Kraj Vysočina zvažuje zastavení úzkokolejné dráhy „Obrataňka“

Od roku 2024 by mohly autobusy nahradit provoz úzokolejné dráhy v úseku Kamenice nad Lipou-Obrataň. Železniční příznivci znají dráhu pod názvem „Obrataňka“.

Pravidelný provoz na dráze byl zahájen v roce 1906, majitelem byla akciová společnost Místní dráha Jindřichův Hradec – Obratany, provoz zajišťovaly rakouské státní dráhy kkStB, po roce 1918 Československé státní dráhy. Trať byla v roce 1925 zestátněna a nadále provozována ČSD, od roku 1993 nástupnickými Českými drahami. Od roku 1998 je jejím vlastníkem společnost Jindřichohradecké místní dráhy, která je i provozovatelem dráhy.

Stávají smlouva mezi Krajem Vysočina a Jindřichohradeckými místními drahami platí do 14. 10. 2024.Smlouva uzavřená s dopravcem JHMD v roce 2009 se každoročně upravovala dodatkem, a to z důvodu specifikace objednávky kraje na příslušný rok. Poslední dodatek upravující objednávku Kraje Vysočina byl uzavřen dne 22. 12. 2017. Jedná se o dodatek č. 16 smlouvy pro období 1. 1. 2018 – 8. 12. 2018. Na roky 2019, 2020 a 2021 dodatky uzavřeny nebyly, protože nedošlo k dohodě mezi smluvními stranami.

Dopravce JHMD z důvodu financování požádal Kraj Vysočina o úpravu smlouvy prostřednictvím dodatku č. 17, kde došlo ke změně ustanovení smlouvy upravující platební podmínky. Změna se týkala situace, kdy dopravce a objednatel neuzavřou dodatek ke smlouvě pro rok následující do 31. 12. příslušného roku. V textu dodatku č. 17 je uvedeno, že se „objednatel“ zavazuje poskytnout do doby uzavření dodatku smlouvy, za každý tímto dodatkem neupravený měsíc, zálohovou částku ve výši měsíční splátky dvanáctého měsíce roku předchozího, nebude-li na předchozí rok uzavřen dodatek, tak ve výši splátky dvanáctého měsíce posledního roku, na který byl dodatek uzavřen, na úhradu výkonů realizovaných „dopravcem“ v územním obvodu Kraje Vysočina dle platného jízdního řádu pro období předmětného dodatku.

Dopravce JHMD opakovaně dával návrh na sporné řízení k ministerstvu vnitra. Jednalo se o dvě samostatná sporná řízení, kdy ministerstvo vnitra vydalo rozhodnutí ve věci a jeden návrh na předběžné opatření. Shrnutím závěrů jednotlivých rozhodnutí je potvrzení postupu kraje ve smyslu stávající smlouvy a zamítnutí požadavku dopravce JHMD na financování prokazatelné ztráty dopravce dle výkazu nákladů a tržeb za jednotlivé roky.

Kraj je povinen financovat dopravce ve výši sazby za vlkm stanovené ve smlouvě a jediné riziko ze smlouvy, které nese kraj je riziko indexace inflace.

Výkaz nákladů a tržeb je ve výsledku kontrolní mechanizmus pro doložení skutečnosti, že nedochází k překompenzování dopravce, tj. k nedovolené veřejné podpoře a současně jako indikátor pro objednatele, že až skončí stávající smlouva s dopravcem, tak za jakou smluvní hodnotu danou službu bude schopen získat, což je důležitý ukazatel k následnému rozhodování.

Kraj Vysočina je povinen dle zákona o veřejných službách zajistit dopravní obsluhu svého území.

Při volbě způsobu zajištění je veden svobodnou vůlí při respektování hospodárného vynakládání veřejných prostředků. Mezi možné způsoby náleží drážní doprava nebo veřejná linková doprava.

Alternativním způsobem obsluhy může být například vytvoření autobusové linky v relaci Kamenice nad Lipou – Černovice – Obrataň – Pacov, která zajistí jak přestupy v Kamenici nad Lipou ze směru od/na Jindřichův Hradec, tak i v Obratani a v Pacově na linky ve směru Pelhřimov, Tábor a do budoucna i linku ve směru Praha. Z daného důvodu je zapotřebí před zahájením jednotlivých kroků směřujících k uzavření nové smlouvy s dopravcem, mít koncepčně odsouhlasenou podobu dopravní obslužnosti dotčeného území z pohledu objednatele těchto služeb.

Jak Kraj Vysočina, tak i Jihočeský kraj má za povinnost ze zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách (dále jen zákon) zajistit dopravní obsluhu území. Zákon již ale neříká jakou formou. Při zajištění dopravní obslužnosti území by měl objednatel postupovat s péčí řádného hospodáře z titulu využívání veřejných finančních prostředků. 

Při posuzování jednotlivých variant je nutné zohlednit pohled cestujících, tj. komfort dopravních prostředků, dostupnost jednotlivých spojů (docházková vzdálenost), případné přestupy, rychlost spojení, tak aspekty z pohledu objednatele, tj. finanční náročnost porovnávaných variant řešení, předpoklad objemu cestujících v nejvytíženějších spojích.

Informace Občasníku potvrdil pověřený zastupitel Martin Hyský (více zde), Kraj Vysočina chystá průzkum trhu železničních dopravců (více zde), král lokálek Jan Šatava vyloučil návrat na úzkokolejku vzhledem k věku (více zde).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů