(DOKUMENT) Vize strategického řízení polikliniky Žďár nad Sázavou na příštích šest let

Zajištění kvalitní zdravotní péče ve Žďáru nad Sázavou je posláním příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou. Strategický plán rozvoje Polikliniky Žďár nad Sázavou představuje základní orientaci rozvoje polikliniky v horizontu 6 let. Představuje ucelenou řadu standardních kroků vedoucích ke zlepšení provozu a rozvoje organizace.

Žďár nad SázavouZákladní vize polikliniky:
– Poskytování odborné a profesionální zdravotní péče
– Zvyšování ekonomické soběstačnosti a transparentnosti
– Vytváření otevřeného, přátelského a dobře komunikujícího prostředí

Cíle pro dosažení základních vizí:
1. Kvalitní zdravotní péče
2. Ekonomická stabilizace
3. Pěkné prostředí
4. Průzkum spokojenosti pacientů, komunikace, reakce na stížnosti apod.
5. Zlepšení komunikace se zřizovatelem
6. Spokojenost zaměstnanců (průzkum spokojenosti zaměstnanců)
7. Bezpečnost

Návrh strategie řízení a taktický plán
1. Kvalitní zdravotní péče
Rehabilitace – populace bude zcela jistě stárnout. Dle prognózy ČSÚ bude přibývat počet osob ve vyšším věku. Věková kategorie seniorů, tedy obyvatelstvo ve věku 65 a více let bude jedinou částí populace, která početně poroste. V období do roku 2035 půjde o vzestup v řádu jednoho milionu osob. V souvislosti s tímto vývojem bude stále větší počet seniorů vyhledávat služby rehabilitace. Cílem je vybudovat důstojné zázemí pro pacienty – oddělené šatny a rozšířit služby rehabilitace. V zrekonstruovaných prostorách přibude vana pro podvodní masáž, tím dojde k nárůstu tržeb. V současné době jsou již některé vany opotřebované a může kdykoliv dojít k jejich prošlápnutí a zničení, v horizontu dvou let se musí obnovit, ať již bude přestavba realizována či nikoliv. Nutná bude obnova v ceně do 200 tis. Kč. Tyto vany budou odmontovatelné. Pokud by došlo k přestavbě později, nebude problém změnit jejich umístění.

Je důležité stav RHB řešit co nejdříve. Přestavbou se oddělí především vodoléčba od elektroléčby, pacienti se nebudou vzájemně potkávat a budou mít soukromí při převlékání. Dojde i k rozptýlení zaměstnanců, kteří se nebudou tak často střetávat na malém prostoru. Přestavba rehabilitace je již naprojektována. Poliklinika ji však nepokryje ze svých finančních zdrojů. Důležité je získat podporu města Žďár při této přestavbě. V rozpočtovém výhledu města je již investice ve výši 1,5 mil. Kč zapracována. Důležitá bude spolupráce a komunikace se zřizovatelem při realizaci přestavby. V příštím roce dokončí vedoucí RHB kurz Vojtovy metody pro dospělé pacienty, která bude vzápětí nabídnuta pacientům, navýší se opět tržba a prestiž rehabilitace.

Laboratoř – nadále udržet a rozvíjet stávající trend. Pro rok 2017 byly dohodnuty nové ceny zdravotnického materiálu, což by mělo výrazně snížit náklady laboratoře. Osobním jednáním s lékaři zjistit možnosti rozšíření služeb laboratoře. Oslovit lékaře, kteří nevyužívají služeb laboratoře a nabídnout jim spolupráci, zjistit, proč nevyužívají služeb laboratoře a reagovat na jejich požadavky. Nabídnout jim takové podmínky, aby využívali služeb laboratoře. V horizontu 6 let bude nutná obnova některých přístrojů – např. další centrifuga, analyzátor glukózy a zařízení pro elektroléčbu – vše v hodnotě do 600 tis. Kč. V krátkodobém horizontu bude nutné  pořídit další klimatizaci v hodnotě do 40 tis. z důvodu udržení správné teploty vzorků, v souvislosti se zpřísňováním auditů.

Rentgen – rentgen je závislý na chodu přístroje, který je již 13 let starý. V budoucnu může dojít k neopravitelné poruše RTG lampy. Protože poliklinika nemá žádné finanční rezervy, bude nutná dohoda se zřizovatelem, jak případnou havárii řešit. V případě nutnosti by bylo možné pořídit opravu RTG na splátky, jedná se o částku za cca 1.5 mil. Kč. V případě poruchy RTG nedojde k úplnému zastavení chodu RTG, krátkodobě by bylo možné pracovat na jednom pracovišti, nejdéle však v horizontu týdnů. Výrazně by to prodloužilo čekací doby. Panoramatický RTG již je
starý více, jak 16 let, byla by rovněž potřebná obnova a to zhruba v ceně 800tis. Kč.

Z personálních problémů se blíží odchod do důchodu vedoucí lékařky RTG, cílem bude zajistit další chod RTG přijetím nové vedoucí lékařky. RTG je spolu s ultrazvukem zdrojem příjmů a cílem je udržet ziskové hospodaření i v budoucnosti.

Angiologie, lymfologie – udržet stávající stav angiologie a lymfologie. Od roku 2017 přibyly nové lymfologické kódy – očekáváme vyšší výnosy. V horizontu 6 let nejsou očekávány nové investice na této ordinaci. V nejbližších letech by měla být ordinace zdrojem příjmů.

Endokrinologie, onkologie, psychiatrie – udržet v zisku, s příchodem nové lékařky mírně roste psychiatrie. Zvážit zajištění dětské psychiatrie. V současnosti se odborně připravuje studiem nová lékařka pro zajištění dětské psychiatrie. Prioritou je udržet tuto lékařku v pracovním poměru nabídnutím budoucí spolupráce za předem dohodnutých podmínek.

Prodejna se zdravotnickými prostředky -navázání spolupráce s organizacemi ve Žďáru nad Sázavou a v Novém Městě na Moravě, nabídnutí zajímavých a produktů. Ve Žďáru má být vybudováno centrum, které bude pečovat o osoby, které trpí Alzheimerovou chorobou, navázat spolupráci s tímto centrem. Rovněž v Novém Městě vznikne nové centrum, rovněž se pokusit o navázání spolupráce. Dostat prodejnu do zisku.

Rozvoj nových služeb – dotazníkovou formou zjistit, které ambulance jsou pacienty postrádány a zaměřit se na jejich zavedení. Po vyhodnocení potřeb navázat jednání s pojišťovnami, zaměřit se na vyhledání lékařů. Zvážit zda ambulance provozovat či pronajmout apod. S ohledem na zvyšující se věk populace a civilizační nemoci by mohlo být žádáno poradenství v oblasti zdravé výživy. Máme zkušenosti ze Dne zdraví, že je o tyto služby velký zájem. Poradenství by mohlo nabízet i nákup zdravých produktů v našich zdravotnických prostředcích. Další možností by
mohlo být zaměření na neurologii apod.
Odborný růst a profesní rozvoj zaměstnanců – další vzdělávání zaměstnanců, odborná školení, citlivý přístup zdravotnického personálu k pacientovi, trpělivost, slušnost, etický kodex.
Zkvalitnění ošetřovatelských procesů postupným zaváděním moderních technik, postupů, zdravotnických pomůcek, přístrojů. Zavedení elektronického objednávkového systému na těch pracovištích, kde je to technicky možné, např. na RHB.

Obnova a modernizace přístrojového vybavení – zmíněno ve výše uvedených bodech a v rozpočtovém výhledu

2. Ekonomická stabilizace
Ekonomická situace neumožňuje příliš velké investice. Již teď hospodaří poliklinika s vyrovnaným rozpočtem, ve kterém není počítáno pro rok 2017 s novými investicemi. Pro další roky nevypadá situace o mnoho lépe. Pokud bude pokračovat státem nařízené zvyšování mezd, bude velice těžké hledat další úspory v rozpočtu.

Návrhy na ekonomickou stabilitu:
Vyrovnané hospodaření – zabezpečit ekonomickou stabilitu prostřednictvím vyrovnaného hospodaření, vytvářet zdroje pro obnovu přístrojů a opravy, optimalizovat náklady, vyhledávat zdroje financování – různé dotace, dary a příspěvky

Splacení dlouhodobého úvěru u České spořitelny – v průběhu roku 2017

Splacení ultrazvuků – v období 2017 – 2020

Postupné splácení kontokorentu – Poliklinika pro financování svých běžných provozních potřeb
využívá kontokorentu u ČSOB. Cílem je v horizontu tří let co nejvíce snížit tento kontokorent.

Pokračovat v zavádění elektroměrů – očekáváme rychlou návratnost a následně vyšší výnos pro polikliniku

Snížení nákladů na laboratoři, ke kterým dochází již v r. 2017 a to především díky realizaci výběrového řízení, které proběhlo v r. 2016
Zvýšení výnosů na lymfologii, od 1. 1. 2017 byly získány nové kódy, ročně půjde o navýšení zhruba 200tis. Kč
sledování výsledku hospodaření zdravotnických potřeb a zaváděním prodeje nových produktů např. biopotravin a zdravé výživy zlepšit výsledek hospodaření

Pravidelné sledování cen u spotřebního materiálu – nakupovat u levnějších dodavatelů

3. Pěkné prostředí
Pravidelná údržba dle předem stanoveného plánu – především malování chodeb a společných prostor, kontrola dodržování úklidového řádu, čistota.
Barevné řešení ve společných prostorách – v rámci finančních možností
Obnova nábytku – postupně vyměňovat opotřebovaný a poškozený nábytek
Recepce – do budoucna zvážit možnost zavedení recepce v přízemí Polikliniky – veškeré informace o jednotlivých ambulancích, kopírování, různé administrativní činnosti a služby pacientům (prodej tisku, výdej pro zásilkové služby apod.), přemístění telefonní ústředny do této recepce – provést nejprve finanční analýzu (projektová dokumentace, vybavení atd.). V současnosti funguje tato služba ve 3. patře, což je pro některé pacienty nepohodlné. Upravit pracovní dobu recepce dle potřeb.
Pěkný přístup do budovy – především oprava vstupu – nové dlažby, upravené okolí

4. Průzkum spokojenosti pacientů, komunikace, reakce na stížnosti apod.
Spokojenost pacientů – formou stručných dotazníků zjišťovat spokojenost pacientů. Následné vyhodnocování, náprava nespokojenosti, snaha respektovat přání klientů.
Potřeby pacientů – opět formou dotazníků zjišťovat potřeby. Tyto informace lze v procesu zvyšování kvality a bezpečí využít k lepšímu naplňování potřeb pacientů. Data zjištěná při vyhodnocování všech stížností a přání budou využívána ke zvyšování kvality poskytovaných služeb nebo k nápravě zjištěných nedostatků.

Spokojenost a potřeby lékařů – dotazování lékařů na možnosti zlepšení služeb a spolupráce. Osobně či formou dotazníků. Již nyní probíhá na laboratoři dotazování prostřednictvím jednoduchých dotazníků, toto je prováděno v rámci certifikace, lze očekávat, že bude podobné dotazování vyžadováno i na dalších ambulancích. Cílem je připravit se na tuto situaci.

Zdravotnická osvěta a prevence – v rámci prevence a podpory zdraví pořádat jednou ročně „Den zdraví“.

5. Zlepšení komunikace se zřizovatelem
Upevňovat procesy vzájemného předávání informací a to jak osobním kontaktem, tak i elektronickou formou

Informovat zřizovatele o důležitých záležitostech probíhajících v organizaci, naslouchat názorům a pokynům zřizovatele, vždy respektovat Pravidla stanovená městem, respektovat strategické plány a vize zřizovatele

Uvědomování si zodpovědnosti a to zejména v oblasti finanční udržitelnosti (tvorba vyrovnaného rozpočtu, udržení platební schopnosti organizace, snižování zadluženosti), v oblasti udržitelnosti lidských zdrojů (zajištění kvalifikovaných zaměstnanců v časovém předstihu), a v oblasti majetkové udržitelnosti (udržení provozuschopnosti majetku, obnova a oprava majetku).
6. Spokojenost zaměstnanců
Přátelské prostředí založené na komunikaci – využití anonymního dotazníkového elektronického systému, který je již nyní v provozu, ale nevyužívá se. V rámci tohoto systému zavést pravidelné diskuze na dané téma, vyhodnocování získaných informací, sdělování pravdivých informací zaměstnancům, vyhodnocování spokojenosti. V rámci tohoto systému zavést pravidelné diskuze na dané téma, vyhodnocování. Pravidelné dotazníky spokojenosti, osobní reakce na stížnosti a podněty, posilování komunikace mezi jednotlivými pracovišti. V minulém roce byl ze zaměstnanců
sestaven tzv. R tým, který se měl zabývat rozvojem polikliniky a navrhovat procesy vedoucí
k naplňování strategie polikliniky. Zatím se tým neschází, iniciovat pravidelné schůzky.

Příjemné pracovní prostředí – čistota, vybavení ambulancí

Zaměstnanecké benefity – čerpání fondu FKSP – např. obědy, stravenky, divadlo nebo dárkové poukazy. Nastavit čerpání FKSP dle požadavků zaměstnanců. Mimořádné odměny za dobré či mimořádné pracovní výsledky.

Podpora vzdělávání, odborného růstu a profesního rozvoje zaměstnanců

–  Vychovávat k zodpovědnosti za odvedenou práci a výkon.
7. Bezpečnost
– Kontrolovat kvalitu na pracovištích z hlediska hygieny a bezpečnosti práce
– Kontrolovat dodržování BOZP a hygieny – pravidelný monitoring novinek a směrnic
– Zacházení s nebezpečnými odpady
– Kamerový systém – zpočátku alespoň u hlavního vchodu a u vedlejších vchodů
Opatření k racionalizaci provozu
Po krátkém seznámení s chodem polikliniky hodlám zavést jistá opatření k racionalizaci provozu. Především se jedná o šetření nákladů. Ve spojení se zvýšenými tržbami bychom mohli dosáhnout jisté ekonomické soběstačnosti při vnitřních úpravách na poliklinice, bez nutnosti investic města. To se týká především menších zásahů.
Marketingové aktivity
Cílem je udělat lidi spokojené: Jsme tu pro vás, abychom vás léčili, ulevili vám od bolesti, poskytli vám psychickou oporu a nabídli vám zdravotnické prostředky.
Skupiny zákazníků (pacientů):
Senioři – Propagace zacílená na tuto skupinu pacientů se bude týkat především tištěného materiálu – vhodnou letáčkovou formou informovat pacienty o nabízených službách – např. rozšiřujeme rehabilitaci, pomocí našich odborníků vám poskytneme vysoce kvalitní péči v příjemném prostředí, ulevíme vám od vašich problémů, nabízíme vám možnost nákupu nových zdravotnických potřeb apod. Usilovat o spolupráci s lékaři, požádat je o poskytování letáčků jejich pacientům, rozšířit spolupráci z hlediska informovanosti i na lékaře mimo polikliniku. Inzerovat
v různých novinách.

Pacienti v produktivním věku – využít moderních komunikačních kanálů – např. facebook, stránky polikliniky. Dotazníkovou formou na jednotlivých střediscích zjišťovat potřeby klientů, získat souhlasy se zasíláním informací pomocí jejich emailových adres. Oslovit je nabídkou rychlých služeb bez dlouhého čekání.
Celková propagace polikliniky – inzerce v novinách, letáčky, web stránky, mailové informace apod.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna