(DOKUMENT) Vyjádření právníků zastupitele Veličky k náhradě škody

Zastupitelé města Velké Meziříčí obdrželi vyjádření právní kanceláře Frank Bold k žádosti o náhradu škody od sekretáře architektonické soutěže a současného opozičního zastupitele Petra Veličky (To pravé Meziříčí), která měla vzniknout městu Velké Meziříčí nedokončením architektonické soutěže (více zde).

Vyjádření právníků sekretáře a zastupitele Veličky

Dle článku devátého příkazní smlouvy je pan Velička jako sekretář odpovědný pouze za škodu, kterou by způsobil úmyslným zanedbáním povinností vyplývajících ze smlouvy.
Pan Velička měl jako sekretář soutěže vykonávat pro zadavatele odbornou činnost spočívající v organizaci soutěže, a to zejména zajištění hladkého průběhu soutěže směrem k ČKA, porotě, soutěžitelům a městu jako zadavateli. Jedním z úkonů uvedených v předmětu smlouvy je i oznámení soutěže do Věstníku veřejných zakázek.
Oznámení soutěže opravdu ve Věstníku veřejných zakázek nebylo uveřejněno, ne však z důvodu úmyslného zanedbání povinností ze strany pana Veličky.
V Soutěžních podmínkách architektonické soutěže o návrh, které vydalo město Velké Meziříčí, a na jejichž tvorbě se pan Velička rovněž podílel, v odst. 3.2 stojí, že soutěž bude vyhlášena na internetových stránkách ČKA, na stránkách zadavatele a „na profilu veřejného zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek http://www.e-zakazky.cz“.

Z citované formulace, která byla v průběhu tvorby soutěžních podmínek převzata ze zdrojů na internetu, pan Velička pochopil, že soutěžní podmínky a veškeré informace o soutěži musí být pro její hladký průběh uveřejněny na internetových stránkách: https://www.cka.cz/cs,
https://www.velkemezirici.cz/ a https://e-zakazky.cz/. Profil zadavatele na e-zakazky.cz lze vyhledat i přes portál Věstník veřejných zakázek spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj (https://vestnikverejnychzakazek.cz/).
Protože pan Velička zajišťoval průběh soutěže a komunikaci, ale neměl sám o sobě oprávnění uveřejňovat jakékoli informace na uvedených dílčích portálech, nepovažoval za svou povinnost ani vyhledání a vyplnění příslušného formuláře pro komunikaci a uveřejnění informací ve Věstníku
veřejných zakázek. Při plnění svých povinností souvisejících s uveřejňovacími povinnostmi se pan Velička řídil soutěžními podmínkami, neboť tuto povinnost mu ukládá příkazní smlouva.
Pan Velička formálně nesplnil povinnost oznámit zahájení soutěže ve Věstníku, neučinil tak ovšem s úmyslem. Naopak, vyvinul potřebné kroky k tomu, aby se o konání architektonické soutěže dovědělo co nejvíce lidí a soutěž proběhla transparentně, zajistil i potřebné potvrzení o regulérnosti ČKA.

Bylo v zájmu pana Veličky, který sám je architektem, aby soutěž proběhla v pořádku a vyústila ve výběr nejvhodnějšího uchazeče. Skutečnost, že p. Velička nezaslal oznámení o zahájení soutěže do Věstníku lze klasifikovat čistě jako opomenutí, nikoli záměr nebo úmyslné porušení s cílem snížit
transparentnost architektonické soutěže nebo diskriminovat některé potenciální soutěžitele, potažmo poškodit zadavatele.

Z postupu, jakým ve skutečnosti probíhala příprava, organizace a samotný průběh soutěže doložený i emailovou komunikací, je zřejmé, že pan Velička neměl ani přístupové údaje do žádného systému, nemohl nic uveřejnit ani na profilu zadavatele, na internetových stránkách města nebo jiných
portálech, na kterých byly informace o soutěži uveřejněny.

Pan Velička vždy připravil kompletní podklady ke zveřejnění a předal pracovníkům městského úřadu, případně odpovědným osobám ČKA.

Odpovědnost za škodu ve věci architektonické soutěže

Škoda městu nevznikla
Ke dni soupisu tohoto posouzení nemáme informace o žádné škodě, která by Městu Velké Meziříčí jako vyhlašovateli architektonické soutěže vznikla v důsledku spoluorganizace soutěže panem Veličkou.
Soutěž proběhla hladce a regulérně podle soutěžních pravidel a v souladu s občanským zákoníkem. Nebyla zadávacím řízením ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. Náklady vynaložené v souvislosti s jejím konáním náleží městu jako vyhlašovateli soutěže. Ze soutěže vzešlo šestnáct
architektonických návrhů, kterými v současnosti město disponuje. Vedle architektonických návrhů město rovněž disponuje výsledky místního referenda, ve kterém se zainteresovaná veřejnost k návrhům vyjadřovala a vyslovila svou preferenci ohledně návrhu, který by si přála realizovat. Město sice nemůže pokračovat v jednacím řízení bez uveřejnění ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, nicméně to mu nebrání ve využití výsledků architektonické soutěže jiným způsobem vedoucím k realizaci rekonstrukce náměstí a přilehlých ulic.

Město je nyní samo odpovědné za další postup. Rozhodne-li se, že architektonické návrhy k rekonstrukci náměstí dále nevyužije, pak mu opravdu škoda vzniknout může. Taková škoda by vznikla v důsledku politického rozhodnutí Města a není přičitatelná panu Veličkovi.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna