DOKUMENT: Vyjádření hnutí ANO k problematice Horáckého zimního stadionu v Jihlavě

Vážení občané,

dovolte nám, abychom touto cestou reagovali na jednání zastupitelstva města Jihlavy dne 12. 4. 2016, kdy stávající vedení města předložilo ke schválení bod VI.6 – Návrh na postup přípravy související s rekonstrukcí Horáckého zimního stadionu. Pro dokreslení celé této absurdní situace přikládáme naskenovaný podklad k tomuto jednání.

V prvé řadě bychom chtěli jednoznačně říci, že všichni zastupitelé hnutí ANO v Jihlavě podporují řešení a především vyřešení otázky Horáckého zimního stadionu. Současně však říkáme, že je potřeba nalézt řešení, které je pro Jihlavu finančně dostupné a zároveň bude mít dostatečnou přidanou hodnotu pro uživatele stadionu jak z řad sportovní obce (té především!), tak i z řad kulturní obce.

Již před zasedáním zastupitelstva jsme zveřejnili názor zastupitelů hnutí ANO včetně konstatování, že předložený návrh nemůžeme podpořit s uvedením důvodů. Předložený návrh byl výsměchem všem občanům Jihlavy a popření všech slibů. Vedení města moc dobře znalo názor hnutí ANO a přesto si nebylo schopno zajistit dostatečnou podporu koaličních zastupitelů. To svědčí o tom, že se skutečně nejedná o bezvadné řešení.

Bohužel jsme za poslední rok a půl nedostali do ruky žádný materiál, který by profesionálně popsal všechny možné varianty řešení – pro pořádek je nyní stručně uvedeme: (1) rekonstrukce stávajícího stadionu; (2) zbourání stávajícího a postavení nového stadionu na stejném místě; (3) výstavba nového stadionu na „zelené louce“ se zachováním stávajícího stadionu.

Domníváme se, že vybrat, bez jakéhokoliv odůvodnění, variantu č.2, tuto zcela nedostatečně odůvodněnou drze předložit zastupitelstvu ke schválení, bez toho, že by se předkladatel obtěžoval vysvětlit zastupitelům (potažmo občanům města!!!), jaký bude mít tato investice dopad do dlouhodobého hospodaření města je nejenom vrchol ignorace a arogance, ale bohužel také zjevné neschopnosti a nekompetentnosti takovéto investice připravovat. Nehledě k tomu, že výsledkem tohoto návrhu je vydání stavebního povolení až v roce 2019 – což znamená, že problém se přenechává na rozhodnutí dalšího zastupitelstva.

Dovolte nám proto, abychom krátce shrnuli naše argumenty (viz. Níže), které bezúspěšně z pozice opoziční strany již rok a půl předkládáme vedení města na Komisích města a v zastupitelstvu. Bohužel se naše argumenty zjevně nedostaly k uším dotčených představitelů města, což bohužel není naše chyba. Nemůžeme za to, že vedení města nezohledňuje naše připomínky a máme za to, že je vedení města následně za vzniklé situace (jako například kauza Horácký zimní stadion) politicky a nejenom politicky odpovědné! Jsme připraveni tuto zodpovědnost nekompromisně vyvozovat.

Ale slibujeme vám, našim voličům, že i nadále budeme tvrdě pracovat za to, aby se naše město rozvíjelo rozumným, příčetným a akceptovatelným způsobem, nikoliv způsobem: „po nás potopa!…“, tedy způsobem, kterého jsme nyní pohříchu všichni svědky.

 

Premisa projektu:

Stávající Horácký zimní stadion dosluhuje. V blízké době jej nebude možné využívat pro sportovní a jiné účely. Předpokládáme, že město může vynaložit na vyřešení tohoto problému cca 500 mil. Kč včetně DPH – v odůvodněných případech je možné uvažovat o cca 20% navýšení této částky.[1] Předpokládáme, že cílem města je definovat srovnávací analýzou nejvhodnější řešení problematiky Horáckého zimního stadionu.

Nejdůležitější data:

 • Doposud nebyla vyhotovena srovnávací analýza, která by posoudila všechny tři možné varianty řešení projektu (přičemž nesouhlasíme s tvrzením vedení města, že město nemá vhodné pozemky pro realizaci varianty na „zelené louce“ – přinejmenším se dá konstatovat, že problémy související s případnou změnou územního plánu jistě nebudou větší než těžkosti spojené se zbouráním stávajícího stadionu a následným zařízením staveniště při stavbě nového stadionu, nezapomeňme rovněž na dvou až tříletou dopravní paralýzu v centru města). Tato analýza má v prvé řadě kvalifikovaně odhadnout investiční náklady, ale také všechny související provozní náklady (jako například náklady spojené s přesídlením klubu například do Pelhřimova na 2 až 3 roky…), dále má popsat všechny technické problémy související s danými variantami s cílem najít případná rizika, která by bránila realizaci takové varianty. Kromě jiného má přinést také informace o budoucím tzv. business plánu jednotlivých variant – tedy tomu, jakou míru přidané hodnoty (rozumějme příjmů) bude město moci realizovat v jednotlivých variantách, nebo do jaké míry bude muset město jednotlivé varianty dotovat.

  • Zastupitelé hnutí ANO jsou připraveni spolupracovat s vedením města na vytvoření takovéto srovnávací analýzy. A to i přes to, že na rozdíl od vedení města za to nejsme nijak placeni, ale zřejmě není jiné cesty než za kolegy udělat jejich práci…
 • Aktuální Návrh města (tj. předmětný bod VI.6 – viz. Příloha tohoto prohlášení) je neekonomický , neefektivní (časově i finančně) a především nijak neodůvodněný (chybí zde výše uvedené bod 1 – viz. výše, který nám bohužel nikdo nepředložil…!)! Kromě jiného nebere do úvahy již odpracované – tzn. existenci stavebního povolení na současnou lokalitu – respektive nijak nám nevysvětluje jak autor dospěl k rozhodnutí, že již vytvořený projekt je k ničemu?…

  Tento Návrh města nám nedává absolutně žádnou informaci o tom, jak bude projekt financovaný, jakým způsobem se promítne do dlouhodobého hospodaření města atd. v neposlední řadě nám nevysvětluje, proč bychom se měli s péčí řádného hospodáře rozhodnout právě pro tuto variantu…

   

  Návrh dalšího postupu – řešení:

  S ohledem na nám známý stav dokumentace, časový tlak ( s ohledem na končící životnost starého ZS), soubor slibů občanům, ekonomické možnosti města požadujeme vedení města udělat následující kroky:

   • Dále neprosazovat současný návrh z projednávání – alespoň do doby, kdy nám srovnávací varianta prokáže, že takovýto Návrh je proveditelný a nejlepší ze všech ostatních návrhů řešení.
   • Ustanovit pracovní skupinu napříč odborným a politickým spektrem (ne jen architekti! – ale projektanti, ekonomové, právníci, finančníci – v rámci této pracovní skupiny definovat tzv. Stearing Committee o maximálně třech členech – tito by měli zároveň výslednou variantu prezentovat a obhájit před zastupiteli Jihlavy – resp občany Jihlavy).
   • Definovat maximální výši investice – tj možnosti financování (detailně) včetně dopadů na rozpočet města a na další nutné investice města. Každý investor při realizaci významných investic přece musí znát své finanční mantinely! Zvážit vstup investičních fondů, systému PPP…. Otázka finančního řešení by měla být následně připojena ke každé jednotlivé variantě.

   • Vypracování srovnávací investiční analýzy. Tato analýza by měla definovat podle našeho názoru tyto varianty:

  • Varianty řešení na současném místě

   1. Prostá rekonstrukce Horáckého zimního stadionu – střecha, šatny atp.
   2. Významná rekonstrukce stávajícího stadionu podle návrhu Ing. Žáka
   3. Zbourání stávajícího stadionu a vybudování zcela nového na stejném místě.
  • Varianty na „zelené louce“:

   1. Výstavba nového stadionu v lokalitě „Pelhřimovská“
   2. Výstavba nového stadionu v lokalitě „nad Tescem“
   3. Výstavba nového stadionu v jiných lokalitách – předpokládáme, že placení zástupci města, případně úředníci magistrátu takovéto lokality mají, respektive mohou dát k dispozici ty, které v minulosti zvažovali.

    U všech výše uvedených variant doporučujeme zvážit tyto, podle našeho názoru fundamentální otázky:

    1. Využití postupu Design-Build – tj jenom jedno výběrové řízení dle současně platné dokumentace na dodavatele stavby, který je odpovědný za aktualizaci projektu, inženýring a celkovou dodávku.

    2. zvážit alternativu pro PPP projekt (ideálně design-build-operate-maintain, případně ještě financování) s ohledem na možné synergie – případně jenom část postupu

    3. Zvážit klasickou variantu výstavby formou „open book“ /cost + fee (tj zadavatel mluví do všech subdodávek, dodavatel má zajištěné „fee“ – tato varianta je vhodnější spíše pro privátní sektor, nicméně v případě existující a funkční stearing committee je možné ji úspěšně realizovat i ve veřejném sektoru.

    4. Paralelně se vším výše uvedeným jasně říci, co s Horáckým zimním stadionem a Zimáčkem.

      

     Pokud by vedení města i nadále tápalo jak na to, pak se obětujeme a opět zcela zdarma s výše uvedeným pomůžeme. V případě zájmu dodáme detailní osnovu pro srovnávací analýzu.

      

     Za zastupitele hnutí ANO v Jihlavě

      Daniel Mayer

[1] Vzhledem k tomu, že nám město doposud nebylo schopno předložit komplexní dlouhodobý finanční výhled (rozuměj výhled cca na 10 let dopředu), který by nám napověděl, jaké jsou reálné možnosti města a tedy jaká je maximální možná výše financí, kterou je město schopno do tohoto projektu investovat – museli jsme se spokojit s odhadem. Výše uvedený odhad financí je na úrovni cca poloviny rozpočtu města – tedy cca pětinásobkem každoroční výše investičních prostředků, které má město k dispozici v rámci svého rozpočtu. Domníváme se, že investovat v této situaci více, je nejenom zcela nesmyslné, ale především neodpovědné vůči městu jako celku, protože město má zkrátka i jiné investiční priority než je Horácký zimní stadion, ať už se nám to líbí, či nikoliv!

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů