Aktivisté z Jemnice válčí s Kolářem o revitalizaci velkostatku Mešovice, snížila by vysokou nezaměstnanost regionu

Dalšín bitevním polem členů spolku ZA DOBRÝ ŽIVOT NA JEMNICKU se zemědělským podnikatelem Josefem Kolářem je záměr revitalizace zemědělského velkostatku v jihomoravské obci Mešovice. Nesouhlasné stanovisko projevuje i Český svaz ochránců přírody vedený jemnickým zastupitelem Karlem Stoberem. Stober byl ještě nedávno obchodním partnerem koncernu Rhea holding, který hospodařil na pozemcích Karla Stobera. Po ukončení nájemní smlouvy panují mezi aktivistou Stoberem a podnikatelem Kolářem vyhrocené vztahy.

Firma Agro Písečné z Rhea holdigu Josefa Koláže ohlásila záměr obnovení zemědělské výroby v hospodářském dvoře Mešovice. Areál je nyní nevyužívaný z důvodů nevhodného technického stavu budov a technického zázemí. Stáři budov se odhaduje na více než dvě stě let. Protože zde byl chov provozován několik staletí, technický stav stavebních konstrukcí historických budov je velmi špatný. Záměrem změny územního plánu je modernizovat zemědělský areál a navázat na provoz, který se v areálu nacházel.

Agro má v budoucnu záměr modernizovat areál tak, aby bylo použito nejmodernějších technologií a celý areál nezpůsoboval žádným způsobem negativní vliv na životní prostředí. Což tedy znamená stávající provoz umístit do nových, vyhovujících budov, při zachování stávajícího historického areálu. Samotná kapacita chovu, počet a skladba chovných zvířat a technologie chovu je podrobností nad rámec územního plánu a bude jej řešit podrobnější dokumentace (k územnímu nebo stavebnímu řízení). Jedním z důvodů změny územního plánu je i zachování historické budovy a její využití pro technické zázemí provozu a jako
sociální zázemí pro zaměstnance budoucí farmy.


Aktivisté z Jemnice předložili úřadům nesouhlas s obnovením zemědělské výroby a své námitku odůvodňují následujícími body:

 • Záměry umisťované do nově navrhovaných ploch budou mít velké nároky na spotřebu
  vody, nově navržené jímací vrty mohou ovlivnit hydrologické poměry a zdroje pitné vody v
  okolí.
 • Problematika odkanalizování.
 • Možné ovlivnění významné nemovité památky – státního zámku Uherčice.
 • Nedostatečné vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů obdobných záměrů chovů
  hospodářských zvířat v okolí. Zhoršení dopravní situace na komunikacích v okolí obce.
 • Produkce odpadu. Nakládání se statkovými hnojivy.
 • Ovlivnění obytné zástavby hlukem, zápachem, zvýšenou dopravu, zvýšeným pohybem
  osob zde zaměstnaných. Narušení pohody bydlení, snížení ceny nemovitostí. Negativní
  ovlivnění cestovního ruchu.
 • Problematika záboru ZPF, absence variantního řešení.
 • Ovlivnění zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny (zvláště chráněná
  území, Natura 2000, specifikované druhy rostlin a živočichů).
 • Připomínky k textu odůvodnění návrhu změny územního plánu, připomínky k textu
  vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a k vyhodnocení SEA jako celku.

Z hlediska civilizačních hodnot podle úřadů dojde k vymezení ploch pro pracovní příležitosti v Mešovicích, které sníží vysokou nezaměstnanost v regionu Moravskobudějovicka a bude mít tak pozitivní vliv. Z hlediska kulturních hodnot území úřady konstatují, že chov zvířat bude vymístěn ze současných historických budov, které mají kulturní hodnotu, do plochy se stavbami splňující současné legislativní požadavky.

V současné době jsou k chovu využívány historické budovy hospodářského dvora, které se
bezprostředně nacházejí při hlavní přístupové komunikaci do obce Mešovice a svým zanedbaným stavem a nevyhovujícím funkčním využitím snižují hodnotu daného území při příjezdu do obce.

Vymezením plochy, dojde k vymístění těchto funkcí z historických budov míst, kde budou vzhledem k hlavní přístupové komunikaci pohledově skryty za historickými budovami statku. Tento bude rekonstruován a vytvoří tak důstojnější kulisu při vjezdu do obce Mešovice. Tímto dojde k zachování a rozvoji kulturních hodnot.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů