Vodárenská krize: VAS a.s. neupravila vztahy s Jihlavou, Magistrát nařídil veřejnou službu své firmě

Magistrát města Jihlavy nařídil své městské společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace od 1.1. 2019 veřejnou službu s úkolem zajistit zásobování obyvatelstva u vodárenského majetku s právem hospodaření.

Jde o majetek, který Statutární město Jihlava vkládalo vodohospodářský majetek do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko na základě Smluv o vkladu majetku do hospodaření uzavřenými v období od 01.01.2001 do 31.12.2012.

Těmito smlouvami přeneslo na Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko majetková práva uvedená ve stanovách Svazu, zejména právo užívat majetek, požívat jeho plody a užitky, pronajímat majetek a povinnost starat se o vložený majetek s péčí řádného hospodáře. Dále se SVAK Jihlavsko a Statutární město Jihlava dohodly, že v případě vystoupení Statutárního města Jihlava ze Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko přestává být SVAK oprávněným z majetkových práv a tato se přenáší zpět na Statutární město Jihlavu.

Protože Vodárenská a.s. neupravila své majetkové vztahy se Statutárním městem Jihlavou u majetku s právem hospodaření, nařídili úředníci Magistrátu na sklonku roku 2018 veřejnou službu. Veřejná služba je de facto povinnost starat se o majetek ve veřejném zájmu.

Ke dni 31.12.2012 Statutární město Jihlava ze Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko vystoupilo a tedy právo hospodaření SVAK Jihlavsko k majetku specifikovanému ve Smlouvách o vkladu majetku do hospodaření zaniklo.

Rozsudkem Krajského soudu v Brně pak bylo konstatováno, že zánikem členství Statutárního města Jihlava ve Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko, majetek vlastní Statutární město Jihlava, Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko ztratil právo hospodaření a Statutární město Jihlava vstoupilo do právního postavení pronajímatele.

Dne 20.09.2013 Statutární město Jihlava uplatnilo vůči VAS, a.s., výpověď z Provozní smlouvy, co do majetku s právem hospodaření, neboť dle jeho názoru dnem 31.12.2012 zanikl právní důvod pro provozování předmětné vodohospodářské infrastruktury společností VAS, a.s. Dne 27.12.2013 s ohledem na to, že by byl předmět nájmu posouzen jako nemovitost, uplatnilo Statutární město Jihlava vůči VAS, a.s., odstoupení od Provozní smlouvy, co do majetku s právem hospodaření, neboť VAS, a.s., ač upomenuta Statutárním městem Jihlava, mu nezaplatila nájemné.

V písemnostech ze dne 21.10.2013 a ze dne 06.01.2014 reagovala VAS, a.s., tak, že odstoupení i výpověď Statutárního města Jihlava považuje za absolutně neplatné právní úkony, v rozporu s platnými právními předpisy a Provozní smlouvou a nikterak k nim nepřihlíží, neboť se jedná o úkony, které Statutární město Jihlava není oprávněno učinit.

VAS a.s. je přesvědčena, že Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko, nikoliv Statutární město Jihlava, je oprávněn k majetku s právem hospodaření vykonávat práva a povinnosti vlastníka vyplývající pro něj ze stanov Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko a uzavřené Provozní smlouvy včetně jejího případného ukončování, a to až do doby majetkového a finančního vypořádání se Statutárním městem Jihlava dle stanov.

Ministerstvo zemědělství dospělo k závěru, že Statutární město Jihlava po vystoupení ze Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko (31.12.2013) nabylo zpět právo hospodaření k předmětné vodohospodářské infrastruktuře (došlo tak k obnově jeho vlastnických práv v plném rozsahu).

Ve vztahu k Provozní smlouvě uzavřené původně mezi Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko a VAS, a.s., vstoupilo do právního postavení pronajímatele. Provozní smlouvu lze ukončit na základě příslušných ustanovení obsažených buď v zákoně, nebo ve smlouvě samotné. Statutární město Jihlava uplatnilo vůči VAS, a.s., výpověď z Provozní smlouvy a následně pak pro větší právní jistotu i odstoupení od této smlouvy .

Současná judikatura přiznává zásadní důležitost nespornému projevu vůle vlastníka vodohospodářské infrastruktury, neboť jen vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a naopak jiné osoby z nakládání vyloučit.

Statutární město Jihlava podle Ministerstva zemědělství oprávněně uplatnilo vůči VAS, a.s., odstoupení od Provozní smlouvy, neboť VAS, a.s., i přes písemné upomenutí Statutárního města Jihlava hrubě porušovala podmínky Provozní smlouvy, když Statutárnímu městu Jihlava neplatila nájemné.

Po odchodu Jihlavy ze Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko přešla na Jihlavu i majetková práva z Provozní smlouvy, neboť tato zůstává v platnosti i po ukončení členství Statutárního města Jihlava ve Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko a práva a povinnosti z ní ve vztahu k majetku ve vlastnictví Statutárního města Jihlava přechází na něho jako pronajímatele.

Protože do konce roku 2018 nebyly příslušné smluvní vztahy mezi Vodárenskou a.s. a Statutárním městem Jihlavou uzavřeny, přišel v úvahu
institut uložení povinnosti veřejné služby podle ustanovení § 22 zákona o vodovodech a kanalizacích s ohledem na zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a na zajištění činností při odvádění odpadních vod a jejich čištění.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna