Chotěboř se necítí poškozena jednáním starosty Škaryda (ČSSD) u měření rychlosti

Policejní orgán adresoval městu Chotěboř oficiální žádost o vyjádření poškozeného v souvislosti s pronájmem radaru na měření rychlosti.

City prepares for photo radar rollout in school zones next year | Ottawa  Citizen
Ilustrační obrázek

Město Chotěboř uzavřelo dne 2.3.2016 smlouvu o poskytování služeb formou nájmu a dodávek , jejímž předmětem bylo poskytnutí zařízení na měření rychlosti vozidel na dvou úsecích na území města Chotěboř, na dobu jednoho roku od uvedení měřícího zařízení do provozu, za což se město Chotěboř zavázalo hradit nájemné ve výši 45% z hodnoty vybraných pokut.

Starosta Chotěboře Tomáš Škaryd (ČSSD) a vedoucí odboru dopravy místní radnice Pavel Málek podle policejního orgánu nevyhodnocovali výhodnost sjednaných platebních podmínek a přiměřenost nákladů na poskytované služby, ke kterým se zmíněnou smlouvou město Chotěboř zavázalo , přestože z hodnoty měsíčních plateb by jim při náležité péči o majetek města muselo být zřejmé, že za sjednané služby hradí město Chotěboř násobně více, než za stejné služby ve stejné době hradili jiní nájemci v podobném postavení, využívající srovnatelná zařízení pro úsekové měření rychlosti a s nimi spojené služby, nevyžili možnosti smlouvu ke dni 30.5.2017 ukončit (jeden rok po uvedení zařízení do provozu) a smlouvu neukončili, její ukončení neiniciovali a to ani později a nechali ji v platnosti až do 30.4.2019, kdy byla smlouva vzájemnou dohodou ukončena z důvodu nesouvisejícího s její nevýhodností, když skutečnost, že cena služby byla odvozována od hodnoty vybraných pokut, se stala nepřekonatelnou překážkou pro úspěšné vedení a ukončení přestupkových řízení s řidiči, takže za dobu od 31.5.2017 do 30.4.2019, tedy za dobu, ve které, pokud by postupovali jako řádní hospodáři, by nepřipustili, aby smlouva byla platná a účinná, způsobili městu Chotěboř škodu v zatím přesně nezjištěné výši.

Způsobené škoda byla v době rozhodování o zahájení trestního stíhání orientačně stanovena na částku 4.326.473,-Kč, což je rozdíl mezi cenou nájmu uhrazeným městem Chotěboř za období od června 2017 do dubna 2019 (6.051.933,- Kč) a nájemným hrazeným městem Litomyšl za totožné služby (37.510, Kč měsíčně za jeden měřený úsek, tedy 1.725.460,- Kč za 23 měsíců a dva měřené úseky – jedná se o nejvyšší nájemné hrazené za stejné služby, které se policejnímu orgánu podařilo v době rozhodování o zahájení trestního stíhání dohledat při lustraci dat přístupných na Internetu, když další města měla nájemné nižší).

Zastupitelé města Chotěboř mají schválit odpověď policejnímu orgánu v duchu, že žádná škoda nebyla městu způsobena. Domnívají se, že při posouzení otázky výhodnosti smlouvy není možné posuzovat izolovaně některý okamžik trvání smlouvy a srovnávat ji se smlouvami uzavřenými jinými obcemi, nýbrž celou záležitost hodnotit komplexně a srovnávat stav, kdy bychom žádné radary na měření rychlosti vozidel neměli pořízeny a stav, který skutečně existoval.

Pořízení radarů na měření rychlosti (nehledě na typ smlouvy, kterým se tak stalo) není povinností měst a obcí.

Tím, že v Chotěboři rychlost vozidel měřili, došlo ke snížení míry překročení maximální povolené rychlosti na daných komunikacích, což byla priorita, zároveň radnice získala nezanedbatelný příjem. Kdyby smlouva nebyla uzavřena, nic z toho by v Chotěboři neměli. Celou věc tak vnímají spíš tak, že se hodnota obecního majetku navýšila. Vzhledem k výše uvedenému Chotěboř nežádá, aby byla obviněnému starostovi a vedoucímu odboru dopravy uložena povinnost k náhradě škody. Pokud se v dalším řízení prokáže trestní odpovědnost obviněných a soud by dospěl k závěru, že svojí nedbalostí způsobili městu škodu, bude tato škoda vymáhána po všech odpovědných osobách.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů