Hlavní body občanského trestního oznámení na situaci ve vodárenství

Redakci Občasníku kontaktoval jeden ze čtenářů s informací o podání trestního oznámení na situaci kolem vypořádání vodárenského majetku. Na důkaz pravdivosti svého tvrzení poskytl Občasníku hlavní body trestního oznámení.

fb

(……………….)

podezření ze spáchání trestných činů:

§ 207 odst. 3 neoprávněné užívání cizí věci ­ SVAK

§ 224 odst. 1 b) způsobení úpadku – JiVAK, město Jihlava jako akcionář

§ 220 odst. 3 porušení povinnosti při správě cizího majetku (zástupci Města Jihlavy) – dosud vzniklá škoda:

1. městu Jihlava ­ 2 miliony Kč vyplacené za neprospěšné právní služby

2. městu Jihlava ­ 162 tis. Kč denně vyplacené SVAK za nájem vlastního

3. odběratelům vody ­ minimálně 2 000 – 4 000 Kč ročně jedné domácnosti za majetku nadhodnocenou cenu vody

(počet občanů Jihlavy: je cca 50 500)

blíže nezjištěná škoda vzniklá odběratelům podnikatelům, snížením zisku

Povinnosti SVAK:

SVAK byl založen smlouvou dne 2. 7. 1993 jako svazek obcí na základě zákona č.367/1990, o obcích a dle § 20f zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

SVAK byl povinen vydat majetek města Jihlavy, zpět městu Jihlavě do 1.února 2013, a to při vystupování města ze svazku obcí. Povinnost byla založena na základě Statututu SVAK.

Povinnosti města Jihlava:

§ 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – „obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“

§ 38 téhož – „majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.“

Povinnosti JiVAK:

Akciová společnost JiVAK byla založena v roce 2010 městem Jihlava s cílem údržba, provoz a rozvoj vodohospodářského majetku města Jihlavy.

Akciová společnost jako obchodní společnost má podnikat za účelem zisku.

skutková podstata trestné činnosti:

Společenská nebezpečnost tohoto konání je velmi vysoká, neboť náprava technického stavu bude do budoucna náročná, zásobování kvalitní pitnou vodou bude ohroženo (ostatně již bylo např. ohroženo v červnu 2015 lokální epidemií zažívacích problémů při výskytu E.Coli ve vodě v Jihlavě). Politické a morální selhání odpovědných osob převyšuje svou společenskou nebezpečností kauzu lihové mafie na Moravě.

Zanedbáváním povinností při správě cizího majetku došlo ke škodám, které pocítili a pocítí odběratelé pitné vody na Jihlavsku a nepřímo i všichni obyvatelé tohoto regionu tím, že vázáním personálních, časových a finančních kapacit v průběhu tohoto sporu dochází k zanedbávání dalších povinností při správě krajského města. Udržováním dvou nefunkčních právnických osob SVAK a JiVAK dochází k obohacování neznámých osob v pozadí.

Celková činnost je společensky nebezpečná i do budoucna, neboť ohrožuje zásobování regionu pitnou vodou, nedochází k řádné správě vodovodní a kanalizační sítě v technickém smyslu, nedochází k řádnému řízení obou právnických osob s ohledem na lidské zdroje, technickou obnovu a rozvoj do budoucna.

Finanční bilance JiVAK skomírá, na její úkor se neoprávněně obohacuje SVAK.

Již vzniklé (a do budoucna pokračující) finanční škody vysoce přesahují případný finanční prospěch, který mohli aktéři získat ze své činnosti.

Závěry Technického auditu pro Ministerstvo zemědělství ze dne 7. 3. 2013 pod č.j.12885/2013­MZE­15132 a doplnění ze dne 6. 5. 2013 č.j.25456/2013­MZE­15132, vyvěšeno na www.jihlava.cz od 30.9.2013 (dále jen Technický audit), str. 59 jasně určují kroky, které má město Jihlava a SVAK činit:

1. převzít majetek ze SVAK

2. vypořádat výplatu podílů SMJ a SVAK dle čl. 12.8 stanov SVAK

3. nalézt řešení k tzv. nedělitelnému majetku

4. uzavřít dohodu vlastníků

Smlouva s advokátní kanceláří AK Ondruš & Ondruš, Brno, Těsnohlídkova 9, z 19.7.2007 (s dodatkem ze dne 17. 3. 2010) neobsahuje tyto úkoly.

Nejméně od doby zveřejnění Technického auditu, tj. 30.9. 2013 bylo v souladu s povinností § 38 zákona o obcích, nutno jednoznačně zadat úkol advokátní kanceláři.

Vzhledem k tomu, že výsledek práce specializované advokátní kanceláře po pěti letech činnnosti najaté v roce 2010 není ten, že by Město Jihlava v roce 2015 disponovalo se svým majetkem, lze konstatovat, že za situace, kdy má město navíc své právní oddělení, nedošlo k hospodárnému využití cca 2 milionů Kč, jež byly z rozpočtu města advokátní kanceláři vyplaceny, zástupci města Jihlavy se tím dopustili trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku.

Zástupci města tolerovali svým nekonáním od 1. února roku 2013, kdy k tomuto datu nebyl majetek ze SVAK vydán, protiprávní stav neoprávněného užívání cizí věci.

Byly opakovaně (leden 2013, rovněž červen 2015) prováděny neúčinné právní i vyjednávací kroky – např. obesílání členů SVAK dopisy namísto kontaktování exekutora či Policie ČR, předložení věci Krajskému úřadu apod.

V moci města bylo konat, a to nejenom z titulu toho, že disponovalo vlastním právním oddělením, specializovanou advokátní kanceláří, ale i tím, že mohlo účinně se zástupci SVAK jednat, neboť tito zástupci byli personálně spjati se všemi politickými stranami, které v zastupitelstvu města byly zastoupeny. Město nedostálo své povinnosti konat, nebyl zajištěn výkon povinnosti předat majetek, podána příslušné věci odpovídající civilní žaloba na vydání majetku ani nebylo podáno trestní oznámení pro neoprávněné užívání cizí věci, čímž se dopustili zástupci města trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku.

Škoda, za nájem, který musí město Jihlava platit SVAK za svůj vlastní majetek, tím činí 162 tisíc Kč denně (59 milionů ročně).

Škoda odběratelům vody – nejméně od 30. 9. 2013, kdy byla zveřejněn Technický audit (str. 50 první odst.) je známo, že voda může být pro odběratele o deset korun na m3

levnější až či až poloviční (ze současných 45 Kč na m3, pouze 19, 32 Kč na m3 (tj. běžné domácnosti jde o výdaj cca 2­4 tisíce Kč ročně, u odběratelů v průmyslu, jejichž náklady se odážejí v ceně výrobku jde o snížení v zisků v řádech milionů – např. Pivovar Jihlava,Mlékárny Moravia, provozní podniky).

Argumentem, že voda je statek, se kterým je třeba šetřit, a proto na něj může být uvalen poplatek (či vysoká cena) s funkcí motivace neplýtvání, nelze užít, neboť i kdyby voda byla z tohoto důvodu dražší, město by mohlo tyto peníze využít k jiným účelům.

Škoda vzniklá neúčelným provozem společnosti JIVAK. Pro správu majetku ze SVAK, byl založen JIVAK. Město však tuto společnost, povozovalo nehospodárně, když nezajistilo převedení majetku, tj. náplň činnosti, ačkoliv toto mělo plně ve své moci. V současné době hospodaří JiVAK se ztrátou (§ 224 odst. 1 b).

Škoda vzniklá neřešením dalších důležitých otázek města (tzv. náklady promarněných příležitostí) ­ funkce obce definovaná v § 2 zákona o obcích zahrnuje např. i zajištění bezpečnosti občanů, což však město není schopné dlouhodobě prostřednictvím městské policie zajistit, neboť ta je podfinancovaná (chybí pochůzkáři na náměstí, řádné proškolení zaměstnanců, nedostatečný vozový park) přičemž roční investice až ve výši cca 59 milionů Kč (tj. výše srovnatelná s vyplaceným nájemným) do provozu Městské policie v Jihlavě by výrazně zvýšila bezpečnost občanů. Reálně by postačovalo méně a zbylé prostředky by bylo možné investovat do dalších služeb pro obyvatele města (sociální programy, bezbariérovost veřejných ploch, zlepšení služeb MHD…).

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů