Souhlasil s původní verzí protipovodňových úprav, Luka nad Jihlavou chtěly nové úpravy projektu

Městys Luka nad Jihlavou změnil počátkem roku projekt protipovodňových úprav v lokalitě „Na Balkáně“. Lokalita „Na Balkáně“ železniční trati v nedaleko místní železniční trati, domovní zástavba je zde ohrožena přívalovou vodou odtékající z výše ležících pozemků po přívalových srážkách.

„Souhlasil jsem s původní verzí protipovodňových úprav, nesouhlasil jsem se změnami s kterými přijel projektant letos na jaře,“ vysvětlil majitel dotčeného pozemku „Na Balkáně“.

Lokalita „Na Balkáně“ měla být ude chráněna suchým poldrem o objemu 1 160 m3 a kulminačním průtoku Q10o 0,9 m3 /s na dolním okraji výše leţícího pozemku orné půdy. Hráz měla přehradit úvozovou cestu. Obslužnost výše leţících pozemků měla být řešena cestou po východním okraji pole. Prostor zátopy mohl zahrnovat tůň pro zvýšení biologické a
ekostabilizační hodnoty opatření. Odtok ze suchého poldru byl navržen příkopem vedeným po levém okraji místní komunikace (v pohledu dolů). Aby bylo alespoň částečně zajištěno zpomalení povrchového
odtoku, byl příkop plánován z polovegetačních tvárnic s příčnými stabilizačními prvky, nebo betonovou žlabovkou tvořící kaskádu. Konec trasy příkopu měl být opatřen sedimentační zdrží pro zachycení
případného transportovaného sedimentu, cílem bylo ochránit níže ležící prvky opatření před zanesením sedimentem. Případný sediment bude dle potřeby těžen pouze z prostoru zdrže. Dále měl být příkop
odkloněn od komunikace západním směrem podél dolního okraje lesa. Trasa kopíruje stávající mělký příkop vybudovaný za účelem odlehčení části povrchového odtoku do louky. Na louce opatření pokračuje
svodně retardačním prvkem, jde o mělký příkop s hrázkou vedený v co nejniţším sklonu. Předpokládal se přeliv přes hrázku a postupné rozdělení soustředěného odtoku do plochy louky. Příkop je zaústěn do
přirozené údolnice asi po 120 metrech. Příkop pokračuje po levém okraji místní komunikace pod mezí v místě, kde cesta přechází do mírnějšího sklonu. Jeho trasu kříží několik příjezdových cest k rodinným
domům. Přibližně v místě křiţovatky ulice Železniční a komunikace k lyžařskému areálu byl při terénním šetření zjištěn propustek pod ulicí Železniční. Propustek byl zcela zanesen zeminou. Pod ulicí Železniční
navazuje na propustek koryto s délkou přibliţně 20 m.

Lukám nad Jihlavou vypršel čas na zahájení výstavby a tím i termín dokončení na konci letošního roku, což byla podmínka pro přidělení osmnácti milionové dotace od Státního fondu životního prostředí (více zde).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů