Dluhy obyvatel Jihlavy: městu dluží za nájem a pokuty

Statutární město Jihlava poskytlo Občasníku informace o dluzích obyvatel Jihlavy vůči městu kde žijí. Odpovědi zprostředkoval mluvčí Magistrátu Radek Tulis.

1. Kolik peněz občané a podnikatelé městu dluží?

Statutární město Jihlava evidovalo k 31.12.2014 pohledávky v celkové výši 50.430.000 Kč (částka zaokrouhlena na tisíce).
fb
2. Co jej hlavně tvoří – dluhy za byty, nebytové prostory, pokuty…?

Dluh na pronájmech (zejména nebytových prostor, bytů a pozemků) činil k 31.12.2014 částku cca 8.560.000 Kč.
Zbývající částku, tj. cca 41.870.000 Kč představují dluhy na uložených pokutách, náhradách nákladů správního řízení a na místních poplatcích. Největší dlužné částky v rámci této kategorie představují pokuty uložené odborem dopravy (k 31.12.2014 evidován dluh ve výši cca 18.955.000 Kč) a nedoplatky na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (k 31.12.2014 evidován dluh ve výši cca 13.477.000 Kč).
Podrobnější informace ohledně výše a struktury pohledávek statutárního města Jihlava lze najít na webu města v dokumentu „Závěrečný účet statutárního města Jihlava za rok 2014“, který schválilo na svém 4. zasedání konaném dne 21.04.2015 zastupitelstvo města. Níže je uveden odkaz na tento dokument:

http://www.jihlava.cz/hospodareni-statutarniho-mesta-jihlavy-za-rok-2014/d-506417/p1=49326

3. Jak je město vymáhá a mění se nějak postup vymáhání?

Postupy upravující způsoby vymáhání jednotlivých druhů pohledávek jsou dané zákonem a nelze se od nich odchýlit.
Vymáhání pohledávek ze samostatné působnosti tak nejdříve musí předcházet tzv. nalézací řízení (podle občanského soudního řádu, zák.č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V tomto nalézacím řízení je podána k soudu žaloba o zaplacení dlužné částky a teprve soudem vydané rozhodnutí (platební rozkaz, rozsudek) o této žalobě je tzv. exekučním titulem, tj. rozhodnutím, na základě kterého již lze vést exekuci – v případě tohoto druhu pohledávek (pohledávky ze smluv) pouze prostřednictvím soudního exekutora (postup exekučního řízení upravuje zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Při vymáhání pohledávek z přenesené působnosti (zejm. pokuty a místní poplatky) se pak od 01.01.2011 postupuje dle daňového řádu (zák.č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Tyto pohledávky tak lze vymáhat jednak daňovou exekucí (provádějí úředníci magistrátu), jednak lze i zde využít vymáhání prostřednictvím soudního exekutora. Pohledávky jsou dále uplatňovány v insolvenčních a dědických řízeních, příp. přihlašovány do veřejných dražeb.

4. Celková suma pohledávek roste nebo se ji daří snižovat?

Z pouhého porovnání výše pohledávek vykazované v jednotlivých letech (závěrečné účty města) vyplývá, že celková suma pohledávek roste:
pohledávky k 31.12.2013 celkem  42.437.000 Kč
pohledávky k 31.12.2012 celkem  40.911.000 Kč
pohledávky k 31.12.2011 celkem  38.179.000 Kč

Absolutní nárůst dlužných částek je způsoben různými skutečnostmi, mezi něž patří nárůst počtu neplatičů (zejm. místního poplatku za komunální odpad), zvyšující se počty přestupků, za něž jsou ukládány pokuty, zhoršující se ekonomickou situací obyvatelstva (nezaměstnanost, narůstající množství osobních bankrotů) aj.
Na druhou stranu se i při tomto nepříznivém vývoji daří udržet procento úspěšnosti vymáhání pohledávek okolo 40%.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna