(FOTO) Modernizace silnice Jihlava-Stonařov si vynutí demolici řady chat

Plánovaná přeložka silnice I/38 v úseku mezi Jihlavou a Stonařovem je součástí souboru staveb, které mají přesunout tranzitní a osobní dopravu mimo zastavěná území obcí ležících na tomto důležitém silničním tahu, jenž spojuje severozápad a jihovýchod České republiky.

Přeložka dvoupruhového směrově nerozděleného úseku I/38 je dlouhá 12 918 m a plánovaná je v kategorii S 11,5/90. Její trasa vede severojižním směrem, západně od současné silnice I/38. Terén je převážně mělce zvlněný, takže se pravidelně střídají zářezové a násypové úseky.

Začátek přeložky navazuje na jihozápadní obchvat Jihlavy, který byl postaven v polovičním profilu výhledové čtyřpruhové komunikace. Také proto je napojení plánované přes novou mimoúrovňovou křižovatku (MÚK) Jihlava–jih. Ta propojuje přeložku silnice I/38 se stávající silnicí I/38 (výhledově vedenou jako II/523). Provizorní napojení obchvatu na stávající silnici I/38 je využito jako jedna z křižovatkových větví. Hlavní trasa prochází prostorem křižovatky v její horní úrovni po mostě. Za MÚK Jihlava–jih pokračuje hlavní trasa po horním okraji terénní hrany nad údolím řeky Jihlávky.

Pro minimalizaci rozsahu případného násypu je v tomto místě navržena mostní galerie délky 142 m (km 14,025 – 14,167). V km 14,260 přechází trasa dalším mostem přes sníženinu s místní komunikací. Za ní prochází chatovou kolonií, což si vynutí demolici řady objektů.

Navazující údolí s  bezejmenným vodním tokem překoná přeložka opět po mostě. Trasa dále míjí od západu obec Rančířov a  v  km 15,490 přechází po mostu údolí toku Okrouhlík i s polní cestou. Následně obchází od západu obec Čížov. V km 16,467 je umístěn most přes přeložku polní cesty a v km 17,420 most přes Popický potok. Trasa se dále přibližuje k  obci Vílanec.

V  blízkém násypu vznikne propustek, který umožní průchod k místnímu sportovnímu hřišti. V km 18,858 podchází trasa přeložky pod mostem silnici III/03830. Východně od obce Loučky překonává přeložka po mostu údolí Loučského potoka s polní cestou. Trasa poté míjí místní část Beranovec, za niž dále překlenuje mostem údolí Loveckého potoka. Následně mírným zářezem pokračuje polní krajinou západně od obce Suchá a dostává se již k obci Stonařov. Západně od ní je v  km 24,392 umístěna mimoúrovňová křižovatka MÚK Stonařov.

Křižovatka deltovitého tvaru napojuje silnici II/402 vedenou v  nadjezdu. Křižující silnice II/402 bude v  délce cca 400 m upravena. V návaznosti na MÚK Stonařov je navržena i přeložka silnice II/403 v délce cca 980 m s jedním mostním objektem. Doprava směřující po této komunikaci na silnici I/38 tak nebude muset zajíždět do Stonařova. Za obcí se přeložka přibližuje k trase stávající I/38 a  dvěma mosty přechází přes údolí Farského a Otínskeho potoka.

V mírném zářezu a poté násypu míří k severnímu okraji lesa Březí, kde je v km 26,360 úsek ukončen. Způsob napojení na současnou I/38 přitom závisí na přípravě navazujícího úseku. Buď bude přeložka provizorně připojena na stávající silnici I/38, nebo bude plynule navazovat následující úsek přeložky, kterým by byl zamýšlený obchvat Dlouhé Brtnice .

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů