Soud vyhlásil úpadek úzkokolejky, pochyboval o poctivém záměru JHMD

Jindřichohradecké místní dráhy oficiálně zkrachovaly. O úzkokolejku je podle informací Občasníku velký zájem, možným zájemcům se otvírá možnost koupit společnost vcelku.

Podle soudního verdiktu společnosti Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) svým ne/konáním zavinila situaci, kdy úzkokolejka není řádně provozována, resp. není provozována vůbec. Bez ohledu na vývoj insolvenčního řízení dne 3. 10. 2022 minimálně dočasně končila s reálným provozem na úzkokolejce (tedy s provozováním drážní dopravy), nejméně do doby udělení dalších oprávnění (tzn. pravděpodobně cca do konce ledna 2023 při zcela bezvadném průběhu správního řízení o udělení osvědčení).

Za situaci, kdy z důvodu neexistence osvědčení již nyní nemůže JHMD reálně provozovat podstatnou část své činnosti, nese plnou odpovědnost sama dopravní společnost. Její následná sdělení ohledně „náhradní autobusové dopravy“, naopak podle soudu vzbuzují pochybnosti o pravdivosti údajů týkajících se finanční situace JHMD, když na jednu stranu uvádí nedostatek disponibilních finančních prostředků (včetně úhrady mezd zaměstnanců) a na straně druhé je schopna obratem zajistit dopravní obslužnost autobusy

Jsou-li hlavními zdroji financování JHMD příjmy od Kraje Vysočina, Jihočeského kraje, Státního fondu dopravní infrastruktury a příjmy z komerční činnosti, přičemž dle předložených dokladů byly příjmy ze strany Jihočeského kraje, Státního fondu dopravní infrastruktury a komerční činnosti poskytovány řádně a včas, a pouze příjmy ze strany Kraje Vysočina v nižší než očekávané výši, je soud toho názoru, že takový částečný výpadek příjmů by v případě „finančně zdravého“ subjektu (jak dlužník uváděl v předchozím řízení) nebyl pro JHMD ihned zcela likvidační (při zachování všech příjmů ostatních). Navíc se nejedná o výpadek náhlý a neočekávaný, ale výpadek trvalejšího rázu. Z tohoto důvodu má soud za to, že při péči řádného hospodáře a vážně míněném záměru zachování provozu obchodního závodu bylo objektivně možné na tuto skutečnost efektivně reagovat.

Příjmem dlužníka by měla být částka cca 108 mil. Kč od Kraje Vysočina se jeví minimálně nepřiměřeně optimistické, ne-li zcela nereálné. Pokud jde tedy o tento příjem, jež dlužnice deklaruje jako jeden ze stěžejních pro účely splnění reorganizačního plánu, je soud přesvědčen, že v JHMD uváděné lhůtě s ním nelze reálně počítat. Tato skutečnost však musí být JHMD známa s ohledem na dosavadní průběh jednání s Krajem Vysočina, který po celou dobu trvání sporů zastává konstantní stanovisko. Pokud tedy dlužnice jako první v řadě opatření, jimiž hodlá realizovat reorganizaci, uvádí právě tento příjem, jedná se dle přesvědčení soudu, o úmyslně zavádějící údaj, jehož účelem je pouze vzbuzení dojmu, že v brzké době dojde k získání významných finančních prostředků.

Kraj Vysočina ve svém vyjádření soudu předně zdůraznil, že informace uvedené v reorganizačním plánu dlužnice jsou zkreslené až lživé a hrubě zavádějící s tím, že svým vyzněním Kraj Vysočina poškozují. Kraj Vysočina má s JHMD uzavřenou smlouvu od 19. 10. 2009 s platností do 14. 10. 2024, přičemž je ohledně ní vedeno několik sporů. Žádný z těchto sporů však, jak uvádí, není sporem o „uhrazení pohledávky JHMD za Krajem Vysočina“, navíc „v dosud čtyřech vydaných rozhodnutích ministerstva vnitra bylo rozhodováno vždy ve prospěch Kraje Vysočina“.

Soudním povolením reorganizace, jak dlužnice zdůraznila, bude nadále držitelem drážní licence a počítá s tím, že bude hradit provoz obchodního závodu i související náklady a zajistí plnou bezpečnost drážní dopravy. V důsledku prohlášení konkursu by došlo ze strany Drážního úřadu k odebrání licence a „ohrožení dopravní obslužnosti v regionu“.

JHMD považuje reorganizaci za „nesporně vhodnější než konkurs, a to jak pro věřitele, zaměstnance, tak z pohledu obecného zájmu, a za hlavní argumenty považuje vyšší očekávané uspokojení věřitelů, zachování provozu obchodního závodu, budoucí spolupráci věřitelů s dlužnicí, snížení bezprostředního rizika přerušení služeb v závazku veřejné služby a zachování dopravní obslužnosti v regionu“.

JHMD však soudu vůbec nezmínila, ve vztahu k riziku odebrání licence, že je zde i další důvod, vyjma insolvenčního řízení, pro nějž je s ní řízení o odebrání licence vedeno.

Poté, co soud podrobil návrh JHMD (včetně všech doplňujících podání a příloh) soudnímu přezkumu, dospěl k závěru, že zde jsou důvodné pochybnosti o poctivosti záměru dlužnice, které vylučují možnost okamžitého povolení reorganizace.

O poslední jízdě úzkokolejky čtěte více přímo zde. Vyjádření ředitele Jindřichohradeckých místních drah Borise Čajánka najdete přímo zde, podrobnosti o hrozbě odchodu zaměstnanců je přímo zde. Vyjádření hejtmana Vysočina po zastavení provozu je přímo zde. Úpadek úzkokolejky řídí insolvenční správkyně se zvláštním povolením (více přímo zde),
O výpovědi krajské objednávky veřejné dopravy čtěte více přímo zde .

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů