Na Dolině vyroste obchodní centrum se zubařskou klinikou

Na městských pozemcích v okrajové části Jihlavy Na Dolině by měl vyrůst polyfunkční objekt (nebo objekty), který by do lokality přinesl chybějící občanskou vybavenost – obchody a služby, a současně zformoval kvalitní veřejný prostor.

V současnosti probíhá pořizování změny Územního plánu (ÚP), která vytvoří podmínky pro realizaci záměru, stávající podmínky ÚP proto pro návrh nejsou relevantní. Předmětem změny ÚP je změna funkčního využití z individuálního bydlení na smíšenou funkci a navýšení výškového limitu.

Na jižní straně ul. S. K. Neumanna je zvažována možnost dalších dostaveb (např. formou podnože sjednocující solitérní bytové domy), tento záměr však nebude předmětem návrhu.

 • prověřit soulad s ÚP po vydání změny č. 3 (mimo jiné požadavek na minimální podíl zeleně a maximální výšku zástavby)
 • na ulici S. K. Neumanna doplnit do prostoru přechodů a zastávek středový dělící ostrůvek
 • velkorysý předprostor na ulici S. K. Neumanna doporučujeme doplnit stromovým bosketem ve výrazně větším rozsahu (zlepšení mikroklimatu a prostorového vymezení)
 • zohlednit realizované náhradní výsadby podél ulice Na Dolech (východní), navrhnout prostor pro realizaci náhradních výsadeb (stromů na rostlém terénu)
 • zvážit vhodnost navrženého řešení styku navrhovaného komplexu a mateřské školy – průjezdná komunikace s parkováním mezi opěrnou zdí a plotem nemá potenciál vytvořit atraktivní a bezpečný městský prostor, vyústění schodiště je kolizní s vjezdem do garáží; prověřit možnost vjezdu do garáží z ulice Na Dolech (východní)
 • hlavní vstup do lékařské ordinace (kliniky) orientovat z uličního prostoru
 • zvážit možnost zatraktivnění parteru na východní straně (směrem k Penny marketu) umístěním dalších aktivních prostorů (komerční prostory, ordinace…) v úrovni ulice
 • západní křídlo doporučujeme koncipovat jako bytový dům, model rodinných domů na společné parkovací podnoži se jeví legislativně i realizačně komplikovaný
 • prověřit navýšení parkovacích kapacit v rámci objektu (v souladu s ÚP)
 • upravit dispozice podzemního parkovacího podlaží s cílem zefektivnit poměr parkovacích míst a obslužných komunikací, propojit západní část garáží s jižním křídlem tak, aby byly 2 možnosti vjezdu a výjezdu pod jižní budovu (nejen přes garáže kliniky)
 • v návaznosti na jednání s OŠKT MMJ a ředitelkou městské knihovny 27. 1. 2021 zmenšit kapacitu knihovny a řešit funkční náplň 2. NP jižní budovy
 • vyjasnit charakter vnitrobloku, navrhnout prostory pro zázemí pro jeho údržbu a užívání (sekačka na trávu, nářadí, mobiliář, gril…)
 • řešit zásobování komerčních provozů v parteru
 • v návrhu výsadby stromů jižně od ulice S. K. Neumanna zohlednit stávající sítě technické infrastruktury a možnost budoucích dostaveb

Dílčí požadavky na návrh:

 • aktivní parter se službami a drobnými obchody, zejména směrem k ulici S. K. Neumanna
 • pobočka městské knihovny s víceúčelovou společenskou místností
 • zubní klinika min. 1.800 m2, z toho ideálně 900 m2 v přízemí, nebo jinak snadno a bezbariérově přístupných z úrovně terénu
 • bydlení zaměstnanců kliniky ve vysokém standardu (např. byty s terasami, případně řadové RD, pokud by zapadaly do celkového řešení)
 • další druhy bydlení zajišťující sociální pestrost obyvatel (pro seniory, startovací, bezbariérové…)
 • parkování bude řešeno primárně mimo veřejná prostranství (podzemí, parkovací dům…)
 • na ulici S. K. Neumanna se předpokládá přestavba zastávek MHD na zátkové a s tím související změna poloh přechodů
 • u veřejného prostranství upřednostnit kvalitu nad kvantitou, koncipovat jej jako urbánní prostor s vegetačními prvky, nikoli jako zbytkovou zeleň
 • zeleň v lokalitě řešit jako součást urbanismu buď prvky veřejné zelené infrastruktury ve veřejném prostoru nebo soukromými zahradami/dvory domů a to i s ohledem na nutnost zasakovat nebo jiným způsobem využívat dešťovou vodu na pozemku
 • řešit průjezd cyklodopravy ve směru stávající cyklostezky (potenciální kolize s pobytovým prostorem)

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů