(DOKUMENT) Otevřený dopis města Přibyslav Nejvyššímu státnímu zástupci

Vážený pane Nejvyšší státní zástupce,
obracím se na Vás jako zástupce Města Přibyslav ve věci ochranu svobody projevu a respektování tiskového zákona. Město Přibyslav je vydavatelem periodického tisku:
Přibyslavský občasník – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav. Evidenční číslo MK ČR E 16788.
V červencovém vydání Přibyslavského občasníku vyšel článek na str. 3 článek: O Mooku, Middelaaru a darebácích, jehož autorem byl Martin Kamarád, starosta Města Přibyslav (dále jen „článek“). Z textu předmětného článku je zřejmé, že jeho text odpovídá charakteru tiskoviny, kterou je periodický tisk územního samosprávného celku –
podstatnou částí textu je informace o spolupráci a návštěvě partnerského holandského města. Pouze v posledních dvou odstavcích se v obecné rovině pisatel vyjadřuje a porovnává celkovou politickou situaci a politickou kulturu České republiky a Nizozemského království.
Důvodem tohoto dopisu je postup orgánů činných v trestním řízení, které pod č.j. KRPJ-79578-2/ČJ-2019-161681 zahájily prověřování skutečností důležitých pro odhalení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele ve věci „KAMARÁD POMLUVA A ZNEUŽITÍ PRAVOMOCI“, přičemž předmětem prověřování je právě publikovaný článek.
V uplynulých letech čelili nejen zvolení představitelé Města Přibyslav, ale i řadoví zaměstnanci města /včetně např. řadové referentky/ desítkám trestních oznámení od téhož podavatele. Orgány činné v trestním řízení všechna trestní oznámení prověřovaly, nikdo však nebyl nikdy obviněn ze spáchání žádného trestného činu. Na tomto místě bych chtěl
zdůraznit, že k zaslání tohoto dopisu přímo k Vašim rukám přistupuje Město Přibyslav až za situace, kdy je zcela evidentní, že k žádnému protiprávnímu jednání nedošlo a existuje zde veřejný zájem na ochraně svobody projevu a ochrany práv dle tiskového zákona.
Vzhledem k tomu, že právo na svobodu projevu a právo svobodně šířit své názory prostřednictvím tiskovin pod ochranou tiskového zákona lze označit za jeden z elementárních základů demokratické společnosti, tak se přibyslavští obracejí přímo na Vás jako Nejvyššího státního zástupce.
Chtěl bych uvést, že v souladu se zásadou subsidiarity trestní represe by trestní právo jako prostředek určený k ochraně zákonem stanovených zájmů měl být užíván jen tehdy, pokud užití jiných právních prostředků ke sjednání nápravy nepřichází v úvahu,
neboť již byly vyčerpány nebo jsou zjevně neúčinné či nevhodné. Aplikace této zásady by měla být zajištěna i v rámci soutěže politických subjektů. V rámci Města Přibyslav již několik let dochází ke zcela absurdním situacím, kdy politický boj je veden skrze orgány činné v trestním řízení. Je třeba poznamenat, že jsou systematicky a opakovaně prověřovány osoby, které byly zvoleny v demokratických volbách, aby vykonávaly svůj
mandát ve prospěch voličů a plnily volební program, a právě pro tuto svoji činnost jsou v drtivé většině případů prověřování jako možní pachatelé trestné činnosti.
Tyto desítky trestních řízení by však bylo možné ještě nějak hájit, ale co hájit nejde, je zásah do ústavních práv svobodně vyslovovat a šířit své názory. Za situace, kdy jakémukoli nestrannému čtenáři předmětného článku musí být zřejmé, že jeho pisatel ničeho nespáchal a pouze vyjadřoval jako veřejně činná osoba své názory na záležitosti
veřejného zájmu, potom postup orgánů činných v trestním řízení nemá jakoukoli legitimitu a je zcela oprávněně vnímán jako zásah do práva na svobodu projevu a do demokratické
soutěže politických subjektů. Z popsaných důvodů si Vás Město Přibyslav mým prostřednictvím dovoluje požádat o pomoc ve věci ochrany svobody projevu a respektování tiskového zákona.

Město Přibyslav
zastoupeno
Mgr. et Bc. Luboš Kliment
Advokát

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna