Vyjádření České komory architektů k otevřenému dopisu velkomeziříčských zastupitelů

Serveru Občasník se podařilo získat vyjádření České komory architektů k otevřenému dopisu velkomeziříčských zastupitelů (dopis jako dokument zde):

1.

ČKA nemůže touto formou komentovat vystupování Ing. Veličky (pro řešení podezření z etických pochybení má jiné postupy dané vnitřními řády Komory), přesto považujeme za nutné v obecné poloze některé věci uvést na pravou míru. Sekretář soutěže je jmenován v souladu se Soutěžním řádem ČKA. V průběhu hodnocení soutěžních návrhů se řídí pokyny předsedy poroty a neovlivňuje rozhodování poroty. Protože soutěž o návrh je anonymní, nezná jména autorů soutěžních návrhů. V tomto smyslu podepisuje prohlášení o nepodjatosti a nestrannosti stejně jako porotci, přizvaní odborníci a přezkušovatel soutěžních návrhů. Kodex porotce se na sekretáře nevztahuje. Funkce sekretáře končí spolu s ukončením soutěže a v průběhu JRBU už tuto funkci nezastává a žádné přetrvávající povinnosti týkající se nestrannosti se na něj tedy již nevztahují. To, že autorizovaný architekt hájí výsledky soutěže a vybraný návrh je celkem logické, vyplývá to z jeho profesních závazků.

Pokud má ovšem kdokoliv ze zastupitelů podezření, že člen České komory architektů jedná neeticky, může toto své podezření nechat přezkoumat Dozorčí radou ČKA. To platí obecně i pro jiné situace.

2.

Je důležité zdůraznit, že návrh v architektonické soutěži nepředstavuje úplné  detailní řešení předmětu soutěže, nýbrž jeho principy. Počítá se s tím, že autorský tým návrh na jejich základě následně rozvine (v intencích soutěžního návrhu a se zohledněním dalších připomínek a požadavků zadavatele). Porota při hodnocení zvažuje jak kvalitu návrhu, tak i předpoklad schopnosti návrh dopracovat v dalších stupních projektové dokumentace.

3.

Po ukončené soutěži o návrh následuje jednací řízení bez uveřejnění. Zadavatel v něm má jedna primárně s účastníkem, který předložil vybraný, tedy nejvýše oceněný návrh. Takový postup předpokládá Ministerstvo pro místní rozvoj a je to upraveno v Zákoně o zadávání veřejných zakázek. Obsahem jednání jsou zejména záležitosti smlouvy – upřesnění předmětu smlouvy, rozsah služeb architekta, cena, termíny, záruky ap. Není vyloučeno jednat o dopracování návrhu. Ve výjimečných případech se může stát, že se jednání nezdaří a je ukončeno. Důvodem pro ukončení jednání může být například zjištění neschopnosti autorského týmu zajistit zakázku, neshoda na ceně projektové dokumentace ap. Rozhodně ale zadavatel nemůže ukončit jednání z důvodu postoje k návrhu, tedy zda se řešení obsažené ve vybraném návrhu politické reprezentaci líbí či nikoli. Tento krok by mohl být důvodem pro rozhodnutí ÚOHS proti zadavateli.

K posouzení kvality návrhů sloužil proces soutěž o návrh. V průběhu soutěže posuzovala návrhy kvalifikovaná porota, v níž byl zadavatel zastoupen. Doporučením poroty se dle zákona musí zadavatel řídit při rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu. I zde samozřejmě existuje výjimka. V případě, že zadavatel zjistí, že při posuzování návrhů a jejich hodnocení porota pochybila ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek nebo k Soutěžnímu řádu ČKA, musí nechat návrhy posoudit a hodnotit novou porotou. Pokud víme, k takovému pochybení nedošlo a soutěž byla řádně ukončena.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna