Státní pozemkový úřad nezahájí úpravy v Jemnici ani na základě Stoberovy předžalobní výzvy

Státní pozemkový úřad v Třebíči se na jednání se starostou Jemnice Pavlem Nevrklou seznámil s obsahem předžalobní výzvy místního aktivisty a zastupitele Karla Stobera. Na jednání se probíraly možnosti zahájení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jemnice.

Pozemkové úpravy jsou procesem, který uspořádává vlastnické vztahy a vytváří novou digitální katastrální
mapu. Jedná se o multifunkční nástroj pro dlouhodobý a trvale udržitelný rozvoj území, který jako jediný v
ČR komplexně řeší venkovský prostor včetně realizací veřejně prospěšných staveb jako jsou například
protipovodňová opatření. Tento proces trvá čtyři až pět let, pokud jsou všichni účastníci ve shodě.


V únoru roku 2022 podalo žádost o zahájení Komplexní pozemkové úpravy (týká se celého k.ú.) v
katastrálním území Jemnice pouhých 37,64 % vlastníků zemědělské půdy. Aktualizací podaných žádostí
k 17.7.2023 představuje výměra jednotlivých parcel zemědělské půdy 36,31 %. „Nemáme dostatečný počet hlasů vlastníků,“ upřesnila mluvčí Pozemmkového úřadu Petra Kazdová.


Zahájení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 zákona č. 139/2002 Sb. na základě požadavků
vlastníků pozemků doručených pobočce lze provést dvojím způsobem. Komplexní pozemkové úpravy jsouzahájeny vždy, pokud žádosti podají vlastnicí nadpoloviční výměry zemědělské půdy daného katastrální území, tj. více jak 50 %. V případě, že požadavky vlastníků činí méně než je poloviční výměra zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území, pobočka posoudí naléhavost, účelnost a proveditelnost pozemkové úpravy a může rozhodnout o zahájení pozemkové úpravy. Účelem pozemkových úprav je uspořádatpozemky za účelem racionalizace zemědělské výroby, přispět k ochraně a tvorbě zemědělské krajiny,zlepšení hospodaření s vodou v krajině.


Komplexními pozemkovými úpravami se řeší zpravidla celé katastrální území, v odůvodněných případech i
více na sebe navazujících katastrálních území (mimo zastavěné území). Součástí návrhu nového
uspořádání pozemků je vždy Plán společných zařízení, který v daném území řeší nejen zpřístupnění
pozemků, ale i protierozní ochranu, vodohospodářská opatření, ekologickou stabilitu krajiny, dopady
klimatických změn.

Kolem pozemkových úprav v Jemnici vládne napjatá atmosféra, kdy zastupitel a místní aktivista adresoval městu Jemnice předžalobní výzvu (více zde). Stalo se tak jen pár dnů po červnovém jednání místního zastupitelstva, kde vyšel najevo zatajený možný střet zájmů (více zde). Zatajení střetu zájmů může být posouzeno jako přestupek s možnou sankcí až padesát tisíc korun (více zde). Kolem Jemnice se objevily oranžové kolíky jako hranice Stoberových pozemků (více zde).

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů