(DOKUMENT) Základní informace radního Škarky pro zastupitele o HOUSING FIRST

Osmačtyřicet hodin před jednáním Zastupitelstva města dostali radní města Jihlavy další informace radního Daniela Škarky. V průvodních materiálech pro jednání Zastupitelstva totiž zcela chybělo vysvětlení principů projektu HOUSING FIRST jako metody ukončování dlouhodobého bezdomovectví (více zde). Primární cílovou skupinou jsou v Jihlavě matky samoživitelky (či otcové samoživitelé) s dětmi.

Důležité je podle radního Škarky také zmínit, že v dalším programovacím období se předpokládá alokace částky přes jednu miliardu (v rámci ČR) na podporu obcím v oblasti rozvoje sociálního bydlení pro domácnosti v bytové nouzi.

„Tento pilotní projekt nám umožní připravit si podmínky pro čerpání mnohem významnějších částek a to i na investice v oblasti rekonstrukcí či nákupu nových bytů,“ píše zastupitelům Jihlavy radní Daniel Škarka.

Základní popis situace v Jihlavě:

Ve městě Jihlava byly na základě znalostí klíčových aktérů (Odbor sociálních věcí a v místě působící sociální služby) dále blíže popsány jednotlivé typy cílových skupin:

Rodiny s dětmi: 19 domů (ubytovny, nájemní domy špatného technického stavu nebo nejistoty nájmu) dohromady cca 53 rodin; nejčastěji ohroženi špatným technickým stavem, špatným hygienickým zázemím, krátkodobými nájemními/ubytovacími smlouvami nebo rodiny bezprostředně ohrožené vystěhováním. Ve městě Jihlava se vyskytuje 10-20 krizových situací ročně bezprostředně ohrožující střechu nad hlavou pro rodinu s dětmi.

Jednotlivci: 150-200 jednotlivců, v zimním období nejčastěji využívajících noclehárnu nebo ubytovny pro jednotlivce. V letním období 50 – 100 lidí z výše uvedené skupiny žije na území města bez střechy. V Jihlavě se rovněž nachází psychiatrická nemocnice a záchytka s regionální spádovou oblastí, z čehož vyplývá, že cca 50 jednotlivců s bydlištěm mimo Jihlavu zůstává po jistou dobu ve městě i po propuštění z péče.

Klíčové otázky:

Financování projektu?

 • 95 % dotace z OPZ (MPSV), 5% z rozpočtu města
 • Celkový předpoklad rozpočtu projektu – 3 000 000,-Kč
 • Pozn.: ze strany MPSV doporučení o navýšení rozpočtu v projektové žádosti o 1 000 000,- Kč i se stávajícím počtem bytů.

Cílová skupina projektu?

 • rodiny s nezaopatřenými dětmi
 • domácnosti jednotlivců
 • podmínkou pro zařazení do projektu je prokazatelný dlouhodobý pobyt v Jihlavě (v současnosti zvažována varianta prokázání min. 3letého prokazatelného pobytu na území Jihlavy – dle potřeby je možné navýšit na 5tiletý prokazatelný pobyt na území Jihlavy.

Pozn.: U obou skupin existují jiné bariéry pro zabydlení i potřebná podpora u obou skupin je významně jiná. Bytová nouze je pro účely projektu u obou typů domácností vymezená typologií ETHOS. Projekt počítá se zabydlením jak domácností jednotlivců, tak rodin s dětmi. Proporce zastoupení domácností jednotlivců a rodin s dětmi bude určena v rámci přípravy finální projektové žádosti na základě poskytnutého bytového fondu: podle velikostí a dispozic bytů poskytnutých městem Jihlava bude určeno přesné zastoupení jednotlivců a rodin s dětmi v projektu.

Metoda výběru obsazení bytů?

V úvodní fázi projektu bude vyhodnocováno ohrožení bytovou nouzí u obou zmíněných skupin a následně vytvořeno prioritizační schéma.

Výběr domácností pro zabydlení bude sledovat dvě základní hlediska:

 • míru ohrožení bytovou nouzí
 • velikost domácností vůči velikostem poskytnutých bytů (vhodnost bytu pro danou velikost a skladbu domácnosti).

Projekt předpokládá, že z popsaného schématu vyplyne početnější skupina domácností, než bude počet poskytnutých bytů, proto počítá v závěru s náhodným výběrem (losem) z jednotlivých kategorií domácností s nejvyšším skóre ohroženosti.

Byty a role jednotlivých realizátorů – partnerů projektu?

 • Partnery projektu jsou Oblastní charita Jihlava (TP SOVY) a VOR z.s.
 • Všechny byty, se kterými se počítá pro realizaci projektu, jsou v majetku města.
 • Správu bytů bude zajišťovat Bytové oddělení Odboru správy realit Magistrátu města Jihlavy.
 • Podporu bude koordinovat klíčový pracovník Odboru sociálních věcí.
 • Přímo v domácnostech ji bude zajišťovat primárně tým Terénních programů SOVY pod Oblastní charitou Jihlava a pracovníci organizace VOR.

Předběžný seznam bytů pro účely projektu v majetku města Jihlavy (řazen podle plochy):

Č. Adresa Dispozice Plocha Podlaží Poznámka
1 Nebude veřejně uváděna 1+1 43,73 4
2 Nebude veřejně uváděna 2+1 53,40 1
3 Nebude veřejně uváděna 2+1 60,02 2 Od 1. 7. 2019
4 Nebude veřejně uváděna 1+1 73,42 2 Od 1. 7. 2019
5 Nebude veřejně uváděna 2+1 74,66 1
6 Nebude veřejně uváděna 3+1 80,85 2 Od 1. 7. 2019
7 Nebude veřejně uváděna 2+1 81,38 4 Od 1. 7. 2019
8 Nebude veřejně uváděna 3+1 98,30 4

Základní popis práce?

Podpora domácnostem bude dvoufázová:

 • vstupní procedura se zabydlením
 • podpora po zabydlení.

Na základě zjištěných potřeb a preferencí jednotlivých domácností bude implementačním týmem projektu určen nejvhodnější byt pro danou domácnost podle velikosti, místa (vlastností sousedství) a dalších podstatných kritérií. Vstupní procedura bude založena na metodě silných stránek členů domácnosti: bude mapovat bariéry a osvědčené strategie jejich překonávání. Na základě získaných informací bude vytvářena síť základní podpory, která bude v úvodní fázi po zabydlení testována a následně po cca 3 měsících od zabydlení přizpůsobována potřebám domácnosti prostřednictvím případových konferencí.

Prevence dluhů

 • Za účelem prevence zadlužení bude uplatňována přímá platba sociálních dávek určených na bydlení u domácností, u kterých se identifikuje zvýšené riziko jejich použití k jinému účelu (s postupnou stabilizací situace zabydlených rodin by toto opatření bylo průběžně vyhodnocováno a ve vhodnou chvíli zrušeno).
 • Projektový tým rovněž rozeznává riziko výpadku příjmů u domácností a možné složitější obnovení příjmů – zejména dávek na bydlení – v krizových situacích.

Garanční fond

 • Z důvodu výpadku příjmů se počítá s vytvořením garančního fondu, který bude v jasně vymezených situacích vykrývat výpadky v příjmech domácností. Tento nástroj by měl být schopen v krajních situacích domácnostem mimořádně ohroženým ztrátou bydlení pomoci, zamezit nárůstu dluhu na nájemném a stabilizovat rodiny v obdobích krizí. Žadatel plánuje vytvořit komisi garančního fondu, která bude vyhodnocovat žádosti o příspěvek zprostředkované sociálními pracovníky a následně pověřovat odpovědného pracovníka výplatou příspěvků.

Předcházení rizik:

 • Koordinátor projektu (1 úvazek v rámci sociálního odboru MMJ) bude pravidelně shromažďovat veškeré informace/indikátory ohroženosti domácností ztrátou bydlení, zejména: dluhy na nájemném a souvisejících službách, sousedské konflikty, stížnosti na zabydlené domácnosti, zásahy městské policie a PČR, technické nedostatky v bytech/nadměrnou opotřebenost bytů/devastaci bytů a souvisejících společných prostor v domech.
 • Na základě vyhodnocování uvedených informací bude koordinovat podporu týmu sociálních pracovníků a případně angažovat do sítě podpory další odborné služby podle potřeby. Rychlou detekcí nastalých problémů, společnou analýzou situace a přizpůsobením sítě podpory bude projektový tým reagovat na běžné problematické situace při a po zabydlení domácností.
 • Koordinátor projektu bude rovněž pravidelně (v měsíčním intervalu) informovat samosprávu (Radu města Jihlavy) o vývoji projektu, situaci domácností a případných dalších potřebách. Za účelem včasné intervence mimo pracovní dobu budou zřízeny pohotovostní linky (jedna u koordinátora projektu a jedna u vedoucí TP SOVY).

Další rizika projektu a předcházení

 • Nespolupracující rodiny, udržování společných prostor, problematické sousedské vztahy, vybydlení bytů – předcházeno intenzivní sociální prací terénních pracovníků neziskových organizací TP SOVY (Oblastní charita Jihlava) a VOR.
 • Špatná komunikace nebo spolupráce s OSR – Nájemné apod. – předcházeno částečným úvazkem pracovníka na OSR hrazeného z projektu a koordinovaně intenzivním přístupem ze strany terénních sociálních pracovníků neziskových organizací pro předcházení rizikových nebo problémových situací.
 • Do Jihlavy se začnou stěhovat rodiny či jednotlivci bez bydlení – předcházeno podmínkou prokazatelného dlouhodobého pobytu na území města Jihlavy.
 • Zneužívání garančního fondu – předcházeno prací terénních sociálních pracovníků a ustanovenou nezávislou komisí pro vyhodnocování žádostí o příspěvek.
 • Město to bude stát více finančních prostředků než 5 procent podílu v rámci projektu (podíl ze strany města max. 200 tisíc) – Dopad na rozpočet města je možný v rámci přípravy bytů, aby splňovaly základní parametry standardního bytu (sociální zařízení v bytě, vybavení pro přípravu stravy, topení, zapojené energie, zdravotní nezávadnost) – tyto přípravy by však musely proběhnout i když by byty nebyly zařazeny do programu Housing first a měly by být standardně pronajaty. Další dopad na rozpočet může vzniknout při běžné údržbě či haváriích, nicméně se nepředpokládá, že by tato údržba byla odlišná od jiných pronajímaných bytů ze strany města. Případnému poničení vybavení bytu nebo bytu samotného ze strany zabydlených domácností bude předcházeno intenzivní sociální prací terénních pracovníků.

Zajištění spolupráce zabydlených domácností:

 • Byty budou v případě potřeby pronajaty se sníženým nájemným dle ekonomiky jednotlivých domácností
 • S domácnostmi bude uzavřena nájemní smlouva
 • Vylosované rodiny na sebe berou závazek setkávat se se sociálním pracovníkem min. jednou týdně, což současně pomůže předejít vzniku potíží či je včas podchytit.
 • V případě neplnění podmínek a selhání všech podpůrných opatření bude zahájena procedura vyklizení bytu stejně jako v případech neplnění podmínek nájemního vztahu. Počítá se s doložkou přímé vykonavatelnosti, jež bude součástí jednotlivých nájemních smluv.

Přínos projektu

 • Pilotní ověření metody ukončování bezdomovectví Housing First v jihlavském kontextu
 • Vytvoření koordinačního týmu se zapojením OSV, OSR a sociálních služeb neziskových organizací
 • Příprava na další programovací období (výzvy na tvrdé projekty)
 • Zabydlení 10 domácností (rodin s dětmi a jednotlivců)
 • První krok k naplnění programového prohlášení RMJ

Brno a projekt Housing first

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna