(DOKUMENT) Výzva města Jemnice společnosti Jemča k úhradě půl milionové smluvní pokuty

Město Jemnice odeslalo společnosti Jemča Jemnice výzvu k úhradě půl milionové smluvní pokuty za nesplnění sjednaných závazků. Důvod pokuty je zřejmý z výzvy města Jemnice společnosti Jemča.

Na základě kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 24. 6. 2021, dle které byl zápis práva proveden vkladem do katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Moravské Budějovice, dne 17. 8. 2021, č. j. V-1216/2021-
741, s právními účinky zápisu ke dni 26. 7. 2021, se ve článku V. odst. 1. Vaše společnost zavázala, že do 31. prosince 2023 nabyde právní moci rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o povolení stavby výrobního areálu na nynějších parcelách: p. č. 1813/44 a p. č.
1813/48, obou v obci a k. ú. Jemnice, okr. Třebíč, zapsaných na listu vlastnictví č. 3509 pro
toto katastrální území, a to v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, nebo
aby do uvedeného data byla uzavřena účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební
povolení. Příslušné rozhodnutí stavebního úřadu s vyznačením právní moci, nebo příslušnou
účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení byla Vaše společnost povinna
doložit městu Jemnice bez zbytečného odkladu.

Vaše společnost však tento svůj závazek nesplnila.

Podle článku V. odst. 3. citované kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva je
Vaše společnost povinna ve smyslu ust. § 2048 a násl. občanského zákoníku zaplatit městu
Jemnice smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč, slovy: pět set tisíc korun českých.
Město Jemnice Vás proto žádá, aby Vaše společnost smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč
zaplatila převodem na účet města Jemnice a to do jednoho měsíce poté, co se Vaší společnosti tato výzva dostane do sféry dispozice.

Městské pozemky chce Jemča získat z důvodu udržení výroby (více zde), smluvní pokutu ale uhradit nehodlá (více zde). Z jednání s Jemčou v kanceláři starosty Jemnice odešel majitel sousední pily po deseti minutách (více zde).

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů