Čajánek zkrachovalou úzkokolejku podle soudu v podstatě neřídil

Soudní rozhodnutí popisují řízení nebo spíše neřízení Jindřichohradeckých místních drah ze strany většinového vlastníka a předsedy správní rady Borise Čajánka. Soudní hodnocení se týká období jara 2023 do doby konání schůze věřitelů na konci května.

Soud prvního stupně vyšel mimo jiné ze zjištění, že příjmy do majetkové podstaty jsou zcela minimální,
nedochází k jejímu zhodnocování, naopak je velmi rychle konzumována. Dílna Jindřichohradeckých místních drah, která má značný potenciál ke generování zisku z opravárenských činností, od března neprodukovala žádnou významnější činnost. Nové zakázky se neuzavíraly, popř. nerealizovaly, když ze strany dlužnice není na získávání zakázek vůle. Zaměstnanci od dlužnice odcházejí. Pronájmy rovněž negenerují možné příjmy, stejně, jako ubytovací kapacity, a to přesto, že zájem o ně se s nadcházející
sezónou zvyšuje.

O povolení provozovatele dráhy dosud nebylo vinou dlužnice požádáno. Obchodní závod není fakticky řízen.

Jednání se společností WTT, s. r. o., coby jedním s potenciálních zájemců o dílčí provoz tratě, nepokračovaly dostatečně rychle, neboť dlužnice této společnosti řádně neposkytuje informace o údajích, o něž ji společnost žádá. Proto mj. doposud nedošlo ani k avizované prohlídce kolejových vozidel.

Teprve dne 29. dubna 2023 předložila dlužnice insolvenční správkyni a společnosti návrh smluvní dokumentace, který však nebyl kompletní. Insolvenční správkyni též nebyl předložen úplný plán výdajů
souvisejících s provozováním podniku od května 2023, aby správkyně mohla posoudit výhodnost
transakce pro majetkovou podstatu a ekonomický smysl pokračování v jednáních se společností
WTT, s. r. o.

Obdobně dle soudu prvního stupně ustrnula jednání dlužnice s prvním zájemcem
o obnovení provozu drah, se společností Gepard Express, SE, jíž oslovila insolvenční správkyně.
Důvodem byla flagrantní nečinnost a neschopnost správního orgánu Jindřichohradeckých místních drah.

K pojištění majetku přistoupila zkrachovalá firma až ode dne 2. dubna 2023, před tím majetek dlužnice nikterak pojištěn nebyl. V neposlední řadě poukázal soud prvního stupně na liknavý a ledabylý způsob
participace dlužnice na zajišťování příslušných úředních povolení nezbytných pro provoz drah,
a to přestože za tím účelem byla již dne 5. dubna 2023 uzavřena příkazní smlouva se společností
CityRail, a. s., na základě níž by měla uvedená společnost jakožto příkazník poskytnout
poradenské služby při zajištění úředních povolení provozovatele dráhy pro dceřinou společnost
dlužnice, kterou je Správa úzkokolejných drah, s. r. o.

Ve všech těchto okolnostech shledal soud prvního stupně takovou změnu poměrů, která vyžaduje, aby byla dlužnice s nakládáním s majetkovou podstatou omezena v širším než zákonném rozsahu, resp. v širším rozsahu, než v jakém je doposud omezena ve smyslu usnesení ze dne 3. února 2023.

V soudním řízení bylo doloženo, že se zkrachovalá firma pod vedením Borise Čajánka nikterak aktivně nesnažila zajistit finanční prostředky prostřednictvím navýšení zakázek pro fungující opravárenskou dílnu, která má i nyní značný potenciál ke generování zisku, nevyvíjela dostatečnou aktivitu při zajištění pronájmu svého majetku a ubytovacích kapacit, aby tak bylo možno navyšovat prostředky v majetkové podstatě. Značně liknavě přistupovala k zajišťování příslušných povolení a osvědčení jakož i k vyřešení otázky nového potenciálního provozovatele tratě. V důsledku těchto skutečností dochází k postupnému a nezanedbatelnému znehodnocování majetkové podstaty. Uvedené závěry přitom nevyplývají jen ze zpráv
insolvenční správkyně, jak dlužnice ve svém odvolání namítá, ale rovněž z proběhlých jednání
prozatímního věřitelského výboru a v neposlední řadě i ze sdělení zaměstnanců dlužnice
adresovaného insolvenčnímu soudu.

Zjevně nedůvodnou je pak též obrana dlužnice tkvící v tvrzení, že jí v období od prohlášení úpadku až do současnosti dispoziční oprávnění k majetkové podstatě fakticky nenáleželo, což jí v aktivním provozu závodu bránilo. Byť byla dlužnice v dispozičním oprávnění omezena usnesením o předběžném opatření ze dne 3. února 2023, přesto toto omezení dlužnici, byť ve spolupráci s insolvenční správkyní, v zajišťování nových zakázek pro opravárenskou dílnu, v zajištění pronájmu a znovuobnovení provozu ubytovacích kapacit, v bezodkladných jednáních s potenciálními novými provozovateli dráhy, jakož i v bezodkladném činění úkonů směřujících k zajištění příslušných povolení a osvědčení k provozování potřebných nikterak nepřekáželo.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů