i železniční dopravy je lichý,
  protože Mělkovice nemají železniční zastávku. Oproti původnímu návrhu jízdního řádu linky 130
  se cestující z úseku Bystřice nad Pernštejnem – Olešná a také z Radňovic již nedostanou
  na zastávku u firmy ŽĎAS nebo opačným směrem. Ani na spoji linky 136 se oproti původnímu
  návrhu jízdního řádu linky 130 zaměstnanci (THP) nedostanou ani ze zbývajících zastávek
  k firmě ŽĎAS (původní příjezd v 6:25), podobně se ani na spoji linky 136 nedostanou
  zaměstnanci po odpolední směně od firmy ŽĎAS do žádné zastávky linky 130 (původně odjezd
  v 22:15). Nově je na lince 130 zrušen v celé trase z Bystřice nad Pernštejnem do Žďáru
  nad Sázavou spoj 45 s původním příjezdem do Žďáru nad Sázavou v 19:50 a zrušen v celé trase
  ze Žďáru nad Sázavou do Bystřice nad Pernštejnem spoj 46 s původním odjezdem ze Žďáru
  nad Sázavou v 20:10.
 • Linka 136: Opakují se připomínky k přípojům od rychlíků nebo na rychlíky, jako je uvedeno
  u linky 130. Stále chybí dopolední spoje ve dnech pracovního klidu pro návštěvy mší
  do/z místních částí ZR (hlavně Mělkovice a příp. i Veselíčko) v Novém Městě (dnes na lince
  840130 toto je nabízeno, s odjezdem v 8:17 z Mělkovic a příjezdem v 10:47 do Mělkovic), protože
  věřící dojíždí i do Nového Města na Moravě (navíc například poutní kostel ve Slavkovicích je
  pro římskokatolické věřící, nikoliv pro jiné věřící). Kraj argumentuje tím, že je „zajištěno spojení
  na bohoslužby v 10:30, jak v Nové Městě tak i ve Slavkovicích“, ale spoj 105 s příjezdem v 10:30
  do Nového Města na Moravě začíná až ve Slavkovicích, proto přes Mělkovice a Veselíčko nejede.
  Kraj jen částečně vyřešil nevhodné přípoje z linky 117 (příjezd na žďárské autobusové nádraží
  je 2 minuty před odjezdem linky 136 – přenos zpoždění, zpoždění při odjezdu z důvodu přesunu
  cestujících a jejich následného odbavení). Kraj neřešil připomínku na nevhodně řešené přípoje
  na osobní vlaky do Brna (příjezd na žďárské autobusové nádraží je několik minut před odjezdy
  osobních vlaků, cestující nestihnou přestoupit). Analogicky to platí pro vazbu na osobní vlaky
  od/do Havlíčkova Brodu. Kraj to argumentoval tím, že „linka 136 není navázána na vlaky z důvodu
  prokladu s linkou 130 a vlaky do Nového Města na Moravě“, ale například Mělkovice nemají
  železniční zastávku. Je stále ohrožený přípoj na linku 110 (odjezd ze žďárského autobusového
  nádraží je jen 3 minuty po příjezdu linky 136). Analogicky to platí pro vazbu na linku 117 (jen 2
  minuty na přestup).
 • Na základě připomínek osadního výboru Mělkovice žádáme uspíšit školní spoj 6 o cca 5 min,
  aby žáci stihli přejít např. do vyučování na SZŠ a VOŠZ, kdy mají být v zařízení v 7:40. Zde je
  problematická i kapacita spoje, který jen těžko pojme i děti z Mělkovic.
 • Linka 143: Kraj neakceptoval připomínku, že u spoje 2 pro žáky z obcí Spělkov, Daňkovice,
  Sněžné, Kadov, Fryšava, Tři Studně a Sklené je příjezd do škol v 7:08 je příliš brzy, pouze došlo
  k posunu příjezdu na 7:10, což problém neřeší.
 • Linka 151: Stále chybí (na rozdíl od současnosti u linky 840117 zhruba 40 procenty spojů)
  spojení z naprosté většiny zastávek v obci Hamry nad Sázavou k Hajčmanovi (např. návoz
  na učiliště), protože linka 157 bude vedena pouze po jižním okraji obce (například docházková
  vzdálenost ze zastávky Šlakhamry na nejbližší zastávku Leskovice linky 157 je 2,4 km, což není
  pro cestující přijatelné). Spoje tedy stále jedou pouze přes náměstí, znamenající další zatěžování
  dopravou v centru města a na světelných křižovatkách a hlavních průtazích městem dalšími
  průjezdy autobusů. Město žádalo střídavě jet k Hajčmanům nebo na náměstí (ob jeden spoj).
  Návrh kraje klade důraz na jednotnost trasování v jízdním řádu linky 151, tedy jen na jednu
  variantu trasování.
 • Linka 158: Do Žďáru nad Sázavou stále přijíždí spoj v pracovních dnech v 7:18, což je
  pro dojíždění do školy zbytečně brzo (dnes na lince 840105 přijíždí spoj v 7:35). Zde i u jiných
  linek a spojů platí, že pokud je příjezd se školáky příliš brzy, pak i v zimě musí školáci venku
  čekat na otevření škol, což je nepřijatelné. Kraj argumentuje tím, že „pro blízké obce je možné
  využít také linku 182 s pozdějším příjezdem do ZR“, ale kromě zastávky Žďár n.S.,,aut. nádr.
  nemají linky 158 a 182 žádnou jinou společnou zastávku, proto je tento návrh kraje nedostačující.
 • Linka 160: Spoje podle návrhu jízdního řádu z 24. ledna 2024 (novější nebyl k dispozici) jedoucí
  do Žďáru nad Sázavou nelze využít pro dojíždění zaměstnanců podniku TOKOZ na ranní,
  odpolední a noční směny se začátky v 5:45, 13:45 a 21:45, protože velmi dřívější příjezdy pro ně
  nejsou atraktivní (na rozdíl například od pracovníků z průmyslové zóny na Jamské a dalších
  podniků ve městě).Linka neobsluhuje zastávku Bezručova u pily, přestože jede kolem ní, žádáme doplnit do JŘ.
 • Zvažte prosím doplnit ve směru od nádraží a obdobně i na dalších linkách i zastávku Brodská
  obch. domy, která je obsluhována jen ve směru k nádraží a kromě jiného slouží studentům
  a žákům pro odjezdy z vyučování – zvláště, bude-li zastávka rekonstruována do lepší podoby
  s opravou I/19.
 • Linka 180: Stále není pro některé spoje obsloužen Hettich, Sirákov a Újezd (mimo trasu), i kdyby
  se využil přestup mezi linkami 180 a 185 v Poděšíně.
 • Linka 200: Trvá problematická návaznost mezi spoji linky 200 a rychlíky, viz informace výše, a to
  pro příjezdy i odjezdy obou směrů jízdy rychlíků. Využití spojů linek 155 a 156 by toto jen částečně
  kompenzovalo pro spojení do Nového Veselí.
 • Město bere na vědomí, že kraj v tuto chvíli nebude řešit obdobu stávajícího spojení mezi Žďárem
  a Pardubicemi, kde není vhodným řešením např. přestup z autobusu na hranici kraje na vlak
  nebo jízda přes Kolín. Toto je zásadní a potřebné i vytížené spojení především pro studenty.

Město Žďár nad Sázavou žádá Kraj Vysočina pečlivě navrhovat především návaznosti v dopravě, reálné možnosti dodržení časů, kdy z laické pozice přijdou některé doby jízdy a potřeby odbavení příliš ambiciózní a mohou pak v praxi způsobovat zpožďování a následné nabourání i dalších návazností.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů