(DOKUMENT) Možnosti získání sociálního bytu v Jihlavě

Statutární město Jihlava v současné době vlastní 788 bytů, z toho 351 bytů v bytových domech ve vlastnictví města, 101 bytů v privatizovaných domech a 336 bytů v domech s pečovatelskou službou.

Přidělování bytů ve vlastnictví statutárního města Jihlavy se řídí dokumentem zvaným „Mechanismus hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy“ , který je schvalován Radou města Jihlavy , nejnovější dokument má platnost od 1.3.2017.

Ve věcech nájmů, podnájmů a výměn bytů v otázkách nesvěřených Radou města Jihlavy odboru správy realit Magistrátu města Jihlavy rozhoduje Rada města Jihlavy v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění. Působnost ve věcech tohoto mechanismu vykonává bytové oddělení odboru správy realit Magistrátu města Jihlavy.

Počty bytů vyčleněných pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo s nevyhovujícím bydlením –sociální byty, jejich velikosti a rozmístění, stanovuje Rada města Jihlavy

Dle schváleného Mechanismu…..žadatele musí splňovat tyto podmínky :

– Žadatel musí splňovat obecné podmínky pro uzavření nájemní smlouvy uvedené v Kapitole 2 Mechanismu….. , t. j.

  1. Žadatel je starší osmnácti let.
  2. Žadatel je státním občanem České republiky nebo má na území ČR povolen trvalý pobyt nebo je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a je na území ČR zaměstnán.
  3. Žadateli a osobám, které s ním budou v bytě bydlet a vést společnou domácnost, není a nikdy nebyla statutárním městem Jihlava dána výpověď z nájmu bytu pro hrubé nebo zvlášť závažné porušení povinností vyplývajících z nájmu nebo pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo na osobě, která bydlí v domě, kde byl nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází, dále není a nikdy nebyla na žadatele a osoby, které s ním budou v bytě bydlet a vést společnou domácnost, podána žaloba o vyklizení neoprávněně užívaného bytu ani o zaplacení dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním bytu ve vlastnictví města.
  4. Žadatel a osoby, které s ním budou v bytě bydlet a vést společnou domácnost, nejsou vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení nebo bytu.
  5. V případě, že žadatel a osoby, které s ním budou v bytě bydlet a vést společnou domácnost, je (jsou) nájemci bytu ve vlastnictví statutárního města Jihlavy může (mohou) se o nájem bytu ucházet pod podmínkou, že po přestěhování do nového bytu vrátí původní byt pronajímateli.
  6. Žadatel a osoby, které s ním budou v bytě bydlet a vést společnou domácnost, nemají vůči statutárnímu městu Jihlava závazky po lhůtě splatnosti.
  7. Žadatel a osoby, které s ním budou v bytě bydlet a vést společnou domácnost, se nepřipravil/ly nezákonným jednáním či jinou vlastní aktivitou o možnost bydlení.
  8. Podmínka, že žadatel a osoby, které s ním budou v bytě bydlet a vést společnou domácnost, mají trvalý pobyt na území města Jihlavy nejméně po dobu, která je specifikována v Kapitole 3 tohoto mechanismu u jednotlivých forem poskytování bytu do nájmu.

Pokud žadatel nesplňuje podmínky, nebude jeho žádost dále projednávána.

Další podmínky pro žadatele o sociální byt jsou dle Mechanismu stanovené takto:

1. Žadatel a osoby, které s ním budou v bytě bydlet a vést společnou domácnost, mají trvalý pobyt na území statutárního města Jihlavy po dobu nejméně 3 roky před podáním žádosti.

2. Žadatel v žádosti specifikuje konkrétní důvody podání žádosti a popíše svoji bytovou a sociální situaci, včetně situace a osob, které s ním budou v bytě bydlet a vést společnou domácnost.

3. Žadatel přiloží k žádosti seznam osob, které s ním budou společně užívat byt.

4. Žadatel a osoby, které s ním budou v bytě bydlet a vést společnou domácnost, přiloží k žádosti doklady o výši čistých měsíčních příjmů žadatele a všech společně žijících osob, souhlas s poskytnutím těchto dokladů, včetně žádosti, odboru sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy a souhlas s poskytnutím informací, které budou zjištěny při sociálním šetření bytovému oddělení odboru správy realit Magistrátu města Jihlavy

5. Žádosti budou vyřizovány podle data přijetí žádosti do vyčerpání počtu bytů vyčleněných pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo s nevyhovujícím bydlením.

Žadatel podává žádost, která má požadované náležitosti a k níž jsou přiloženy potřebné doklady na bytové oddělení odboru správy realit Magistrátu města Jihlavy. Odbor správy realit žádost zaeviduje a ověří splnění podmínek pro podání žádosti. Poté odbor správy realit informuje odbor sociálních věcí o podané žádosti o poskytnutí bytu pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci.

Odbor sociálních věcí provede ve věci sociální šetření v rámci realizace činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob v souladu s ustanovením § 92 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších právních předpisů.

V rámci sociálního šetření ověří rodinné, bytové a majetkové poměry žadatele a osob, které s ním budou bydlet a vést společnou domácnost. Jako podklady pro provedení šetření bude odboru sociálních věcí předána kompletní žádost spolu s přílohami.

Odbor sociálních věcí následně provede komplexní hodnocení sociální situace žadatele a všech společně posuzovaných osob a na základě těchto podkladů vypracuje zprávu o sociální situaci žadatele a všech společně posuzovaných osob.

Po zpětném předání dokumentů včetně zprávy o sociální situaci žadatele a všech společně posuzovaných osob na bytové oddělení odboru správy realit tento předloží žádost o poskytnutí bytu do nájmu s veškerými podklady a zprávou odboru sociálních věcí Radě města k zhodnocení a rozhodnutí.

Přednostně jsou poskytovány byty do nájmu těm žadatelům, u kterých odbor sociálních věcí vyhodnotí na základě šetření, že jejich bytová nebo sociální situace je nejvíce nepříznivá hodná zvláštního zřetele.

Nájemní smlouva se uzavírá dle Kapitoly 5 tohoto mechanismu na dobu určitou, maximálně však na dobu 1 roku, s možností následného prodloužení o jeden rok.

Nájemné v městě Jihlava je 73,42 Kč/m2/měsíc , tj. ve výši obvyklého nájemného v bytech města Jihlavy. Po deregulaci nájemného se výše nájemného od roku 2012 neměnila.

Po vyčerpání počtu vyčleněných bytů bude žádost zamítnuta odborem správy realit se sdělením, že vyčleněné byty nejsou momentálně k dispozici. V současné době z celkového počtu bytů ve vlastnictví města Jihlavy je vyčleněno 20 jako sociální byty, z toho je 9 volných. OSR eviduje jednu žádost o přidělení sociálního bytů.

Zájemců o přidělení sociálního bytů je ve větším množství, ale nesplňuji podmínky dle Mechanismu… Nejčastěji jsou to dlužníci vůči městu anebo nesplňuji podmínku 3 roky trvalého pobytu.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna