Petice občanů protestuje proti výstavbě infocentra UNESCO na Zelené hoře

Na sociálních sítích koluje petice ve které občané České republiky protestují proti záměru výstavby informačního a turistického centra v areálu Zelená hora.

Podepsaní občané žádají město Žďár nad Sázavou i římskokatolickou církev, aby nepodnikali žádné další kroky směřující k výstavbě ITC Zelená hora (příprava projektové dokumentace, územní a stavební řízení atd.) a vyzvali širokou veřejnost k diskusi.

Zadavatelé soutěže žádají protestující občané o další jednání s dotčenými orgány, především pak s Národním památkovým ústavem, s cílem nalezení dohody o umístění ITC Zelená hora v jiné lokalitě bez limitujícího omezení nadmořskou výškou 600 m. n. m.

Umístění ITC Zelená hora a navazující technické a dopravní infrastruktury v závazně řešeném území dle zadávací dokumentace soutěže o návrh· podle autorů petice významně a nenávratně naruší historicky unikátní přírodní charakter, krajinný ráz a vzhled Zelené hory jako celku, především však v pohledových osách z jihozápadního směru (od města).

Dále pak podle autorů petice negativně ovlivní životní podmínky, komfort bydlení, a především bezpečnost občanů žijících v dané lokalitě. Výrazným způsobem zhorší dopravní situaci v dotčeném území (křižovatky ulic Vejmluvova – Sychrova a Zelenohorská – Sychrova), která je kritická již v současné době. Při průjezdu autobusů MHD, těžké zemědělské techniky a nákladní dopravy (zásobování) po ulici Sychrova dochází již nyní ke konfliktním situacím a nutnosti couvání a vyjíždění na souběžné chodníky, což zásadním způsobem ohrožuje bezpečnost ostatních účastníku silničního provozu, především však chodců a cyklistů. Zadání projektu infocentra pak upřednostňuje potřeby a komfort návštěvníků (turistů) před potřebami a komfortem místních obyvatel žijících v dotčené lokalitě a nereflektuje potřeby návštěvníků s omezenou schopností pohybu a orientace (TP, ZTP).

Požadavek na vybudování zálivu pro MHD a 3 zájezdové autobusy s režimem Kiss&Ride, tedy parkováním (odstavením) mimo bezprostřední okolí Zelené hory, významně zkomplikuje dopravu v dané lokalitě. Každý zájezdový autobus bude zajíždět k ITC Zelená hora dvakrát, což povede k nárustu imisí, zvýšení hlukové zátěže a k dalšímu zhoršení bezpečnosti a komfortu života místních obyvatel.

Parkoviště v ulici Santiniho u Zámku Žďár (100 parkovacích míst) nemá žádný záliv ani parkovací stání pro autobusy. Rovněž zastávka MHD na ulici Santiniho u Zámku Žďár (ve směru od města) nemá záliv, autobusy zastavují přímo na silnici 1. třídy I/37. Vyvstává oprávněná obava, že zájezdové autobusy přivážející návštěvníky do Zámku Žďár, budou využívat parkovací zálivy Kiss&Ride u ITC Zelená hora, což povede k dalšímu přetížení dopravy a krizovým situacím v ulicích Sychrova, Vejmluvova, Zelenohorská, v křižovatce ulic Bezručova – Santiniho – Sychrova (výjezd na silnici 1. třídy) a v křižovatce ulice Sychrova a příjezdové komunikace k obřadní síni hřbitova.

Důvody petice:

1/ Investice předpokládaného rozsahu s významným dopadem na veřejný životní prostor, přilehlou dopravní infrastrukturu a s tím úzce související komfort bydlení v dané lokalitě, si zasluhuje širokou veřejnou diskusi. Tato diskuse měla proběhnout již před vyhlášením projektové soutěže o návrh. Veřejnost však k této diskusi před vyhlášením projektové soutěže o návrh ani jedním ze zadavatelů vyzvána nebyla.

2/ Z přílohy „P007_mapa_NPU_vyhledy“ zadávací dokumentace je zřejmé, že se zadavatelé projektové soutěže o návrh zabývali vlivem stavby na pohledové osy od Starého dvora, Mrkvancova kopce, Hrázek, Pilské nádrže, Tálského mlýna, ale nezabývali se vlivem stavby na pohledové osy od ulic Vejmluvova, Sychrova, Zelenohorská, Polní – páteřních přístupových cest pro pěší i motorizované návštěvníky.

3/ Striktně daná podmínka umístění stavby do maximální nadmořské výšky 600 m. je v zadávací dokumentaci uvedena bez odůvodnění a bez odkazu na konkrétní právní normu, která tento parametr definuje.

Autoři petice předem děkují za projednání petice a odpověď v zákonné lhůtě.


Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů