Dluhy „Housing Firstu“ měl vyřešit dar města Jihlavy

Oblastní charita Jihlava jako partner projektu Housing a Platforma pro sociální bydlení jako poradce projektu navrhli radním města Jihllavy, aby se dluh za klienty projektu zaplatil z paušálních výdajů příjemce projektu – statutárního města Jihlavy. Protože nejsou vázáni žádnými vnitřními předpisy statutárního města Jihlavy byli s největší pravděpodobností iniciátorem podání návrhu radního Daniela Škarky, aby Rada města Jihlavy poskytla peněžitý dar z finančních prostředků projektu Housing First.

Partner projektu Oblastní charita Jihlava spolu s poradcem Platformy pro sociální bydlení oslovili uvolněného radního pro sociální oblast Daniela Škarku s požadavkem na úhradu dlužného nájemného za měsíce květen, srpen, září a říjen ve výši 18.029 Kč z paušálních výdajů projektu Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě. Uvolněný radní pro sociální oblast dne 26. 11. 2020 rozhodl o předložení daného návrhu do rady města. Radní Škarkův návrh podle informací Občasníku neschválili.

Nájemci městského bytu jako klienti projektu „Housing First“ porušovali své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy zvlášť závažným způsobem, neboť opakovaně nehradí nájemné a zálohy na služby ve sjednané výši a sjednaných termínech i přes upomínky a výzvy. Nájemníkům byla taktéž zaslána výzva k nápravě (dluh na nájemném, nevyřízený přepis dodávek energií, jimi způsobené závady a škody na majetku pronajímatele a neodstranění závad v termínu, nepořádek, zápach a hromadění odpadků v bytě, odmítání spolupráce se sociálními pracovníky statutárního města Jihlavy).

Garanční fond projektu „Housing First“ pro úhradu dluhů je určen pro ty, kteří se jednorázově a ze zcela mimořádných vnějších důvodů ocitnou v náročné životní a finanční situaci. Nájemci měli, s dostatečnou podporou koordinátora Housing First, dostatek času řešit svoji situaci a stabilizovat svoji domácnost a této možnosti nevyužili.

V projektu Housing First je zapojeno dvanáct domácností. Z celkového počtu dvanácti domácností mají tři domácnosti finanční problémy a ke konci října 2020 dlužily statutárnímu městu Jihlava částku 38.351,- Kč.

Cílem projektu Housing First je prostřednictvím nabídky standardního bydlení a intenzivní podpory sociálních pracovníků zlepšit ohroženým osobám životní podmínky a rozvíjet jejich dovednosti nezbytné k běžnému životu bez podpory. V rámci projektu byl vytvořen Garanční fond.

Účelem garančního fondu je prostřednictvím opakované úhrady až do výše jedněch nákladů na bydlení předejít ztrátě bydlení u jednotlivců a rodin s dětmi zapojených do programu zabydlení, které se jednorázově a ze zcela mimořádných vnějších důvodů ocitnou v náročné životní a finanční situaci, která vyústí v neschopnost řádně uhradit nájemné.

Z Garančního fondu byl v minulosti poskytnut dar usnesením č. 331/20-RM ze dne 19. 3. 2020 ve výši 8 480,- Kč. Další rodiny nesplňují podmínky, proto nebyl podán návrh. O podmínkách projektu byly všechny domácnosti informovány, proto účelové obcházení těchto podmínek může mít negativní dopad na zbytek klientů zapojených do projektu Housing First a spustit lavinu neoprávněných požadavků dalších nájemců.

Úředníci Magistrátu se domnívají, že právě proto, že dodržují pravidla projektu Housing First, je realizace projektu Housing First v Jihlavě hodnocena vysoce kladně ze strany MPSV a řídícího orgánu.

Zaměstnanci statutárního města Jihlavy jsou intenzivně vedeni k tomu, aby dodržovali zákony a vnitřní předpisy. Naopak setkávání s nerespektováním právních předpisů vede k frustraci zaměstnanců, jejímž důsledkem je mnohdy fluktuace v zaměstnání, jako je tomu např. u projektu Housing First.

Nositelem projektu „Housing First“ je město, které je v této souvislosti povinno respektovat především právní předpisy týkající se účelného, efektivního a hospodárného vynakládání veřejných prostředků, dále právní předpisy upravující výkon finanční kontroly, stejně jako vnitřní předpisy upravující nakládání s veřejnými prostředky, zejména Opatření primátorky č. 1/2019 k zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy statutárním městem Jihlava.

Navrhované řešení Oblastní charity Jihlava jako partnera projektu Housing First a Platformy pro sociální bydlení jako poradce není podle úředníků města systémovým řešením, proto s ním z principu nelze souhlasit. Tady navrhovatelé opomněli radním města sělit, že vlastní také paušální výdaje (partner – Oblastní charita Jihlava). V tomto konkrétním případě je nepřehlédnutelné, že jeden chce po druhém, aby vykonal něco, k čemu se sám nechce zavázat.

Pokud by opravdu platilo tvrzení, které je úředníkům města podsouváno, že mohou využívat paušální výdaje z projektu Housing First dle vlastní úvahy a jako zaměstnanci statutárního města Jihlavy se v tomto konkrétním případě nemusí striktně dodržovat vnitřní předpisy Magistrátu města Jihlavy, pak by situace byla poněkud jiná, podstatně jednoduší.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů