Horní Cerekev na Pelhřimovsku nesouhlasí s výstavbou větrných elektráren u Stonařova na Jihlavsku

Sedmnáct větrných elektráren plánuje postavit u Stonařova na Jihlavsku automobilový závodník Martin Prokop. Obce na jejichž katastru mají záměr vyrůst záměr investora vesměs podporují. Město Horní Cerekev nebylo zahrnuto Krajem Vysočina mezi dotčené územní samosprávné celky, přesto tak učinilo.

Město Horní Cerekev zaslalo Kraji Vysočina stanovisko, které sděluje, že na základě uvedeného je povinné ve veřejném zájmu chránit příznivé prostředí pro jeho obyvatele, s čímž souvisí i charakteristická, výstavbou nedotčená harmonická krajina Vysočiny. Právo na příznivé životní prostředí zaručuje Ústava ČR.

Dále k předloženému oznámení o záměru výstavby sedmnácti větrnýcj elektráren uvádí:

 • Navržený záměr má výrazně negativní vliv na krajinný ráz, vliv na faunu (ptáci, netopýři),
  nelze vyloučit vliv na lidské zdraví (hluk) a narušení tzv. faktoru pohody bydlení. Z uvedeného
  je zřejmé, že se jedná o souhrn negativních vlivů a to nejen místního významu (zasahuje na
  území více obcí);
 • Nesouhlasí s rozsahem uvedených dotčených obcí, jelikož z dokumentace je patrné, že
  zejména viditelností (vlivem na krajinný ráz) bude zasaženo mnohem širší území;
 • Konstatuje, že záměr má být projednán v rámci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina,
  jelikož se nejedná o lokální záměr jedné obce, dochází k zasažení širokého okolí a je zde
  více negativních vlivů a zasaženo široké území;
 • V územních plánech nejsou vymezeny konkrétní plochy pro umístění obnovitelných zdrojů.
  Dokumentace uvádí, že v přípustném využití ploch krajiny je umožněna technická
  infrastruktura. Pojem technická infrastruktura byl rozšířen o výrobny energie z obnovitelných
  zdrojů v roce 2023, tzn. platné územní plány nebyly projednány s rozsahem pojmu „technická
  infrastruktura“, který zahrnoval v tomto případě umístění větrných elektráren. Došlo tak k
  retroaktivitě, kdy se nikdo nemohl k záměru vyjádřit v rámci územního plánu a do roku 2023
  byl tak nepřípustný. S tímto postupem nesouhlasí;
 • Pokud má docházet k vymezení lokalit pro větrné elektrárny, nelze toto řešit pouze lokálně,
  ale koncepčně. Ačkoliv se záměr jmenuje „Koncepce“, prakticky se jedná o větrný park v
  jedné lokalitě s negativním vlivem na široké okolí;
 • Dokumentace je jednostranná, účelově argumentuje pozitivy, ale neřeší souvislosti, jako to,
  že k uvedeným zdrojům jsou potřeba záložní zdroje (např. uhelné elektrárny). Dochází k
  předložení „zázraku“ získání energie, která má však vliv na el. soustavy v době, kdy „nefouká“.
  Není navrženo ani kapacitní bateriové úložiště;
 • Koncepce počítá s maximálním počtem i výškou větrných elektráren, klade důraz pouze na
  zisk investora a nebere v potaz široké území, jež negativně ovlivní minimálně dotčením
  krajinného rázu;
 • Koncepce počítá s maximálním počtem i výškou větrných elektráren, klade důraz pouze na
  zisk investora a nebere v potaz široké území, jež negativně ovlivní minimálně dotčením
  krajinného rázu;
 • Za významné hodnoty hodnoceného prostoru je třeba považovat charakteristické zalesněné
  horizonty (v tomto případě především horizont masivu Špičáku a navazujících vrchů). Nikoliv
  v další fázi projektové přípravy, ale ve fázi podrobnějšího posuzování EIA je třeba zabývat se
  způsoby pro snížení pohledového uplatnění větrného parku na prostory komponované krajiny
  v Horní Cerekvi;
 • V procesu EIA je třeba prokázat, že záměr výstavby větrných elektráren zásadně neúnosně
  nenarušuje obraz sídla Horní Cerekve a cenné pohledové partie přírodního parku Čeřínek
  formou fotomontáží do fotografií a řezy terénem;
 • Město Horní Cerekev doporučuje hodnocenou maximální výškovou variantu 250 m snížit na
  parametry stávajících 2 nejvyšších větrných elektráren u Pavlova, a v tomto ohledu při
  případném snížení počtu větrných elektráren projekt optimalizovat;
 • Kraj Vysočina před několika dny vyhrál v anketě „Kraj mého srdce“. Charakteristická zachovaná krajina je základním prvkem vnímání Kraje jak mezi turisty, tak obyvateli. Záměr se nachází na území Kraje Vysočina a bude zajímavé, jaký postoj k němu tento dotčený a obeslaný územně samosprávní celek zaujme ze své pozice

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů