DOKUMENT: nominační projev lídra ODS Vysočina Zdeňka Geista

geistVážení přátelé,

dovolte mi, abych se v úvodu mého vystoupení nejprve zastavil u mé představy o tom, jak by měla být kandidátní listina ODS složena a jaká by měla být role jejího lídra.

Ambicí lídra by nemělo být pouze stát se prvním na kandidátce. To nestačí. Měl by mít podle mého soudu naopak odhodlání zastupovat kandidátku silnou a pestrou. Kandidátku, jež bude sestavena ze zajímavých lidí nejen podle principu teritoriality, ale také – možná především – podle zastoupení jednotlivých profesních oborů společnosti. Také proto, aby jednotliví kandidáti byli nositeli zkušeností a vědomostí zejména z těch oborů či profesí, kterých se krajská správa a výdaje krajského rozpočtu dotýkají. Zkrátka, aby kandidátní listina byla sestavena z lidí kompetentních.

Mým cílem tedy není jen kandidátku vést. Mým cílem je vést takovou kandidátku, která bude představovat silný a zajímavý celek.

Jak k němu dospět? Předpokládám, že o podobě kandidátní listiny budeme mít možnost jednat na příslušných úrovních s představiteli oblastí před regionálním sněmem tak, aby bylo možné dospět ke shodě na jejím složení. Hlavní osou pochopitelně opět budou nominace z oblastí, kde své kolegy nejlépe znají. Konečné slovo mají a budou mít delegáti regionálního sněmu, kteří její definitivní podobu schválí.

Hovoříme-li o lídrovi jako novém prvku na kandidátkách ODS, definujeme vlastně teprve průběžně jeho postavení, roli, pravomoci i zodpovědnost. Jistě jsme o tom již mnohokrát přemýšleli a na našich setkáních i hovořili.

Ptáte-li se, jak já vnímám postavení lídra na naší kandidátce, odpovím takto. Vnímám jeho postavení v duchu našeho přesvědčení, že každý má nést zodpovědnost za své činy, že každý se má snažit pozitivně ovlivňovat záležitosti kolem sebe, že každý má vyvinout snahu o dosažení úspěchu. Lídra vnímám tedy jako „prvního mezi rovnými“, podle principu „primus inter pares“, tedy starého římského principu správy věcí veřejných v republice svobodných občanů.

Byl bych rád, aby sestavení naší kandidátky a její další kroky byly naší společnou věcí, naší společnou snahou a také samozřejmě společnou zodpovědností.

Dalším z důležitých faktorů předvolební kampaně je příprava na témata voleb. Nemám nejmenší pochybnost o tom, že dominantními body předvolebních diskusí budou témata celostátní politiky; že krajské volby budou vnímány jako test na volby následující, tedy parlamentní.

Každý z nás by tedy měl být připraven na diskusi o věcech, které dění v našem kraji přesahují. Ať už je to otázka imigrace, opatřeních vlády v otázce daní jako je EET či kontrolní hlášení DPH nebo nižší DPH u točeného piva.

Je ale zároveň jasné, že musíme být dobře připraveni také ukázat, že jsme kompetentní v otázce krajské samosprávy. Tedy že víme, jakých odvětví se kraj dotýká a jaká obhospodařuje.

Dovolte mi, dámy a pánové, abych se nyní letmo u několika takových oblastí zastavil. Začněme třeba dopravou. Víme, že kvalitní a spolehlivé veřejné dopravní spojení je jedním ze základních předpokladů mobility a pružnosti na trhu práce. Že je to zároveň předpoklad dobré dostupnosti škol a zdravotnických zařízení. Rád bych, abychom zároveň prosazovali konkurenci ve veřejné dopravě nejen na silnicích, ale i na železnici – s cílem zachovat, ale zlevnit a zároveň zlepšit kvalitu železniční veřejné dopravy.

Vzdělání je základem každého kulturního, společenského, hospodářského a sociálního vývoje a předpoklad pro více šancí do budoucnosti. Vzdělání je klíč k vyšší kvalitě života.

Podporujme takovou vzdělávací politiku, která na jedné straně posiluje talent a nadání a na druhé straně pomáhá vyrovnávat nedostatky. Dbejme na to, aby vzdělání bylo orientováno na praxi a uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Rád bych se zasadil o nabídku cizojazyčné výuky ve školách od prvních ročníků, aby pro jazykově nadané děti v našem kraji existovala možnost výuky v jiném než rodném jazyce.

Zdravotnická i sociální zařízení v kraji mají být orientována na službu zákazníkům. Síť zdravotnických zařízení chceme garantovat v současné podobě, spolu s dobrou dostupností z celého kraje.

Zabývejme se myšlenkou zřízení zvláštního zdravotnického fondu pro pružnější investice do zdravotnických zařízení, kde by finanční prostředky byly rozdělovány podle daného klíče, např. velikosti poskytovaných výkonů v jednotlivých zdravotnických zařízeních.

Podpořme úspěšné a inovativní nápady v hospodářské sféře prostřednictvím pravidelně vypisovaných grantů. Motivujme tím také nadané obyvatele kraje, aby zde zůstávali a měli šanci růst na Vysočině.

Kultura přináší práci mnohým a hodnoty všem. Široká nabídka a podpora kultury má kromě společenského a vzdělávacího významu také dopad na hospodářství. Týká se nejen milovníků kultury a návštěvníků kraje, ale všech jeho obyvatel. V kultuře vznikají pracovní příležitosti v různých odvětvích, od produkce po marketing. Jedna dobře investovaná koruna do kultury může přinést několikanásobek zpět.

Věnujme se myšlence vzniku „Karty Vysočiny“ jako významné součásti výletní turistiky v našem kraji. S jejíž pomocí by bylo možné výhodně navštívit širokou sít kulturních zařízení a památek našeho kraje. Karta by zároveň mohla sloučit různé slevové karty pro seniory či rodiny s dětmi do jedné.

Budeme-li dále mluvit o tématech volební kampaně, jistě bude jedním z jejich ústředních bodů obhajoba zájmů živnostníků a podnikatelů. Hovořme tedy ke konkrétním počtům takových osob na Vysočině. Jedná se o poměrně početnou skupinu.

Zeptejme se například přibližně dvaceti tisíc plátců DPH v našem kraji, zda jsou spokojeni s nuceným kontrolním hlášením od ledna 2016? Zeptejme se padesáti tisíc živnostníků či podnikatelů z našeho kraje, jak jsou spokojeni s narůstajícím dirigismem, dohledem a podezříváním ze strany státu.

Je to sociální demokracie, hnutí ANO a lidovci, kteří jsou původci tohoto přístupu k aktivním občanům naší země. A právě oni, ruku v ruce, chtějí v krajských volbách svůj vliv na veřejnost ještě posílit. Je tedy v zájmu nejen našem, ale i v bytostném zájmu svobodomyslných, zodpovědných a aktivních obyvatel našeho kraje, další zesilování veřejného dohledu a poručníkování nedopustit.

Měli bychom také mluvit o potřebě vzdělávání a kvalifikace pro uplatnění na pracovním trhu. Obracejme se opět na konkrétní množiny. Vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných obyvatel je v našem kraji přibližně 200.000. Studentů, mezi nimiž jsou i prvovoliči, je necelých 30.000.

Není to jen snaha o to nebýt vágní. Uvědomme si, že v minulých volbách do krajského zastupitelstva v roce 2012 získala ODS přibližně 17.000 hlasů. Ta čísla porovnejme.

Mluvme k aktivním obyvatelům Vysočiny. Ale nezabývejme se jen ekonomicky aktivními ve smyslu soukromého podnikání. Mluvme obecněji o aktivitě jako přístupu k životu. Obracejme se na ty, kteří jsou činní v nejrůznějších zájmových aktivitách ve svém bydlišti, buďme partnery zájmových spolků a sdružení. Ve smyslu názvu naší politické strany – my již občansky aktivní jsme; spojme naše síly a zájmy s jinými občansky aktivními, byť v jiné formě spolupráce než uvnitř politické strany.

Restaurujme v našem volebním programu základní nelevicové myšlenky – hodnoty svobody, podnikavosti, nezávislosti, soukromí a efektivity.

Důsledným a konkrétním zdůrazňováním principů, na nichž stojí naše přesvědčení, docílíme autentičnosti a potřebnosti. Nerozpustíme se tak v nepřehledném zástupu všemožných kandidátek, jejichž zájmem je pouze „být momentálně u toho“.

Silnou stránkou našeho programu musí být i rozpočtová zodpovědnost a střídmost. Již nyní je v našem kraji více ekonomicky neproduktivních obyvatel, než těch produktivních. I s ohledem na to je nutné pohlížet na veřejné výdaje a být v nich střízlivý.

Zavažme se, že budeme-li mít vliv na chod krajské samosprávy, nevznikne žádný další úřad, který by zatížil rozpočet kraje, že budeme bránit dalšímu rozpínání krajské byrokracie.

Sdělme našim voličům, že neplatí falešná hra na velkou politiku a na sousedské kandidátky v jiném, ne celostátním typu voleb, regionální či subregionální. Abychom mohli bránit jejich zájmy, musíme uspět v každém typu voleb, tedy včetně voleb do krajských zastupitelstev.

Jenom tehdy, budeme-li silně zastoupeni v různých vrstvách veřejného života v naší zemi, můžeme prosazovat a hájit naši představu o uspořádání věcí veřejných.

Řekněme jasně, že nechceme být gubernátory Vysočiny. Vzpomeňte si na směšnou sestavu postaviček z Gogolova Revizora. Možná nám to i dnes leckoho připomene. Takovým přece nechce být nikdo z nás. Naší ambicí je a musí zůstat být partnery našich voličů; tedy být správci, nikoliv vládci krajských záležitostí. Chceme být partnerem obyvatel Vysočiny, ne jejich poručníkem.

Kdo je řádným správcem, spravuje úsporně, účelně, zodpovědně a adresně. Kdo krajské volby chápe jako boj o vládu v kraji, často s chutí zneužívá sílu v podobě veřejných rozpočtů a úřadů pro vlastní zájmy.

Rád bych se ještě na závěr mého vystoupení krátce vrátil k debatě o roli lídra naší kandidátky. O jeho krocích nejen ve volební kampani, ale i třeba později po volbách. Rád bych Vás ještě ubezpečil o jedné věci. Týká se totiž mé záliby ve sběratelství. Spolu s manželkou se věnujeme sbírání výtvarných děl. Činí nám to potěšení a je to zároveň i skvělý způsob sebevzdělávání. Ptáte se, proč nám to taky vykládá. Tedy říkám to proto, abych Vás ujistil, že tímto sběratelstvím je moje potřeba nadmíru uspokojena.

Nemám a nebudu mít tedy ani do budoucna v tomto ohledu žádné jiné potřeby, a nehodlám se tedy věnovat např. sběratelství případných veřejných funkcí, jak můžeme u některých z našich soupeřů sledovat v míře neobvyklé. Budu-li mít příležitost, rád se o potěšení a zodpovědnost z veřejné práce s Vámi podělím.

Dovolte mi, dámy a pánové, abych své vystoupení zakončil inspirativním citátem podnikatele a inovátora Tomáše Bati. Je totiž poučný v mnoha ohledech: „Nebojme se konkurence. Konkurent nás neporazí. Ten je daleko. Ale porazí nás prach v naší výkladní skříni, v regálech, na pultech. Ten je blízko a vyžene nám každého slušnějšího zákazníka.“

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů