Odpovědi na dotazy štamgastů hospody „U Tomáše“ k rantířovské galvanovně

voxŠtamgasti hospody „U Tomáše“ nadiktovali Občasníku základní otázky pro jihlavský stavební úřad k problematice postupu stavebního úřadu při jednáních kolem budoucnosti galvanovny firmy M-Kovo. Dotazy zodpověděl mluvčí Magistrátu Radek Tulis.

Proč jihlavský stavební úřad zvolil u Rantířovské galvanovny doručení veřejnou vyhláškou ?
R. Tulis: Užití slova „zvolil“ předpokládá existenci možnosti vybrat z dvou nebo více alternativ. Tak tomu ale není. Zákon ukládá správnímu úřadu povinnost doručovat písemnosti v řízení s velkým počtem účastníků řízení veřejnou vyhláškou. Velkým počtem účastníků se myslí 30. Proto stavební úřad jinou možnost, než doručování písemností veřejnou vyhláškou, neměl. Pokud by doručoval do vlastních rukou, porušoval by zákon.

Proč nebylo nařízeno v dané věci ústní jednání a zamýšlí stavební úřad jednání nařídit?
R. Tulis: Ústní jednání stavební úřad nařídí, nejsou-li mu dobře známy poměry v území a žádost neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Protože jsou stavebnímu úřadu na základě mnoha šetření na místě dobře známy poměry v území a stavebníkem předložená žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, nebylo ústní jednání nařízeno. Ústní jednání je pouze za tímto účelem. Účastníci řízení byli poučeni, že se mohou kdykoliv v průběhu řízení seznámit se spisem, že mohou v průběhu řízení uplatňovat námitky a připomínky a byla jim poskytnuta dostatečně dlouhá doba na seznámení se spisem, dokumentací a všemi podklady pro rozhodnutí. Doba, kterou stavební úřad stanovil pro seznámení s podklady a podání případných námitek byla, i s ohledem na blížící se svátky, stanovena delší, než je zákonem stanovená minimální lhůta.

Doručení veřejnou vyhláškou přes vlastníky pozemků je obvyklý nebo spíše vyjímečný postup oslovení majitelů pozemků?
R. Tulis: Doručování veřejnou vyhláškou je upraveno zákonem a platí to i pro identifikaci účastníků řízení.
Stavební úřad v případě této stavby žádné stavební řízení nevede.

Jak dlouho může trvat stavební řízení?

R.Tulis: Obecně platí (úprava dle stavebního zákona), že v řízení se rozhoduje bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 90 dnů. Doba, po kterou bylo řízení přerušeno se do doby řízení nezapočítává. Stavební úřad vede v tomto konkrétním případě na základě žádosti stavebníka řízení o dodatečném povolení stavby. O jeho lhůtách platí to, co je uvedeno výše.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů