Velké Meziříčí bude obhajovat soulad protihazardové vyhlášky s právem EU

Nejvyšší správní soud přiznal městu Velké Meziříčí postavení řádného účastníka soudního řízení ve kterém je přezkoumáván postup Ministerstva financí při zrušení povolení k provozování dvou heren na ulicích Hornoměstská a Sokolovská.

Rozhodnutí o povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry bylo totiž v rozporu s obecně platnou vyhláškou města Velké Meziříčí z roku 2011, z důvodu jejich rozporu s obecně závaznou vyhláškou města Velké Meziříčí o zákazu provozování loterií a jiných podobných her („vyhláška č. 5/2011“).

Vyhláška č. 5/2011 města Velké Meziříčí stanovila, že sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, jejichž provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze provozovat pouze v čase od 21:00 hod. do 05:00 hod. Loterijní společnost tedy omezila do doby zrušení povolení k provozování hazardních her (do doby naplnění stanoveného cíle – plošného zákazu) provozování hazardních her pouze na stanovené časové rozmezí.

Krajský soud v Brně bude přezkoumávat, zda obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí vyhovuje požadavkům kladeným Soudním dvorem na omezení volného pohybu služeb. Tím se ministerstvo financí ani ministr financí vůbec nezabýval, přestože sám fakticky přiznal, že existence unijního prvku byla prokázána. Nejvyšší správní soud proto shledal jeho rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.

Podle názoru loterijní společnosti je regulace loterií obecně závaznou vyhláškou není slučitelná s právem Evropské unie, konkrétně s čl. 56 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), který zakazuje omezení volného pohybu služeb uvnitř členských států. V daném případě bylo podle stěžovatelky nezbytné aplikovat právo Evropské unie, neboť část klientů loterijní společnosti pochází z jiných členských států Evropské unie (k tomu předkládala čestné prohlášení osoby zajišťující obsluhu sázkových zařízení v prostorách provozovny na adrese Hornoměstská 420/10, Velké Meziříčí.

Omezení provozování herních zařízení na území města Velké Meziříčí podle loterijní společnosti představuje omezení volného pohybu služeb, které odporuje čl. 56 SFEU, neboť toto plošné omezení na celém území města nesleduje cíl související s ochranou spotřebitelů před hráčskou závislostí, už vůbec ne pak koherentním a systematickým způsobem. Omezení totiž stanovují obce zcela svévolně.

Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí údajně nesplňuje požadavky plynoucí z obecných zásad unijního práva, zejm. ze zásad právní jistoty a ochrany legitimního očekávání, jakož i práva na vlastnictví. K tomu odkazovala na judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Dále loterijní společnost v žalobě namítala, že obecně závazná vyhláška je technickým předpisem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. 6. 1998, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (dále jen „směrnice 98/34/ES“), u které bylo nezbytné dodržet notifikační proces. To však v případě vyhlášky č. 5/2011 města Velké Meziříčí splněno nebylo.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů