VÍME PRVNÍ: Magistrát plánuje novou čtvrť Jihlava-jih obsluhovat trolejbusy

Magistrát města Jihlavy připravuje plány rozvoje krajské metropole Vysočiny jižním směrem, záměru se říká „Jihlava-jih“.

Jde o potenciální strategickou rozvojovou lokalitu o rozloze asi dvou kilometrů čtverečních zamýšlenou pro polyfunkční využití s převahou bydlení na jihozápadním okraji města Jihlavy.

Řešeným územím v ideové studii je plocha vymezená přibližně Koželužským potokem, ulicí Znojemská, silnící I/38 (obchvat) a ulicí Telečská.

Ideová studie vyhodnotí, zda se jedná o vhodnou rozvojovou lokalitu, v jakém rozsahu a podobě má být území zastavěno, pro kolik obyvatel má být koncipováno a jaký má být postup zastavování.

Studie prověří možnosti postupné transformace průmyslové zóny u ulice Znojemská na polyfunkční obchodně-administrativně-(obytnou) zónu bez negativních vlivů na okolí a přetvoření ulice Znojemská na městkou třídu. V ulici U Větrníku se předpokládá náhrada garáží městotvornou zástavbou.

Studie navrhne vhodnou polohu a podobu provázání nové čtvrti se stávající zástavbou tak, aby nová čtvrt nebyla izolovaná a navržená napojení nebyla jen koridory dopravní a technické infrastruktury, ale atraktivními vstupními branami do nové čtvrti.

S ohledem na záměr transformovat průmyslovou oblast kolem Znojemské ulice by prostupů mezi novou čtvrtí a ul. Znojemská mělo být několik (cca 3 – 5 mezi ul. Na Bělidle a plánovaným městským okruhem), pokud možno ve vazbě na ulice východně od ul. Znojemská. V případě napojení na ulici Seifertova bude třeba zohlednit zejména terénní podmínky a rekreační potenciál údolí Koželužského potoka.

Důraz bude kladen na obsluhu území MHD (trolejbusy). Celé zastavitelné území bude pokryto systémem zastávek v docházkové vzdálenosti max. 350 m (jen ve zcela výjimečných případech max. 500 m) – docházková vzdálenost bude zohledňovat navrženou uliční síť a pěší trasy (nejen kružnice).

Trasy a zastávky MHD budou navrženy s ohledem na ekonomickou udržitelnost provozu tak, aby bylo možné území efektivně obsloužit co nejmenším počtem linek s co možná nejmenší délkou. V závislosti na rozsahu navržené zástavby budou navrženy trasy MHD pro vnitřní obsluhu území a spojení zejména:

  • směr centrum města přes ulici Znojemská,
  • směr centrum města přes ulici Seifertova,
  • směr nemocnice a CDT (připravovaný centrální dopravní terminálu u dnešní žst. Jihlava město) přes ulici U Cvičiště.

O plánech na první etapu výstavby nové čtvrti Jihlava-jih čtěte více přímo zde.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů