Novinky v územním plánu Jihlavy: železniční tunely v oblasti Bedřichova?

fbÚzemní plán vytváří předpoklady pro umístění 11 935 nových obyvatel. Nárůst počtu obyvatel odpovídá záměru strategického plánu města zvýšit počet obyvatel města ze současných 50 521 (stav k 1. 1. 2015) na počet 60.000 v roce 2020. Územní plán vymezuje pro umístění nových obyvatel přes 220 ha ploch pro bydlení a cca 70 ha ploch pro smíšené obytné funkce, přičemž bydlení je přípustné i v plochách občanské vybavenosti. Územní plán rozvíjí bydlení jako kompaktní městskou zástavbu v jižní části města s využitím jedinečného přístupu.

Obchvat V. Beranova

Zlepšení dopravního napojení řešeného území na dálniční křižovatku D1 – Velký Beranov exit 119 představuje výstavba dopravního obchvatu Velkého Beranova. Na území Jihlavy se jedná o napřímení úseku silnice II/602 v prostoru mezi Helenínem a Malým Beranovem přes řeku Jihlava. Alternativním řešením určeným k prověření je územní rezerva pro dopravní propojení místní části Hruškové Dvory vedená severně od Henčova směrem na budoucí přeložku silnice II/353 (obchvat Velkého Beranova), případně vlastní silnici II/353 na katastrálním území Velkého Beranova.

Vysokorychlostní železnice

Územní plán je současně připraven reagovat na avizovanou změnu trasy VRT (dle podkladové studie), která bude vedena hlavní trasou přes Zbornou a Pávov (severně od města Jihlava). Odbočná větev pro zajištění napojení Jihlavy na systém VRT bude vedena částečně po trati č. 225 a v oblasti Bedřichova jsou navrženy i tunelové úseky.

Modernizace tras MHD

Územní plán rozvíjí systém veřejné dopravy rozšířením trolejbusové dopravy o další tratě:

– Propojení ulice Fritzova a nádraží Jihlava – město – vybudování nového terminálu MHD,

– prodloužení trolejové trasy v ulici Vrchlického,

– vymezuje prostor terminálu veřejné dopravy v prostoru železniční stanice Jihlava – město, územní plán připojuje terminál veřejné dopravy na vnitřní městský okruh.

Autobusové nádraží jako volná plocha

V detailu zastavěného území jsou pro další zástavbu k dispozici tyto prostorové rezervy – volné plochy po AČR mezi ulicemi Bratří Čapků a Ke Skalce (vedle krajského úřadu), původní objekt AČR v ul.areál staré nemocnice mezi ulicemi Tolstého. , Tyršova, Fritzova, včetně možného budoucího využití ploch dnešního autobusového nádraží.

Rozšíření kamenolomu Rančířov

Územní plán rozšiřuje plochu těžby nerostů – NG kamenolomu na hranici s k.ú. Rančířov. V ploše NG v Kosově musí případnému rozšíření těžby předcházet biologický průzkum. Územním plánem nejsou vymezeny nové dobývací prostory ani nová ložiska nebo otvírky nerostných surovin. Stávající geologické jevy jsou limitem funkčního využití území a jsou územním plánem respektovány.

 

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů