Fakta a omyly o galvanovně v Rantířově

areál M-KovoZáměr postavit v areálu firmy M-kovo galvanovnu postavil do střetu podnikatelský záměr s veřejným míněním obce Rantířov. Veřejné mínění i postup obce Rantířov ovlivňují také nepřesné informace o úředním postupu.

1. Nepřetržitý provoz

podle obce Rantířov se bude jednat o nepřetržitý provoz 365 dní v roce, ačkoliv v oznámení záměru bylo uvedeno 275 provozních dnů ročně. Údaje o vlivech záměru na životní prostředí, použité jako podklad pro posouzení, podle názoru obce Rantířov neodpovídají skutečně plánované produkci.

V závěru oznámení podle zákona EIA se uvádí:

„Rozjezd technologie se uvažuje ve dvousměnném provozu s postupným rozšířením na třísměnný provoz (výhledově v roce 2015-2016), cílový stav nepřetržitý provoz (výhledově 2016-2017), tj. 24 h/den, 275 dnů/rok, 6600 hod./rok. Případné negativní vlivy na životní prostředí jsou v oznámení a dílčích studiích hodnoceny pro cílový třísměnný (nepřetržitý) provoz.“

Obec Rantířov se úředně nevyjádřila a informaci do dnešního dne neposkytla úřadům informaci o tom, ve které konkrétní části oznámení podle studie EIA nalezla údaj o  celkové době nepřetržitého provozu 365 dnů za rok.

2. Kumulace vlivů na životní prostředí

Oprávněnému  požadavku Krajské hygienické stanice bylo vyhověno v plném rozsahu. Námitky Krajské hygienické stanice byly doručeny až po úředním termínu pro zaslání připomínek.

Dle § 6 odst. 7 zákona o EIA ve znění, platném před novelizací (do 31. 3. 2015) může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení předmětného záměru bylo zveřejněno na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 8. 12. 2014 a dvacetidenní lhůta pro vyjádření uplynula 28. 12. 2014. Z tohoto důvodu bylo možno akceptovat podmínky orgánu ochrany veřejného zdraví ze dne 19. 12. 2014 a naopak nebylo přihlédnuto k připomínkám téhož orgánu, doručených po termínu na základě zjištění dne 25.5.2015 .

Obec Rantířov namítá, že Krajská hygienická stanice (KHS) kraje Vysočina ve svém sdělení ze dne 25. 5. 2015 uvedla, že dojde ke kumulaci vlivů zhoršujících životní prostředí v obci, které nebyly obsahem oznámení pro zjišťovací řízení.

KHS kraje Vysočina toto sdělení vydala až po ukončení zjišťovacího řízení, na základě 25 stížností obyvatel obce Rantířov. Ve sdělení se zabývá svým zjištění, že v areálu společnosti mají sídlo tři firmy, skladovací prostory mají v areálu pronajaty další dvě firmy, tři výrobní haly jsou odvětrány pouze prostřednictvím oken, vrat a dveří, u každé haly je umístěna kogenerační jednotka se samostatným výduchem a v objektu, určeném k instalaci linky pro zinkování se nachází ubytovna pro zaměstnance. KHS kraje Vysočina dále v citovaném sdělení konstatuje, že v oznámení nebyly vyhodnoceny vlivy hluku z výše uvedených objektů a činností s nimi souvisejících, emise z výduchů kogeneračních jednotek, emise ve vztahu k ostatním pozaďovým zdrojům, vyhodnoceny nebyly ani ventilace z výrobních hal. Upozorňuje, že v důsledku výše uvedených zjištěných skutečností nelze vyloučit případné překročení limitních hodnot a žádá o sdělení dalšího úředního postupu.

3.  Posouzení souladu záměru s platným územním plánem obce

Nesouhlasné stanovisko stavebního úřadu bylo vydáno pro pozemek 116, pro pozemek 117 (v zadní části areálu M-kovo u železniční trati) bylo vydáno stavebním úřadem kladné stanovisko.

Obec Rantířov v tom nevidí logiku.

Došlo k pozitivnímu posunu, spočívajícímu ve změně umístění záměru na pozemek p. č. st. 117 v katastrálním území Rantířov a v oddálení záměru od nejbližší plochy bydlení, tudíž ve výrazném snížení rizika, že by mohlo dojít k významně nadlimitnímu vlivu hluku na chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení.

Úřady vysvětlení akceptovaly.

4. Nezákonný postup při doručování

Obec Rantířov se mýlí, nedošlo k nezákonnému postupu ze strany Krajského úřadu jako odvolacího orgánu. Ke změně v postupu při posuzování záměru  jeho změny, oproti původně projednanému, by došlo až u zjišťovacích řízení, kde se závěr zjišťovacího řízení, vydaný po 1. dubnu 2015 (v případech, uvedených v § 7 odst. 6 zákona o EIA v platném znění), vydává formou rozhodnutí doručovaného veřejnou vyhláškou. To však není tento případ (závěr zjišťovacího řízení byl vydán 7. ledna 2015, před novelizací zákona o EIA a není tedy vydán formou rozhodnutí, doručovaného veřejnou vyhláškou).

5. Významnému ovlivnění faktorů, souvisejících s veřejným zdravím

Pokud by mělo dojít k překročení limitních hodnot, jak naznačuje obec Rantířov, může orgán ochrany veřejného zdraví požadovat provedení účinných opatření ke snížení negativních vlivů na podlimitní hodnoty, nebo může vydat negativní stanovisko.

Kraj Vysočina by v případě vyjádření relevantních námitek obce Rantířov, podaných v zákonné lhůtě v průběhu zjišťovacího řízení, mohl k takovým námitkám přihlédnout. Obec Rantířov se ale nevyjádřila.

6. Nezveřejnění na portálu CENIA

Obec Rantířov napadá, že dílčí změny záměru, nebyly zveřejněny na portálu CENIA, nebyla o nich informována obec, v čemž je spatřován nezákonný postup.

Nevýznamné změny záměru, který byl ukončen závěrem zjišťovacího řízení dne 7. 1. 2015 (to je před novelizací zákona o EIA), byly projednány s dotčenými správními úřady a žádný z nich nepožadoval projednat změnu v novém zjišťovacím řízení.

V důsledku těchto změn nedojde ke změně kapacity záměru, ani ke změně umístění záměru, ani k významnému zvýšení negativních dopadů záměru na životní prostředí. Příslušný úřad není povinen podle zákona o EIA takovéto nevýznamné změny zadávat do informačního systému EIA, ani informovat dotčený územní samosprávný celek  takových nevýznamných změnách. K porušení zákona nedošlo.

7. Doporučení Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí v přípisu ze dne 16. 7. 2015 doporučilo, aby odpovědný správní orgán „věnoval případu v následně vedených řízeních zvýšenou pozornost a kromě důsledné kontroly plnění podmínek stanovených v závěru zjišťovacího řízení se vážně zabýval skutečnostmi, o nichž byl informován sdělením Krajské Hygienické Stanice 15. 5. 2015 a také věcnými námitkami uvedenými v podnětu Obce Rantířov.“

Obec Rantířov, zastoupená starostou Tomášem Novotným, má za to, že závěr zjišťovacího řízení a jeho dvě změny k  jsou úkonem, vydaným v rozporu s právními předpisy a žádá o jejich zrušení s účinky ode dne vydání. Dále žádá o písemné sdělení výsledku prošetření její stížnosti a o opatřeních, přijatých k nápravě.

Krajský úřad se řídí pokyny Ministerstva životního prostředí – o postupu průběžně elektronicky datovou schránkou informuje Krajskou hygienickou stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, vzájemně se telefonicky a elektronicky informuje se stavebním úřadem (Magistrát města Jihlavy, stavební úřad). Také řeší průběžně požadavky o nahlédnutí do spisu a podněty k přezkumu postupu. Dále řeší  stížnosti na jeho postup, zasílané obcí Rantířov a poskytuje informace veřejnosti i občanům Rantířova.

 

 

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů