Aktivista Stober žádá obnovení polních cest v Jemnici zrušených komunistickým režimem

Aktivista a opoziční zastupitel Jemnice Karel Stober žádá město Jemnice, aby část polí znovu fungovala jako polní cesty. Po sporech se zemědělskou společností ZEOBS Josefa Koláře mu tato společnost vypověděla nájemní smlouvu. Na své pozemky se ale Stober nemá jak dostat.

Město Jemnice má obnovit polní cesty obnovit nejpozději však k 1.10.2024, zastupitel Stober už adresoval svému městu předžalobní výzvu. Plnou moc Stober udělil jen pár dnů po červnovém jednání zastupitelstva Jemnice, kde neuměl vysvětlit možný střet zájmů (více zde).

Stoberův právník se obrátil na město Jemnice s tím, odepření obnovení přístupu a tedy možnosti řádného užívání a zároveň zachování povinnosti platit majetkové daně by bylo také omezováním vlastnického práva, tedy v rozporu s Listinou základních práv a svobod jakožto součásti Ústavy CR, bylo by diskriminačním a likvidačním, bylo by v příkrém rozporu se zájem občanů obce a jejich potřeb a v neposlední řadě by neodstranilo závadný stav, kdy obec pronajala přístupové komunikace za účelem jejich zemědělského využiti a znemožnění tak přístupu na soukromé pozemky k nim přiléhající.

Návrh aktivisty a místního zastupitele Karla Stobera se opírá o zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, který konstatuje, že Komunistická strana Československa, její vedeni i členové jsou odpovědní za způsob vlády v naší zemi v letech 1948 – 1989, to zejména za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů, nahrazením fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, zneužíváním výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům, bezohledným ničením přírody.

Přístupové cesty byly užívány odjakživa a po velmi dlouhou dobu z naléhavé komunikační potřeby mnoha vlastníků. Avšak v rámci kolektivizace byly násilně rozorány a poté využívány k zemědělské výrobě v rámci JZD a po jeho zániku tyto pozemky Město Jemnice ve většině případů pronajalo/propachtovalo k další zemědělské výrobě – čímž v krajině nadále trvá stav vzniklý při kolektivizaci.

Vhodné by však bylo obnovit celou kompletní původní cestní síť, neboť je pravděpodobné, že bude narůstat potřeba užívání dalších pozemků ve vlastnických hranicích. Vlastní zprůjezdněni trasy je jednoduchou záležitostí, neboť je již k dispozici technologie precizního
zemědělství, která umožňuje technice pohybovat se v určité trase či u určité hranice s přesností 2,5 cm.

Znovuobnoveni tzv. polních cest má i další pozitivní efekty, neboť jejich obnovením se krajina rozrůzní, dojde k přerušení obrovských lánů, faktickému vytvoření protierozní překážek a míst se zvýšenou biologickou diverzitou. Jedná se o opatření finančně nenáročné, na rozdíl od jiných dotačních titulů, které kladou obrovské nároky na finanční zdroje za situace, kdy deficit veřejných rozpočtů dosahuje rekordní výše.

Obnovení cest k soukromým pozemkům je tak podle Stoberova návrhu veřejným zájmem, který má přednost před finančními zájmy obce.

V okolí Jemnice se objevily kolem polí aktivisty Stobera oranžové kolíky (více zde).

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů