Podívejte se na plán obchvatu Okříšek a Krahulova s napojením Přibyslavic!

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina navrhuje na území kraje Vysočina záměry vedoucí k dalšímu zlepšení dopravní obslužnosti kraje, konkrétně ke zlepšení dopravní obslužnosti krajského města Jihlava a ke zlepšení napojení Třebíče a venkovských oblastí v jihovýchodní části kraje (Třebíčsko, Náměšťsko) na krajské město Jihlavu.

Krajská správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvková organizace podala jako oprávněný investor ve smyslu ust. § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) dopisem č.j. KSAÚSVPO/00668/2015/ISU/MA ze dne 10.6.2015 resp. dopisem č.j. KSAÚSVPO/005627/2015 ze dne 18.5.2015 návrh na aktualizaci ZÚR KrV z důvodu rozvoje veřejné dopravní infrastruktury. Návrh oprávněného investora přitom spočíval ve vymezení koridorů veřejně prospěšných staveb propojení silnic I/38 a II/602 silnicí II. třídy jižně od Jihlavy a to s využitím územní studie na vyhledání koridoru pro prověření budoucího umístění stavby propojení silnic I/38 a II/602 silnicí II. třídy jižně od Jihlavy a obchvat Okříšek na silnici II/405 vč. propojení na III/35114 mezi obcemi Přibyslavice a Nová Ves podle podkladů oprávněného investora.

Současný stav silnice II/405 v městysi Okříšky neodpovídá dlouhodobě stavebně technicky skutečným intenzitám dopravy, zejména podílu těžké nákladní dopravy. Silnice II/405 vedená průtahem městyse má nevhodné směrové vedení a nepřehledné křižovatky.

 

Zejména křižovatka uprostřed městyse (Nádražní x Jihlavská x Masarykova) je nevyhovující z hlediska rozhledových podmínek a s nárůstem silniční dopravy zde dochází ke zvýšení počtu nehod a kolizních situací s negativními dopady na bezpečnost silniční dopravy a na bezpečnost chodců a dalších účastníků silničního provozu. Silnice II/405 v Okříškách navíc úrovňově kříží naráz dvě železniční trati, železniční přejezd je proto příliš dlouhý k jeho bezpečnému překonání a neodpovídá tak současným požadavkům na úrovňové přejezdy. Stávající stav na silnici II/405 negativně ovlivňuje životní prostředí hlukem a znečištěním ovzduší.

 

Přeložka silnice II/405 mimo zastavěné území městyse Okříšky je řešena již od vzniku samostatného Kraje Vysočina v roce 2001. Trasa obchvatu byla v souvislosti se studijním prověřováním silničního napojení rozvíjející se Průmyslové zóny Okříšky – Přibyslavice – Nová Ves poprvé vyhledána v roce 2006. V roce 2014 byla zpracována Studie Silnice II/405 Okříšky, napojení průmyslové zóny Přibyslavice – Třebíč (PROFi Jihlava, 10/2014), která přeložku silnice II/405 Okříšky řešila ve dvou variantách, ve Variantě hnědé, která je trasovaná blíže jádrovému území městyse Okříšky a ve Variantě zelené, která je trasována dále od jádrového území Okříšek a využívá více tras stávajících silnic III. třídy a účelových komunikací.

Navrhovaná přeložka silnice II/405 v prostoru obce Okříšky přispěje rozvoji hospodářského potenciálu této části Kraje Vysočina, protože umožní přímé napojení stávající a dále se rozvíjející průmyslové zóny v Přibyslavicích na kapacitně odpovídající nadřazenou silniční síť kraje.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů