Budoucnost Horáckého zimního stadionu: „mini“ a „maxi“ varianta rekonstrukce

Jihlavská radnice už má k dispozici dvě základní varianty rekonstrukce zimního stadionu a to varianty „B“ a „D“, variantu „úspornou“ a variantu „maximalistickou“, které se shodují v zásazích do stávajícího zimního stadionu, varianta „D“ navíc nově řeší i prostor JV tribuny k stání, která bude odstraněna a na obou „krátkých“ stranách počítá navíc i s „horní“ tribunou hlediště.

 

DOPORUČENÝ POSTUP :

1) Odstranit původní severozápadní část ZS při ulici Tolstého a uvolnit tak alespoň částečně vstup na staveniště.

2) U tribun hlediště na obou podélných stranách ponechat spodní nasypané tribuny k sezení, zatímco horní ŽB tribuny budou sneseny a nahrazeny novými s větší výškou stupňů a tím větší strmostí ( zlepší se křivka viditelnosti). Tribuna k stání na krátké jihovýchodní straně bude ve variantě „B“ zachována, ve variantě „D“ bude tato část odkopána a nahražena novou konstrukcí.

3) V obou variantách bude ledová plocha posunuta na podélnou osu hlediště a zapuštěna o cca. 70 cm, tím po celém obvodu haly, resp. hlediště, přibudou dvě řady.

4) Zachovat oba stávající podélné ŽB skelety včetně schodišť , ze kterých při doplnění o evakuační výtahy budou vytvořeny chráněné únikové cesty. Vzhledem ke změněné (zvýšené) výšce tribuny a tím i 2. nadzemního podlaží doporučujeme odstranit strop 2.NP a návazné konstrukce 3. a 4. nadzemního podlaží, od této úrovně doplnit skelet novou konstrukcí. Na jihovýchodní krátké straně budou odstraněny 2 tribuny ke stání.

5) V zachovaných částech stavby budou vybourány veškeré nenosné zdi a příčky včetně všech instalací, zůstane pouze železobetonový skelet.

Tyto zásahy do stávajícího stadionu jsou společné pro obě varianty rekonstrukce.

 

NÁVRH REKONSTRUKCE – VARIANTA „B“ :

Kromě výše uvedených zásahů do konstrukcí a dispozičního řešení stávajícího zimního stadionu jsou navrženy tyto úpravy těchto částí stavby a nové stavební konstrukce a provozní části :

Na straně severozápadní do ulice Tolstého je navržená nová část ZS, která v 1.NP navrhuje novou železobetonovou tribunu s nosnými žebry a na ně kladenými ŽB „lavicemi“ stupňů hlediště. Dále bude v této části stavby 5 šaten se sociálním zařízením společným vždy pro 2 šatny, zde končí zároveň únikové schodiště z horního podlaží. Ve 2. nadzemním podlaží jsou v této části stavby na diváckém ochozu umístěna kapacitní WC, odpovídající počtu diváků v této části hlediště a dva buffety. Ve 3. NP je klubová (resp. V.I.P.) restaurace se zázemím cateringu.

K podélnému skeletu na severovýchodní straně stadionu mezi stávající ZS a nově postavenou halu „Veřejného sportoviště pro lední sporty Tyršova“ je přistavěno jedno „pole“ nového skeletu po celé délce stadionu. Tím je možné v 1. NP navrhnout bohaté šatnové zázemí pro rekonstruovaný stadion a zároveň pro potřeby druhé haly (7 šaten s vlastním sociálním zázemím, šatnou pro trenéry a šatnami rozhodčích). Zároveň je zde umístěn jeden ze vstupů diváků do haly (V.I.P.) prostřednictvím schodiště a evakuačního výtahu.

V severozápadní části na konci stavby je tak jako dnes situována strojovna chlazení a prostory rolby a její obsluhy s dílnou a šatnou rolbařů a ledařů.

Ve druhém nadzemním podlaží jsou na ochozu diváků kapacitní WC a buffet s prostory pro konzumaci občerstvení. Ve 3.NP je na druhé straně do hlediště navrženo 5 V.I.P. boxů s vlastním sociálním zařízením a mini kuchyňkou, na druhé straně je 6 kanceláří s okny nad střechou přistavěné haly.

Na straně jihozápadní do ulice Jiráskovy je do dnes volného prostoru navržena přístavba, kde v 1. NP je situována šatna domácího „A“ týmu s převlékárnou, vlastní šatnou, místností trenéra a maséra, masážní místností, sprchami a WC, vše v přímé návaznosti. Dále je zde rozcvičovna, sklad a hráčský klub. Na opačné straně od vstupu je šatna hostů, ošetřovna a prostory dopingové kontroly. Prostory chodby u vstupu budou využity jako „mix zóna“. Ve 2.nadzemním podlaží jsou opět na diváckém ochozu WC mužů a žen a buffet. Ve 3.NP jsou prostory médií, tj. České televize se stanovištěm kamer a komentátorů, tisku s press centrem a místnost zvukové a obrazové režie haly. Je tak splněn požadavek, aby prostory novinářů byly situovány nad hráčskými kabinami a „mix zónou“, pro snadnou dostupnost.

Na „krátké“ straně do parku na jihovýchodní straně ZS je zachována stávající tribuna k stání a je zde umístěn hlavní vstup do haly s turnikety a únikovými dveřmi, dále na tomto 2. NP jsou dvoje WC a dva buffety, ve 3.NP jsou nad WC strojovny vzduchotechniky. Tato část stavby je částečně oproti původnímu ZS vysunuta „do parku“ o cca. 3 metry.

Hala zimního stadionu bude zastřešena novou ocelovou konstrukcí z lehkých příhradových vazníků s předpjatým táhlem, střešním pláštěm s dostatečnou tepelnou izolací a vnitřním akustickým obkladem. Střešní konstrukce je dimenzována na zavěšení „informační kostky“ a systému ozvučení. Tvar vlastní střechy a tím i hlavních vazníků lze upřesnit v dalším stupni projektové dokumentace, je možné nově nadimenzovat a zachovat stávající tvar s třechy Horáckého stadionu, či použít nový tvar „válcové“ střechy. Výška spodní části vazníku, táhla, by měla nad hrací plochou mít výšku 12,5 m, aby umožnila konání vrcholových akcí míčových sportů (volejbal, basketbal).

Vlastní ledová plocha je snížena oproti stávající o cca. 70 až 80 cm a posunuta na podélnou osu hlediště, které je tak ze všech čtyř stran rozšířeno o dvě řady o šířce 2 x 80 cm.

Technologie chlazení je na principu nepřímého chlazení s čpavkem ve strojovně a glykolem v trubkovnici chladící desky.

VARIANTA „D“ :

Varianta „D“ je v základním principu shodná s variantou „B“ v řešení podélných stran stadionu, liší se v dispozičním a prostorovém řešení „krátkých“ stran. Na straně severozápadní jsou šatny v 1. NP umístěny na vnitřní straně obvod ového prstence, je zde 5 šaten s vlastním sociálním zařízením, tj. umývárnou se sprchami a WC.

Ve 2.NP na diváckém ochozu je opět dvojice WC a buffetů, je zde však navíc další prstenec betonových tribun mezi 2. a 3.NP. Ve 3.NP je umístěna V.I.P. restaurac e (je možná i varianta bez ní). Na straně jihovýchodní jsou v 1. NP šatny umístěny shodně s protilehlou stranou, rovněž tak hlediště ve vyšších podlažích, což ve svém důsledku „protahuje“ halu do parku. Vzniká tím v 1. NP ale prostor pro strojovnu vzducho techniky, vytápění a případné sklady inventáře haly (zákryt ledové plochy, palubovka). Ve 2.NP je hlavní vstup do haly a opět WC a buffet. Na vnější straně je umístěno únikové schodiště s evakuačním výtahem z vyšších pater.

Zastřešení haly i technologie chlazení jsou shodné.

VARIANTA „B“, „D“ :

Dispoziční a provozní řešení v obou hlavních variantách je podřízeno hlavně požadavkům požárních předpisů a norem a bylo v tomto směru konzultováno se zástupci HZS Jihlava. Je dbáno především na umístění a dimenze chráněných únikových cest, umístění a vzdálenosti vstupů do hlediště a dodržení počtu čalouněných sedaček mezi jednotlivými vstupy ( max. 22 při šířce řady 80 cm), vše na základě bohatých zkušeností s realizacemi obdobných stadionů. V omezeném prostoru diváckého zázemí, vyplývajícím z možností lokality je snaha o dodržení požadovaného počtu WC (dle ČSN 734108 -hyg.zař. a šatny, 02/2013), rozvržených dle kapacit jednotlivých částí hlediště :

varianta „B“ – 5 100 diváků :

– 3 060 mužů : 61 pisoárů, 31 WC

– 2 040 žen : 41 WC

varianta „D“ – 5 360 diváků :

– 3 200 mužů : 64 pisoárů, 32 WC

– 2 160 žen : 43 WC

varianta „B“ varianta „D“

2. NP – muži : 52 pisoárů, 22 WC 44 pisoárů, 24 WC

– ženy : 34 WC 37 WC

– invalidi : 6 WC 4 WC

3.NP – muži : 6 pisoárů, 5 WC 6 pisoárů, 5 WC

– ženy : 9 WC 9 WC

– invalidi : ( V.I.P. boxy 5 ) ( V.I.P. boxy 5)

celkem : – muži : 58 pisoárů, 27 WC 50 pisoárů, 29 WC

– ženy : 43 WC 46 WC

počet diváků :

varianta „B“ – 5 100 diváků :

– hlediště : 3 690

– V.I.P. boxy : 30 + 40 = 70

– V.I.P. restaurace : 100

– stání : 1 240

celkem : 5 100

varianta „D“ – 5 360 diváků :

– hlediště : 4 740

– V.I.P. boxy : 30 + 40 = 70

– V.I.P. restaurace : 100

– stání : (fan kluby) : 450

celkem : 5 360

Obě varianty jsou co do počtu diváků přes rozdílné objemy hledišť téměř shodné, což je způsobené počtem míst k stání na úkor sedadel v úspornější variantě „B“. Takže paradoxně obě varianty splňují požadavek extraligy ledního hokeje na počet diváků (5 200).

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů