Soud poradil obcím Loucka, jak se zbavit VAS a.s. i SVAK Jihlavsko

Úspěšná prohra! Krajský soud v Brně zamítl žalobu Luk nad Jihlavou, Velkého Beranova, Vysokých Studnic a Bítovčic na postup Krajského úřadu při zrušení povolení k provozování vodovodu „Rytířsko“. V odůvodnění soudního verdiktu ale nastínil postup, jak obce mohou samostatně provozovat svůj vodárenský majetek.

Čtveřice obcí se jako žalobci se domáhá „jen“ zrušení povolení Vodárenské a.s. jako dosavadnímu provozovateli krajským úřadem z moci úřední, aniž by však podali žádost o vydání povolení k provozování a netvrdí ani, že by takovou žádost podal jejich smluvní partner z provozní smlouvy (naopak tvrdí, že si údajně nemohou vybrat provozovatele).

Pokud by však soud vyhověl této žalobě čtveřice obcí a pak Krajský úřad Kraje Vysočina pravomocně zrušil provozování vydané VAS, tak by nastal stav, že by neexistovalo k předmětnému vodohospodářskému majetku žalobců žádné povolení k provozování.

Takovým stavem by však byl ohrožen veřejný zájem na zachování provozu vodovodu a kanalizace.

Ostatně proto je k ochraně uvedeného veřejného zájmu vlastníkovi vodovodu a kanalizace (tedy i žalobcům) uložena zákonná povinnost zajistit jejich plynulé (a bezpečné) provozování (§ 8 odst. 1 zákona).

Právě řešení nastíněné tímto usnesením soudu (tedy připustit meritorní přezkum zásadně až v situaci pravomocně proběhlého řízení o vydání povolení novému provozovateli) umožňuje zajistit veřejný zájem na plynulém provozování vodovodu a kanalizací. Bude totiž garantováno, že nebude zrušeno povolení k provozování vodovodu dosavadnímu provozovateli, aniž by minimálně běželo (příp. bylo přerušeno) řízení o vydání povolení novému provozovateli.

Nad rámec soud uvádí, že správnímu orgánu se nenabízí jen řešení nastíněné komentářovou literaturou v podobě přerušení řízení o udělení povolení k provozování vodovodu, zahájení řízení s dosavadním provozovatelem řízení o zrušení jeho povolení k provozování téhož vodovodu a po jeho pravomocném skončení dokončení řízení o žádosti o udělení povolení.

Shora vysvětlenému veřejnému zájmu může vyhovovat spojení obou řízení do společného řízení ve smyslu § 140 správního řádu.

Pak by nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení předcházejícího povolení zároveň nabylo právní moci rozhodnutí o udělení povolení k provozování novému provozovateli. Tím by byl naplněn zákonný požadavek zajištění plynulého provozování vlastníkem (zejména § 8 odst. 1 zákona), tj. nebude ohrožen veřejný zájem na plynulém provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu.

Pokud by však správní úřad nalezl i jiný účinný (rovnocenný) procesní postup, jak zajistit neexistenci ohrožení veřejného zájmu na plynulém provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, soud by mu nemohl přikazovat, který z takových postupů musí využít (s ohledem již na princip dělby moci).

Soud v tuto chvíli ponechává na úvaze správních orgánů, zda je či není myslitelné i např. zrušení povolení k provozování vodovodu s odloženou účinností do nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení k provozování téhož vodovodu novému provozovateli.

Soud odkazuje i na § 2 odst. 4 správního řádu, dle kterého správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu.

Soud neshledává za přesvědčivou ani hypotetickou a spekulativní námitku (soud zdůrazňuje přívlastek „hypotetickou“, jelikož nejde o námitku žalobce), že s žalobci žádný provozovatel provozní smlouvu neuzavře za situace, když má k témuž majetku v tuto chvíli udělené povolení VAS.

Obdobně by každý potenciální provozovatel mohl odmítat a priori uzavřít provozní smlouvu s vlastníkem (vodovodu či kanalizace), jelikož nemá záruku, že provozní smlouva bude moci být realizována (naplněna). Totiž k provozování nestačí (soukromoprávní) provozní smlouva, ale je kumulativně třeba veřejnoprávního povolení. Účinnost provozní smlouvy je podmíněna právní mocí rozhodnutí o povolení k provozování.

Podle novely provedené zákonem č. 275/2013 Sb. již není dostačující pro vydání povolení smlouva o smlouvě budoucí, ale je nezbytné předložit uzavřenou provozní smlouvu; pokud tedy (po uzavření smlouvy) smluvní provozovatel nezíská povolení k provozování, nebude moci dostát svým závazkům z provozní smlouvy.

Luka nad Jihlavou, Velký Beranov, Kozlov a Bítovčce nebo jejich (nový) smluvní partner podá žádost o povolení k provozování vodovodu, v níž navrhne zrušit předchozí povolení. Krajský úřad žádost buď zamítne pro překážku již vydaného povolení. A nebo zahájí i řízení o zrušení už vydaného povolení, obě řízení spojí a rozhodne o obou věcech zároveň ve společném řízení, popřípadě přeruší řízení o udělení (nového) povolení a bude v něm pokračovat po pravomocném skončení řízení o zrušení předchozího povolení.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů