Jihovýchodní obchvat Velkého Meziříčí nabírá zpoždění, začne vyvlastňování?

Příprava jihovýchodního obchvatu města Velké Meziříčí a návazná modernizace silnice II/360 do Třebíče se opožďuje. Ve hře jsou evropské dotace ve stamilionové výši, které by měly pomoci zlepšit dopravní napojení aglomerace města Třebíč na dálnici D1. Právě silnice Třebíč-Velké Meziříčí je nejkratším spojením třebíčského regionu s dálnicí D1.

Původním záměrem bylo zajištění aktualizace projektové dokumentace pro územní řízení a vydání pravomocného územního rozhodnutí (ÚR) Městem Velké Meziříčí. Předpokládaný termín vydání ÚR dle uzavřené smlouvy a dodatků byl 08/2017. Územní rozhodnutí má zpoždění asi čtrnáct měsíců, termín plánovaného vydání je  10/2018.

Kraj by měl následně zajistit aktualizaci projektové dokumentace pro stavební povolení, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a vydání pravomocného stavebního povolení.

Majetkoprávní přípravu stavby „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“ zajišťovalo město Velké Meziříčí. Dle předaného souhrnu není u trvalého záboru stavby vykoupeno šest pozemků se stavbou garáže a pozemky na dalších třech listech vlastnictví. Město Velké Meziříčí investovalo do výkupu pozemků miliony korun.

Město vůbec neřešilo uzavření smluv k pozemkům tvořícím dočasný zábor stavby (nevyvlastnitelné), ty bude muset vyvlastňovat Kraj Vysočina.

Minimálně v jednom případě jde o stejného vlastníka pozemků trvalého a dočasného záboru, který odmítá prodat – projektantem nedořešený náhradní přístup ke stavbě. Vzhledem k průběhu a současnému stavu přípravy je již nereálné podat v roce 2018 žádost o poskytnutí podpory z Integrovaného regionálního operačního programu.

Město Velké Meziříčí i nadále postupuje v souladu se zněním smlouvy o společném postupu při zajištění a  realizaci akce „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“ (ve znění pozdějších dodatků č. 1 a 2), kterou dne 18.9.2014 uzavřel Kraj Vysočina a město Velké Meziříčí.

Smlouva je uzavřená na dobu určitou do 31.12.2020 a městu Velké Meziříčí z této smlouvy neplyne žádný konkrétní termín pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí ani žádný termín pro zajištění dalších náležitostí na nichž se s Krajem Vysočina dohodlo.

Vyjádření města Velké Meziříčí zaslané starostou města Josefem Komínkem:

Snahou města Velké Meziříčí však je dosáhnout zajištění těchto náležitostí co nejdříve, neboť dokončení jihovýchodního obchvatu města je jedním ze základních předpokladů ke zlepšení dopravní situace v centru města. Proto také město Velké Meziříčí přistoupilo na to, že za investora zajistilo aktualizaci projektové dokumentace pro územní řízení, souhlas s vynětím půdy ze zemědělského půdního fondu, oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a vykoupilo většinu pozemků ležících v trase obchvatu. Poslední věc kterou město dotahuje je zajištění pravomocného územního rozhodnutí, jehož vydání však bylo zbrzděno z důvodu nutností zajistit posouzení vlivů na životní prostředí.

Co se týká žádosti o poskytnutí podpory z Integrovaného regionálního operačního programu, tak toto je plně v kompetenci Kraje Vysočina, který posuzuje konkrétní požadavky operačního programu a v souvislosti s tím pak hodnotí i reálnost samotného podání takové žádosti.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna