Stavební firma Porr žaluje Jihlavu za nedostavěnou ulici

Nedokončená stavba ulice Jiřího z Poděbrad se začne řešit u místního soudu. Stavební firma Porr požádala soud o vydání platebního rozkazu na částku přes tři čtvrtě milionu korun jako nákladů za nedokončení díla.

Před čtyřmi roky uzavřelo město Jihlava se stavební firmou Porr smlouvu na rekonstrukci ulice Jiřího z Poděbrad. Stavební firma Porr v souladu se smlouvou započala s prováděním stavebních prací, které však byla nucena přerušit z důvodu neuspokojivého stavu kanalizace nacházející se pod rekonstruovanou komunikací (oprava kanalizace nebyla předmětem díla realizovaného stavební firmou).

Protože město Jihlava zůstalo podle žaloby firmy Porr nejen po celý rok 2019, ale též po celý následující rok nečinné a nezajistilo tak opravu vadné kanalizace, aby firmě Porr umožnilo pokračovat v plnění smlouvy, obrátila se firma Porr na město Jihlavu přípisem ze dne 27. 01. 2021 s výzvou k poskytnutí součinnosti k řádnému provedení díla spočívající v předání staveniště způsobilého k provádění díla. Na tuto výzvu zareagovalo město Jihlava svým dopisem ze dne 15. 02. 2021, v němž se ovšem omezilo na pouhou rekapitulaci právních jednání již uskutečněných anebo jen zvažovaných (např. uzavření dodatku č. 2) a závěrem konstatovalo – aniž by zaujalo jakékoli stanovisko ke svému prodlení s poskytnutím součinnosti, že s ohledem na marné uplynutí lhůty pro provedení díla již v této lhůtě nemůže žalobkyni staveniště předat.

Dopisem ze dne 18. 02. 2021 odmítla stavební firma Porr právní závěry města Jihlavy jako nepřiléhavé a protože bylo z postoje Jihlavy zjevné, že nehodlá dostát svým smluvním a zákonným povinnostem, stanovila mu dodatečnou lhůtu k poskytnutí součinnosti k provedení díla, tzn. k předání staveniště, a to do 28. 02. 2021, s tím, že tuto dodatečnou lhůtu již neprodlouží a jejím marným uplynutím tedy odstupuje od smlouvy. V reakci na tuto další výzvu město Jihlava v dopisu ze dne 25. 02. 2021 opět pouze komentoval obsah uzavřených smluv a uskutečněných jednání, aniž by se věcně vyjádřil k řešení daného problému, a závěrem zopakovalo, že staveniště nehodlá předat.

V dopisu ze dne 12. 04. 2021 konstatovala zánik smlouvy v důsledku odstoupení a s odvoláním na § 2613 občanského zákoníku vyzvala žalovaného k úhradě částky ve výši 781.559,- Kč představující část ceny díla sníženou o to, co žalobkyně neprovedením díla v posledku ušetřila, a to ve lhůtě do 30. 04. 2021. Uvedená výzva byla současně koncipována též jako tzv. předžalobní výzva ve smyslu zákona. Na tuto výzvu odpovědělo město Jihlava svým dopisem ze dne 27. 04. 2021, do něhož z větší části zkopíroval text svého předchozího dopisu ze dne 25. 02. 2021, a na závěr navrhl stavební firmě, že jí uhradí část dlužné částky ve výši 205.857,- Kč představující ušlý zisk z nerealizované zakázky. Toto řešení nicméně firma Porr dopisem ze dne 24. 05. 2021 odmítla jako nepřijatelné a opakovaně vyzvala žalovaného k zaplacení dlužné částky ve výši 781.559,- Kč.

Vzhledem k výše uvedenému je město Jihlava podle názoru stavební firmy Porr počínaje dnem 01. 05. 2021 v prodlení s úhradou částky ve výši 781.559,- Kč.

Z původně sjednané ceny díla ve výši 5.750.202,90 Kč bylo stavební firmě Porr až do vynuceného přerušení stavebních prací vyúčtována (a jím uhrazena) částka ve výši 1.626.391,33 Kč, takže zbývalo provést stavební práce odpovídající ceně díla ve výši 4.123.811,58 Kč. Větší část této „neprostavěné“ částky stavební firma neprovedením díla ušetřila (jedná se např. o náklady na stavební materiál, pohonné hmoty, energie a subdodávky, apod.), nicméně jí ušel zisk ve výši cca 5 % z této částky odpovídající částce 205.857,60 Kč, a dále pak zůstaly neuspokojeny její režijní náklady (např. náklady na personál, pojištění, nájmy mechanizace, apod.) ve výši 575.701,40 Kč odpovídající cca 14 % z uvedené částky. Posledně dvě uvedené částky tak představují cenu díla připadající na stavební práce, které nebyly provedeny z důvodů přičitatelných žalovanému, ve smyslu § 2613 občanského zákoníku sníženou o to, co žalobkyně neprovedením těchto prací ušetřila.

S přihlédnutím k těmto skutečnostem a vzhledem k tomu, že město Jihlava ve lhůtě splatnosti uvedenou dlužnou částku neuhradil, firma Porr navrhuje, aby Okresní soud v Jihlavě vydal platební rozkaz na dlužnou částku ve výši 781.559,- Kč, zákonný úrok z prodlení ve výši 8,25 % p. a. z částky 781.559,- Kč od 01. 05. 2021 do zaplacení, jakož i náklady řízení ve výši soudního poplatku, tj. 39.078,- Kč, to vše do patnácti dnů od doručení platebního rozkazu.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů