Housing First: Muž vydržel pracovat týden, žena jeden den

Beznadějný případ! Ani více než stovka hodin práce podpůrného týmu nestačila na udržení sociálního bydlení v programu Housing First.

Nájemci městského bytu porušovali povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy na pronájem uvedeného bytu uzavřeného dne 19. 2. 2020, zvlášť závažným způsobem, neboť opakovaně nehradili nájemné a zálohy na služby ve sjednané výši a sjednaných termínech.

Jmenovaným byla počátkem listopadu zaslána výzva k úhradě dlužné částky s upozorněním na právo pronajímatele vypovědět nájem z důvodů porušení povinností zvlášť závažným způsobem bez výpovědní lhůty. Dle této výzvy měli nájemci uhradit nájemné a zálohy na služby za období srpen až říjen 2020 ve výši 13.996 Kč nejpozději do patnácti dnů od doručení výzvy. I přes tuto výzvu nájemci uvedenou částku neuhradili.

Dle sdělení ekonomického odboru Magistrátu celkový dluh činil 25.141 Kč nedoplatek na nájemném a zálohách na služby (květen, srpen – listopad 2020) a 200 Kč nedoplatek na pokutě. Dále jmenovaní doposud neuhradili částku ve výši 3. 590 Kč za opravu škod na poškozeném majetku města (výměna poškozených dveří, oprava dřezové baterie).

Nájemníkům byl výše uvedený byt poskytnut na dobu určitou jednoho roku od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2021, v rámci projektu „Bydlení především“. Jmenovaní se už třetí měsíc po uzavření nájemní smlouvy dostali do problému s placením nájemného (za měsíc květen vznikl dluh na nájemném, který byl ošetřen splátkovým kalendářem od 07/2020, avšak byly zaplaceny pouze dvě splátky, poslední v 09/2020).

Jmenovaným byla taktéž dne 24. 6. 2020 doručena výzva k nápravě od Magistrátu města Jihlavy, majetkového odboru z důvodů porušování povinností vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy – dluh na nájemném za měsíc květen 2020, nevyřízený přepis dodávek energií, dále způsobené závady a škody na majetku pronajímatele, neodstranění závad ve sjednaném termínu, nepořádek, zápach a hromadění odpadků v bytě, odmítání spolupráce se sociálními pracovníky statutárního města Jihlavy.

Při kontrole dne 4. 11. 2020 byli nájemci dotazování na úhradu nájemného – uvedli, že za říjen neuhradili nic, zaměstnání nemají, přislíbili, že dlužné nájemné uhradí, z čeho ale nevědí.

Před vstupem do projektu „Housing First“ byl u rodiny evidován dluh (dluh z titulu neuhrazení poplatku za komunální odpad), který však neměl vliv na uzavření nájemní smlouvy. Tento dluh doposud není řešen žádným způsobem.

Ekonomický odbor souhlasil s předkládaným návrhem na výpověď nájemní smlouvy. Nájemci jsou ve věci dlužného nájmu velice laxní. Pro dluh za období květen 2020 si sice sjednali dne 24. 06. 2020 splátkový kalendář s měsíční splátkou ve výši 500 Kč, kdy první splátka bude uhrazena v červenci 2020,uhradili pouze dvě ze sjednaných splátek, a to v měsících červenci a září 2020. Od srpna 2020 pak vznikl nájemcům nový dluh na nájmu. Nájemci jsou nekontaktní, na upomínky (ze dne 13.10.2020 a 10.11.2020) zaslané ekonomickým odborem nereagovali. I přes spolupráci se sociální pracovnicí Oblastní charity Jihlava nebyl ze strany nájemců zájem vzniklou situaci řešit.

Jedná se o nájemce, kteří se potýkají s velkým množstvím problémů. Nájemci slovně deklarují snahu řešit veškeré nesnáze a udržet si přidělený byt, ale danou snahu nenaplňují.
Nájemci spolupracují s Oblastní charitou Jihlava, jako partnerem projektu Housing First. Od doby spolupráce, tj. od 1. 3. 2020 k 31. 10. 2020 bylo vykázáno 110,4 hodin intenzívní sociální práce.

Za celou dobu spolupráce došlo k těmto změnám v rodině:
– dluh na nájemném se objevil už v měsíci květnu 2020 a následně narůstal;
nájemci nedodržují podmínky splátkového kalendáře a nereagují na zaslané výzvy Magistrátu města Jihlavy;
– dávky pomoci hmotné nouze se ze 4.237,-Kč snížily na 0,-Kč ke dni 3. 9. 2020;
– dávky státní sociální podpory – rodičovský příspěvek a přídavky na děti se z 11.000,-Kč snížily na 0,-Kč ke dni 31. 7. 2020 z důvodu předání dětí do cizí péče (babičky-matky otce);
– v dubnu 2020 vytopení obchodu s módním oblečením pod bytem nájemců;
– v červnu 2020 bylo doloženo, že si nájemce stále nepodal žádost o příspěvek na bydlení. Dále si nájemce od 1. 3. 2020 nevyřídil nový občanský průkaz na Magistrátu města Jihlavy;
– v červnu 2020 bylo při šetření v domácnosti zjištěno velké množství zapáchajícího kuchyňského a komunálního odpadu (15 velkých pytlů), taktéž bylo zjištěno závažné ohrožení nezl. dětí na zdraví – intervence koordinátora Housing First a součinnost OSPOD;
– v červenci 2020 se nájemce nedostavil na Úřad práce, zaměstnanost- sankčně vyřazen;
– v srpnu 2020 nájemci deklarovali, že nastoupí do práce v Kostelci. Do práce nenastoupili;
– v září 2020 se konalo multidisciplinární setkání realizačního týmu HF, MO, OSV za účelem řešení hromadících se problémů;
– v říjnu 2020 nájemci nastoupili do zaměstnání u firmy Bosch, nájemce v zaměstnání do týdne skončil; nájemkyně skončila již po dni
– dne 16. listopadu 2020 nájemce nastoupil do zaměstnání u Služeb města Jihlavy.

Na základě výše uvedeného je patrné, že nájemci si vědomě zhoršovali svoji situaci, i když je jim poskytována pomoc ze strany všech zainteresovaných stran z projektu Housing First.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů