Otevřený dopis: Vyhozená žďárská učitelka chce doplatit 110 učitelských platů

Žďár nad SázavouDobrý den, pane starosto,

průběžně Vás písemně zpravuji o dluhu a způsobu jeho vytváření na 4. Základní škole Žďár nad Sázavou, IČ 43380123. Ředitel školy PaedDr. Jaroslav Ptáček není schopen ze mzdových prostředků svých zaměstnanců tento dluh splácet. Dosud z dluhu splatil 8 učitelských platů, zbývá tak doplatit 110 učitelských platů, nevrácené bezdůvodné obohacení zaměstnavatele ve výši 55.634,‑ Kč a stále narůstající zákonné úroky z prodlení ve výši cca 8 % ročně, což na úrocích od roku 2007 činí dalších cca 1,5 mil. Kč.

Jak uvedl místostarosta města a garant pro oblast školství Ing. Josef Klement Českému rozhlasu Region Vysočina dne  4.10.2016, v takovém případě je úkolem města, aby dluh řešilo rozpočtovým opatřením: „Své zaměstnance vyplácí pan ředitel na základě nějakého rozpočtu, tak by musel přijít on s nějakým návrhem a samozřejmě to by potom řešilo zastupitelstvo nějakým rozpočtovým opatřením.“

Již dříve vedení města svázalo odvolání PaedDr. Jaroslava Ptáčka z funkce ředitele školy s porušováním právních předpisů. K takové situaci dochází od roku 2007, což bylo soudy a orgány veřejné správy již několikrát konstatováno. Ve věci dalšího rozkrádání veřejných prostředků na 4. Základní škole Žďár nad Sázavou jsem podala dne 2.11.2017 trestní oznámení.

Vaši nečinnost ve věci si vysvětluji krytím ředitelského křesla PaedDr. Ptáčka na úkor veřejných prostředků nebo Vaším diletantstvím při povinnosti se řádně seznámit s případem PaedDr. Ptáčka. Odkazuji Vás na sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) ze dne 23.10.2017, č.j. MPSV-2017/156270-421/1, ve kterém nejvyšší správní orgán detailně právně shrnul celý případ příspěvkové organizace. Závěrem MPSV po provedené kontrole Oblastním inspektorátem práce uvedlo:

„Ministerstvo pokládá za vhodné uvést, že pracovní poměr nelze „fakticky obnovit“, jak učinil zaměstnavatel dne 23.9.2016, neboť takovýto postup zákoník práce neumožňuje. Váš pracovní poměr trval i po 30.6.2007, neboť dle ust. § 39 odst. 5 zákoníku práce došlo v důsledku Vašeho sdělení zaměstnavateli, že trváte na dalším zaměstnávání, k přeměně Vašeho pracovního poměru na dobu určitou na pracovní poměr na dobu neurčitou, přičemž nebylo až do 23.11.2016 uskutečněno žádné právní jednání, které by tento pracovní poměr ukončovalo.

Tato kontrola byla provedena dne 18.5.2017, přičemž SUIP (Státní úřad inspekce práce) bylo shledáno, že zaměstnavatel Vám neposkytl v době od 1.7.2007 do 22.9.2016 náhradu mzdy z důvodu jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele, spočívající v nepřidělování práce, ve výši průměrného výdělku zjištěného podle části třinácté, hlavy XVIII zákoníku práce, čímž zaměstnavatel porušil svou povinnost stanovenou v ust. § 208 zákoníku práce.

S ohledem na zjištěné skutečnosti SUIP bude dále postupovat v rámci svých zákonných kompetencí pro zjednání nápravy zjištěných porušení.“

Na problém s morální kvalitou jednání PaedDr. Ptáčka již předtím poukázala Česká správa sociálního zabezpečení ve vyrozumění ze dne 30.5.2017, č.j. 695 809 4792, když PaedDr. Ptáček oklamával Okresní správu sociálního zabezpečení Žďár nad Sázavou a nechtěl mi vydat evidenční listy důchodového pojištění pro roky 2007 až 2016:

„Vzhledem k uvedenému nálezu ÚS bylo shledáno vyjádření zaměstnavatele ze dne 27.3.2017, že „období od 1.7.2007 do 22.9.2016 je obdobím sporným a to včetně toho, zda za toto období náleží Ing. Haně Humpolíkové náhrada mzdy nebo platu, přičemž soudní jednání v této věci nebylo dosud pravomocně ukončeno“ za nepravdivé a konstatování OSSZ, že posouzení účasti na pojištění za řešené období bude možné provést až na základě pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, za nesprávné.“ Na zásah ČSSZ evidenční listy důchodového pojištění pro roky 2007 až 2016 zaměstnavatel vydal dne 24.5.2017.

Stejně tak, jestliže se potvrdí, že u jednání soudu dne 19.10.2017 nevypovídal pravdu, musí PaedDr. Ptáček čelit podezření z trestného činu křivé výpovědi, viz trestní oznámení ze dne 2.11.2017, které jsem Vám také již zaslala.

Dále Vás odkazuji na místostarostu města Ing. Josefa Klementa, který je seznámen s obdobným případem ve společnosti Mann+Hummel. Zaměstnanci Lukáši Komárkovi, kterému firma řetězila smlouvy na dobu určitou a nakonec mu znemožnila do práce chodit, společnost po dohodě nyní vyplatila 70 měsíčních platů, úrok a soudní a právní výlohy, jak proběhlo tiskem dne 9.11.2017, jednalo se o 2 miliony Kč, viz odkaz https://jihlava.idnes. cz/soud-spor-smlouva- zamestnanec-okrisky-trebic- mann-hummel-vysocina-1f7-/ jihlava-zpravy.aspx?c=A171109_ 123939_jihlava-zpravy_mv

a bylo odvysíláno Českou televizí dne 9.11.2017, viz odkazy http://www. ceskatelevize.cz/ivysilani/ 1097181328-udalosti/ 217411000101109/obsah/580850- odskodneni-v-pripadu-lukase- komarka

a http://www.ceskatelevize.cz/ ivysilani/10122427178- udalosti-v-regionech-brno/ 317281381991109-udalosti-v- regionech/obsah/580727-spor-o- pracovni-smlouvu

Dohodou a vyplacením náhrad mzdy firma zabránila dalšímu nárůstu dlužných částek. Jak poznamenal žďárský advokát Mgr. Luboš Kliment v tisku, firmě hrozilo, že přijde ještě o víc. Panu Lukáši Komárkovi, kterého místostarosta Josef Klement zná osobně, za vzájemnou dohodu o ukončení soudního sporu již firma poděkovala: „Dohodou pro nás vleklý spor končí. Tímto bychom chtěli panu Komárkovi za vzájemnou dohodu o ukončení soudního sporu poděkovat.“

Najatým advokátem  4. Základní školy Žďár nad Sázavou Mgr. Martinem Zobačem byl dluh příspěvkové organizace města Žďár nad Sázavou vyčíslen jen ke dni 31.10.2014 částkou 1.482.422,‑ Kč, viz list číslo 176 sp. zn. 8 C 5/2016. Skutečná výše dluhu však odpovídá částce průměrného měsíčního platu učitele v příslušném rozhodném období vynásobeném počtem dosud nevyplacených náhrad, tj. celkově 110 platů. Podle místopředsedkyně Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou JUDr. Drahomíry Librové v řízení sp. zn. 8 C 5/2016 se jedná o průměr získaný z výdělků učitelů 4. Základní školy PaedDr. Dany Tomáškové a Mgr. Hany Štorkové, kvůli objektivnosti navrhuji zahrnout do výpočtu ještě příjem Mgr. Miroslava Suka, Mgr. Milana Prokopa a Mgr. Jitky Holemářové, přičemž tarifní složka platu je určena příslušným právním předpisem (nařízením vlády). Ustanovení § 208 zák. práce moderačním oprávněním soudu ke krácení náhrady platu nedisponuje a stejně tak jím nedisponovalo do dne 1.1.2012 ani ustanovení § 69 odst. 1 zák. práce jako ustanovení lex specialis, což navíc není ani případ školy, jak Vám jistě již vysvětlil Ústavní soud v nálezu ze dne 31.8.2016 sp. zn. III. ÚS 2703/15, Krajský soud v Brně v pravomocném usnesení ze dne 26.9.2016 č.j. 15 Co 19/2015-198 či Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou v pravomocném usnesení ze dne 27.1.2017 č.j. 16 EXE 188/2015–197 a nyní i Ministerstvo práce a sociálních věcí přípisem ze dne 23.10.2017. Ani soud tak nemá právo tuto náhradu platu jakkoliv krátit a tedy zaměstnavatel nemá ani důvod vynakládat prostředky na vedení soudního sporu.

Ředitel školy PaedDr. Jaroslav Ptáček má povinnost, když dluh už byl způsoben, zabránit dalšímu navyšování dlužných částek. Nepřetržitým průběžným nárůstem částek zákonných úroků z prodlení (dosud ve výši cca 1,5 mil. Kč) z nevyplacené náhrady platu a úroků z prodlení z bezdůvodného obohacení vzniká další škoda na veřejných prostředcích. Další škoda vzniká náklady právního zastoupení advokátem Mgr. Martinem Zobačem a na nákladech jím vedených soudních řízení, bezúčelně vedených, jak vyplývá z přípisu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) ze dne 23.10.2017, podle kterého zaměstnavatel porušil svou povinnost stanovenou v ust. § 208 zákoníku práce a Státní úřad inspekce práce bude postupovat v rámci svých zákonných kompetencí pro zjednání nápravy zjištěných porušení. Zároveň připomínám, že pracovní poměr již skončil ke dni 31.1.2017, kdy škola byla nejpozději povinna se vypořádat i se všemi dalšími závazky.

Tato povinnost jako zřizovatele pak náleží i Vaší osobě. Jestliže nekonáte, přispíváte svým dílem k rozkrádání veřejných prostředků ze státního rozpočtu, jak jsem popsala v trestním oznámení ze dne 15.5.2017 a 2.11.2017. Oddalováním řešení můžete, v závislosti na rychlosti úkonů orgánů činných v trestním řízení a orgánů státní správy při zjednávání veřejného pořádku, možná přečkat v nečinnosti svoje funkční období a za cenu poškozování školy v očích veřejnosti může funkční období přečkat i PaedDr. Jaroslav Ptáček, každý m rokem však dluh jen na zákonných úrocích z prodlení roste o částku cca 250.000 Kč, o kterou zatěžujete do budoucna mzdové prostředky jinak určené k výplatě odměn nejen zaměstnanců 4. Základní školy, ale i dalších řadových zaměstnanců města a jeho příspěvkových organizací. Jak je seznámen místostarosta Ing. Josef Klement, takový postup v případě soukromé společnosti, která na rozdíl od Vás hospodaří za svoje, možný není a spor proto firma Mann+Hummel ukončila dohodou. Pokud žijeme v právním státě, zákon musí platit pro všechny a myslím si, že ani ve Vašem případě nelze spoléhat na zkorumpované soudce, jak činil zřejmě PaedDr. Ptáček, že nárok určený zákonem ukradnou, jako se stalo v případě účasti soudkyně-přísedící JUDr. Stanislavy Prokopové, zároveň coby vedoucí pracovnice Vašeho Městského úřadu a odborné konzultantky příspěvkové organizace města (viz Pravidla zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím města), když zasáhnout musel i Ústavní soud (viz nález ze dne 31. 8. 2016, sp. zn. III. ÚS 2703/15).

Nelze opomenout ani názor veřejnosti v diskusi k článku v iDnes ze dne 27.6.2017 nazvaném Učitelka se soudí se žďárskou školou už deset let, radnice vyčkává:

„Pan ředitel školy (PaedDr. Jaroslav Ptáček) by měl být také vyhozen na dlažbu, z politiky by ho měli odvést v poutech, protože škoda přes tři a půl milionu korun je značného rozsahu.“ Viz odkaz https://jihlava.idnes. cz/soudni-spor-ucitelky-se- skolou-ve-zdare-nad-sazavou- fh9-/jihlava-zpravy.aspx?c= A170609_162243_jihlava-zpravy_ mv

Navrhuji Vám, abyste se s případem řádně seznámil a neprodleně začal konat. V příloze nazvané „MPSV_ze_dne_2017_10_23_k_ věci_ZŠ_Švermova_4.pdf“ Vám zasílám sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 23.10.2017, č.j. MPSV-2017/156270-421/1, o nezákonném postupu příspěvkové organizace města Žďár nad Sázavou.

Žádám Vás o písemné vyrozumění o učiněných opatřeních a o stavu věci. Jako otevřený poskytuji tento dopis veřejnosti, členům Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, atd.

S pozdravem

Reakci ze základní školy ve Žďáru nad Sázavou čtěte přímo zde

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna