Velkomeziříčskou firmu zlikvidovaly zajišťovací příkazy za střet zájmů u státní dotace

Poskytnutí dotace představuje fakticky dobrou vůli ze strany státu (Evropské unie), jež je vázána na dodržení přísných podmínek, které zavazují příjemce peněžních prostředků. Příjemce dotace je proto povinen při nakládání s peněžními prostředky dodržet všechny podmínky spojené s poskytnutím dotace a rovněž přijmout takové kontrolní mechanismy, aby podmínkám poskytnutí peněžních prostředků dostál.

Velkomeziříčská firma Tři pyramidy dostala vyměřený odvod za porušení rozpočtové kázně v souvislosti s dotací na projekt „Výrobková a výrobně technologická inovace patentové plastbetonové střešní krytiny“, poskytnutou na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu. Správce daně identifikoval porušení podmínek poskytnutí této dotace.

Finanční úřad shledal střet zájmů ve skutečnosti, že jednatelé a společníci stěžovatelky, Ing. Aramayis Mezhlumyan a Jan Malec, byli členy hodnotící komise, přestože byli ve spojení s uchazečem o veřejnou zakázku, společností METAKON s.r.o., ještě před vyhlášením výběrového řízení (jmenovaná společnost totiž měla k dispozici podrobnou položkovou kalkulaci a členění na jednotlivé stroje a zařízení), a přestože byla mezi stěžovatelkou jako dodavatelem a tímto uchazečem jako objednatelem ještě před uzávěrkou výběrového řízení uzavřena smlouva o dílo, z níž společníkům stěžovatelky (a členům hodnotící komise) plynula ekonomická výhoda. Tím byla porušena zásada rovného zacházení a zásada transparentnosti. U třetího člena komise, Samvela Movsisyana, pak spočíval prvek podjatosti v zaměstnaneckém poměru.

Krajský soud považoval v této souvislosti za irelevantní skutečnost, že výběrové řízení bylo vedeno nezávislým administrátorem, i to, že se do výběrového řízení přihlásil pouze jediný uchazeč, neboť tato skutečnost význam podjatosti členů hodnotící komise nesnižovala.

Další pochybení shledal Finanční úřad neodečtením příjmů generovaných projektem, které byly získány fakturací prací pro společnost METAKON ve výši 15.940.000 Kč za plnění poskytnuté na základě výše uvedené smlouvy o dílo s tím, že podle správce daně si firma Tři pyramidy tímto způsobem nechala uhradit původní náklady na výzkum a vývoj patentu.

Ze strany poskytovatele dotace bylo konstatováno splnění všech podmínek pro uvolnění dotace. Částka dotace byla tedy uvolněna na základě státem konstatované správnosti postupu příjemce dotace. Po uplynutí několika let je správcem daně a žalovaným vyslovena nesprávnost postupu firmy Tři pyramidy a jí předmětná dotace doměřena včetně stoprocentní sankce.

Porušení rozpočtové kázně týkající se střetu zájmů firmy Tři pyramidy při zadávání předmětné zakázky odůvodnil správce daně tím, že před závěrečným vyhodnocením výběrového řízení na dodání samotné výrobní technologie byla uzavřena smlouva o dílo mezi společností METAKON a stěžovatelkou.

Uzavřením předmětné smlouvy se stěžovatelka stala jako zadavatel zakázky rovněž subdodavatelem vybraného dodavatele. V této situaci sama sobě dodávala výsledky své vlastní výzkumné a vývojové činnosti. Dále ze správního spisu vyplynulo, že společnost METAKON měla před vyhlášením výběrového řízení k dispozici kalkulaci realizace jednotlivých částí technologie. Tato svou strukturou odpovídala nabídce, která byla následně podána do výběrového řízení. Společnost METAKON musela mít detailní informace o zakázce mnohem dříve, než byla vůbec vyhlášena.

Správce daně v rámci své činnosti poukázal na uzavření smlouvy o dílo mezi společnostmi METAKON a EREBUNI, kterou se společnost EREBUNI zavázala k plnění návrhu a ověření technologie šnekových bodů. Tím se subdodavatelsky podílela na plnění hlavní zakázky pro stěžovatelku. Tato smlouva však byla uzavřena v průběhu výběrového řízení na hlavní projekt, tedy v době, kdy nemohlo být zřejmé, že společnost METAKON bude jako dodavatel výrobní technologie vybrána. Společníkem a jednatelem společnosti EREBUNI, jenž smlouvu se společností METAKON podepsal, byl pan Ing. Aramayis Mezhlumyan, který je rovněž společníkem a jednatelem stěžovatelky a také člen hodnotící komise.

Nejvyšší správní soud se ztotožňuje se závěrem žalovaného a rovněž krajského soudu, že výše popsané skutečnosti poskytují přezkoumatelný podklad pro závěr správce daně o tom, že Jan Malec a Ing. Aramayis Mezhlumyan měli při výběrovém řízení jako společníci stěžovatelky přímý ekonomický zájem na výběru společnosti METAKON. Za situace, kdy výše jmenovaní společníci byli zároveň členy hodnotící komise, je zřejmé, že u nich musely vyvstat pochybnosti o schopnosti objektivně hodnotit okolnosti rozhodné pro výběr nabídky. Lze přisvědčit argumentaci žalovaného, že společníci měli vzhledem ke svým prohlášením o nestrannosti a důvěrnosti ukončit svou účast v procesu hodnocení.

Na základě následné kontroly došlo prostřednictvím zajišťovacích příkazů, obstavením bankovních účtů a zákazem manipulace s majetkem k likvidaci firmy a výsledky vývojové činnosti byly rozprodány pod cenou.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že obě porušení rozpočtové kázně, kterých se stěžovatelka v projednávaném případě dopustila, byla správcem daně řádně, srozumitelně a přezkoumatelným způsobem odůvodněna. Právní závěr správce daně o porušení rozpočtové kázně má rovněž oporu ve skutkovém stavu věci.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů