Krajský úřad: M-kovo respektovalo zákaz provádění stavebních prací

 

Krajský úřad odmítl odvolání obce Rantířov proti postupu jihlavského stavebního úřadu při řešení situace kolem výstavby objektu galvanovny firmy M-kovo a potvrdil správnost úředního postupu.

Jihlavský stavební úřad zjistil při místním šetření dne 6.10.2015  přístavbu haly společnosti M-KOVO s.r.o. o jejíž umístění bylo na stavebním úřadu teprve požádáno. Proto stavební úřad vydal společnosti M-KOVO s.r.o.  výzvu k bezodkladnému zastavení prací prováděných na pozemku firmy a dne 8.10.2015 zahájil o nepovolené přístavbě haly z vlastního podnětu řízení o jejím odstranění.

Dne 15.10.2015 provedl stavební úřad na místě přístavby haly kontrolní prohlídku, společnosti M-KOVO fyzicky předal výzvu k zastavení prací osobně a zákaz pokračování ve veškeré stavební činnosti vyznačil do stavebního deníku.

Kontrolou provedenou dne 29.10.2015 (a dne 9.11.2015) stavební úřad ověřil, že stavební práce na přístavbě haly nepokračují. Když pak dne 30.10.2015 stavební úřad obdržel žádost Obce Rantířov, aby bylo společnosti M-KOVO zakázáno pokračovat na nepovolené přístavbě haly, logicky takový návrh rozhodnutím ze dne 4.11.2015 zamítnul s odůvodněním, že požadované předběžné opatření již bylo z úřední povinnosti vydáno.

Proti vydanému zamítavému rozhodnutí podala Obec Rantířov v zákonné lhůtě odvolání. V něm namítla, že stavební úřad měl při zjištění nepovolených stavebních prací vydat společnosti M-KOVO rozhodnutí o zastavení nepovolené stavby a nikoliv jen výzvu, která na rozdíl od rozhodnutí není exekučním titulem pro vynucení uložené povinnosti. Uvedla, že stavební úřad vycházel z nedostatečných důkazů svědčících o zastavení nepovolené stavební činnosti a svoje odvolání doplnila fotografiemi, jež demonstrují provedení předmětné přístavby od základů až po osazení krokví krovu.

Naposled Obec Rantířov v odvolání upozornila na další nepovolenou stavební činnost, ke které má docházet ve stávající provozovně společnosti M-KOVO Rantířov.

Krajský úřad přezkoumal podle správního řádu soulad odvoláním napadeného rozhodnutí s právními předpisy v rozsahu námitek uvedených v odvolání a dospěl k závěru, že rozhodnutí potvrdí.

Stavební úřad jednal v dané věci zcela v souladu s ustanovením stavebního zákona, které na podporu svého postupu citoval v napadeném rozhodnutí. Je-li tedy stavba prováděna bez rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním, vyzve stavební úřad podle povahy věci stavebníka nebo vlastníka stavby k bezodkladnému zastavení prací a zahájí řízení. Není-li výzvě vyhověno, stavební úřad vydá rozhodnutí, kterým nařídí zastavení prací na stavbě.

Uvedené ustanovení stavební úřad beze zbytku respektoval, když po zjištění provádění nepovolené přístavby vydal stavebníkovi rozestavěné stavby, společnosti M-KOVO, výzvu k zastavení stavebních prací. Tuto výzvu stavebníkovi zaslal do datové schránky a pro jistotu ji stavebníkovi osobně předal dne 15.10.2015. Dne 22.10.2015 bylo zjištěno, že rozestavěná stavba byla před povětrnostními vlivy zakryta plachtou a dne 29.10.2015 při výkonu kontrolní prohlídky zjistil stavební úřad, že stavebník od obdržení výzvy (ode dne 15.10.2015) na stavbě nepokračuje. Shodný výsledek na rozestavěné stavbě zaznamenal stavební úřad i dne 9.11.2015.

Je tedy nepochybné, že ke dni vydání napadeného rozhodnutí respektovala společnost M-KOVO zákaz provádění stavebních prací podle výzvy ze dne 6.10.2015, proto stavební úřad neměl důvod vydat na žádost Obce Rantířov ze dne 30.10.2015 rozhodnutí o nařízení zastavení stavebních prací. S postupem i rozhodnutím stavebního úřadu se Krajský úřad ztotožňuje.

Pokud by společnost M-KOVO neuposlechla výzvu k zastavení stavebních prací, naplnila by skutkovou podstatu správního deliktu, za což by jí mohla být uložena pokuta do 200 000 Kč.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů