Další provoz JHMD pokládá insolvenční správkyně za neudržitelný

Insolvenční správce Jindřichohradeckých místních drah adresovala soudu další situační zprávu ve které je nucena konstatovat, že ze strany dlužníka není nadále poskytována přiměřená součinnost. Veškerá data předkládaná insolvenčnímu správci, jsou předkládána pouze formálně bez zásadní vypovídací hodnoty.

Dlužník neposkytl insolvenčnímu správci ani k jeho výzvám přehled zakázek pro opravárenskou dílnu pro období po dokončení stávajících zakázek.

Nadále insolvenční správce nedisponuje žádným obchodním plánem, jakož i přehledem plánovaných výdajů a očekávaných příjmů, tzn. zdrojů k jejich krytí. Stejně tak insolvenční správce nemá k dispozici přehled pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň postavených. Aktuálně insolvenční správce postrádá i přehled o zůstatcích na bankovních účtech dlužníka včetně pohybů.

Pokud jde o získání úředních povolení provozovatele dráhy, jakož i s tím souvisejících bezpečnostních osvědčení, v mezidobí nedošlo rovněž k žádnému pokroku. Dlužník dosud nenabyl účast v nově založené dceřiné společnosti, dle posledního vyjádření dlužníka by mělo dojít k posunu ve věci dne 9.března 2023, aniž by dlužník konkretizoval, jaký výstup lze k tomuto datu očekávat. V mezidobí právní zástupce dlužníka přepracoval návrh smlouvy se společností CityRail, a.s., která byla vybrána dlužníkem k poskytnutí poradenských služeb při získání úředních povolení provozovatele dráhy a bezpečnostních osvědčení.

Návrh smlouvy odsouhlasený oběma smluvními stranami byl dne 6.března 2023 předložen insolvenčnímu správci, který v návaznosti na to dne 7.března 2023 sdělil stranám připomínky týkající se určitosti předmětu smlouvy. Reakci smluvních stran insolvenční správce k podání této zprávy neobržel. V zásadě se jedná pouze o zpřesnění předmětu smlouvy a smluvních závazků, pokud jde o část smlouvy, v níž jsou řešeny odborné otázky směřující k získání úředních povolení a osvědčení provozovatele dráhy, insolvenční správce připomínky neměl. Náklady spojené se získáním úředních povolení provozovatele dráhy a bezpečnostních osvědčení nebyly dosud dlužníkem vyčísleny. Insolvenční správce tak vychází aktuálně z obsahu návrhu smlouvy, která by měla být uzavřena se společností CityRail, a.s. a v ní stanovené úplaty za poskytnutí poradenské činnosti. K těmto nákladům je připraven se vyjádřit prozatímní věřitelský výbor, bude-li mu návrh na schválení nákladů předložen.

Prozatímnímu věřitelskému výboru by měl být předložen komplexní návrh nákladů spojených se získáním úředních povolení provozovatele dráhy a bezpečnostních osvědčení.

Insolvenční správce se s návrhem na schválení těchto výdajů na prozatímní věřitelský výbor neobrátil, neboť celkové výdaje, o jejichž efektivním vynaložení by měl dlužník uvažovat, nejsou insolvenčnímu správci známy. Insolvenční správce je schopen zohlednit pouze náklady na služby společnosti CityRail, a.s. a správní poplatky za řízení vedená u Drážního úřadu. Ačkoli dlužník průběžně informoval všechny zúčastněné (v posledních dvou týdnech), že připravuje podklady pro jednání prozatímního věřitelského výboru, které se má konat dne 8.března 2023, insolvenční správce žádné takové podklady neobdržel.

Na výzvu insolvenčního správce ze dne 3.března 2023, kterou dlužníka vyzval k předložení podkladů pro jednání prozatímního věřitelského výboru s dostatečným předstihem před konáním jednání, nejpozději však v pondělí 6.března 2023, dlužník nereagoval.

Společnost Gepard Express, SE, která se aktuálně zajímá o zajištění drážní dopravy na úzkokolejné dráze pro zbývající část roku 2023 po možném získání úředních povolení a bezpečnostních osvědčení k provozu drah na tratích Jindřichův Hradec – Nová Bystřice, Jindřichův Hradec – Obrataň, a která předložila již v minulosti indikativní nabídku na pronájem kolejových vozidel, jakož i samotných drah, podmínila trvání nabídky poskytnutím okamžité a efektivní součinnosti správního orgánu dlužníka.

Vzhledem k tomu, že vyhodnotila situaci tak, že dlužník součinnost neposkytuje, aktuálně pozastavila platnost své nabídky, resp. dosavadní spolupráce.

S ohledem na přístup dlužníka k insolvenčnímu řízení, jakož i vedení obchodního závodu, má insolvenční správce zato, že další provoz obchodního závodu je za stávajících podmínek neudržitelný.

V minulosti prošly Jindřichohradecké místní dráhy bankovní exekucí (více zde). Obnovení provozu by podle soudu zhodnotilo majetkovou podstatu (více zde). Čajánek nesdělil věřitelům ani představu o obnovení provozu (více zde), ale slíbil Jihočechům jízdní řády pro letošní rok (více zde).


Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů