(DOKUMENT) Záměry Kraje Vysočina pro zlepšení dostupnosti zdravotní péče

Stávající právní úprava je podle Kraje Vysočina v oblasti zdravotní péče nedostačující. Objednateli zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou pro své klienty zdravotní pojišťovny. Poskytovatelé zdravotní péče jsou ze soukromého, státního, veřejného i nestátního sektoru.

Kraj Vysočina se podílí na poskytování zdravotní péče zejména skrze své zřízené nemocnice. Dále dle stávající právní normy – zákona o zdravotních službách, je kraj organizátorem lékařské pohotovostní služby v rámci svého území. S ohledem na problematické aspekty lékařské pohotovostní služby je povinnost jejího zajištění stěží aplikovatelná a nevymahatelná. Není dostatečně srozumitelně ani jednoznačně definován ani vlastní pojem lékařské pohotovostní služby.

Z tohoto důvodu je nezbytné přijmout právní úpravu, která stanoví jednoznačná pravidla poskytování lékařské pohotovostní služby:

  • Navrhujeme vložit do zákona o zdravotních službách, prostřednictvím oprávnění k poskytování zdravotních služeb, uložit jednoznačnou povinnost poskytovatele zdravotních služeb v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství podílet se na zajištění pohotovostní služby v přesném rozsahu. Např. v rozsahu 1x/2 měsíce á 5 hodin lékařské pohotovostní služby s uvedením tohoto rozsahu do rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb včetně vymahatelnosti a uvedení sankce za nesplnění povinnosti.
  • Případně navrhujeme upravit § 45 odst. 2 zákona o zdravotních službách o následující znění písmena j):

„j) podílet se na výzvu kraje a v rozsahu stanoveném ve výzvě, jehož krajský úřad mu udělil oprávnění, na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecné praktické lékařství a v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo pediatrie v místě, které je krajem pro tuto službu určeno a lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství v místě poskytování této zdravotní péče uvedeném v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, nebo v místě, které je krajem pro tuto službu určeno.

  • Navrhujeme vložit do zákona o zdravotních službách povinnost zajištění a organizaci LPS na území kraje profesní komoře příslušné podle oboru zdravotní péče (ČLK, ČSK). Návrhy na zajištění projednat s příslušným krajem.
  • Navrhujeme úpravu vzdělávání jak všeobecných praktických lékařů, tak i pediatrů tak, aby jeho délka odpovídala skutečné potřebě (není vhodné neúměrné „natahování studia“)
  • Navrhujeme vydat vyhlášku o činnostech lékařských pracovníků (obdoba vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků č. 55/2011 Sb.). Její součástí musí být přesný výčet prací, které může vykonávat medik po absolvování určitého počtu let studia na vysoké škole a po získání odborné způsobilosti (po ukončení vysokoškolského studia)
  • Navrhujeme zavedení výrazných koeficientů úhrad ze zdravotního pojištění v oblastech s nedostatkem lékařů v primární péči
  • Zjistit personální možnosti dětských oddělení nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina ve struktuře přepočtených úvazků a dosaženým vzděláním (L1, L2, L3) s ohledem na zajištění lůžkové péče v režimu 24/7
  • Zahájíme jednání se zdravotními pojišťovnami ve věci zajištění pediatrické ambulance v nemocnicích, a to v návaznosti na aktuální personální kapacity lidských zdrojů na dětských odděleních nemocnic. Toto vše pouze za situace, že ZP umožní ambulancím v nemocnicích v oboru pediatrie uzavřít smlouvu mimo stávající smluvní rámec nemocnic s možností kapitační platby a s respektováním složení lékařů – pediatrů v těchto ambulancích (nebude se jednat o úvazek 1,0 pro jednoho lékaře, ale o úvazek 1,0 složený z více částečných úvazků více lékařů – pediatrů)

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů