Komora obnovitelných zdrojů energie nesouhlasí se Strategií ochrany krajinného rázu Vysočiny

Rada Kraje Vysočina schválila 12. 3. 2024 revizi dokumentu Strategie ochrany krajinného rázu (SOKR), který na krajské úrovni identifikuje cenné projevy krajiny a navrhuje jejich ochranu. Revize je zaměřena především na umístění větrných elektráren v krajině.

Komora OZE a Česká společnost pro větrnou energii s projednávaným návrhem nesouhlasí z důvodu negativního dopadu na rozvoj sektoru větrné energetiky, který je v zásadním nesouladu se strategickými dokumenty a koncepcemi státu v energetice při dosahování cílů
a závazků v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které mají podpořit energetickou soběstačnost/bezpečnost ČR.

Komora OZE a Česká společnost pro větrnou energii žádají odložení projednávání materiálu SOKR v zastupitelstvu Kraje Vysočin z níže popsaných důvodů.

Dne 18. října 2023 vzala vláda ČR na vědomí návrh aktualizace Vnitrostátního plánu České republiky
v oblasti energetiky a klimatu (dále “NEKP”), který nastiňuje způsob, jak česká ekonomika projde
procesem dekarbonizace a jak bude plnit své evropské klimaticko-energetické závazky do roku 2030.
Následně byl tento materiál postoupen Evropské komisi k posouzení, která NEKP ČR považuje
v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) za málo ambiciózní s ohledem na technický
potenciál. Předpokládá se tedy další navýšení cíle v oblasti OZE. V návaznosti na NEKP byly
předloženy začátkem tohoto roku další dva strategické dokumenty ČR pro oblast energetiky a klimatu:
Aktualizace Státní energetické koncepce a Aktualizace Politiky ochrany klimatu. Z těchto všech
dokumentů je zřejmá priorita a nutnost státu podpořit rozvoj OZE napříč všemi technologiemi. Ve
větrné energetice se spolu s fotovoltaickými elektrárnami předpokládá největší nárůst v oblasti výroby
elektřiny z OZE.

Hlavním nositelem nástrojů na podporu OZE je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2001
o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů ve znění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2023/2413, tzv. RED III. Právě tato směrnice, která vstoupila v platnost 18. října 2023 zavádí
nástroje na zrychlení povolovacího procesu v případě výstavby a modernizace výroben z OZE.
Klíčovými tématy je důraz na veřejný zájem OZE vč. aplikace vyvratitelné domněnky převažujícího
veřejného zájmu a vymezování ploch pro dosažení energeticko-klimatických cílů a ploch pro
zrychlené zavádění OZE. S ohledem na krátkou transpoziční lhůtu (1. 7. 2024) zahájila klíčová
ministerstva1 pod koordinačním vedením Ministerstva průmyslu a obchodu kroky k uvedení těchto
nástrojů do praxe.

Z pohledu strategie ČR v oblasti využívání energie z OZE včetně urychlování zavádění OZE, nelze
tudíž s postupem Kraje Vysočina a předloženou aktualizací SOKR souhlasit z následujících
důvodů:
● nezohledňuje požadavky na dekarbonizaci ekonomiky vymezenou ve strategických
dokumentech státu do roku 2050 viz výše,
● není v souladu s úkoly a činnostmi státní správy ve věci vymezování oblastí pro dosažení cílů
OZE a urychlení zavádění OZE podle RED III, které byly zástupcům krajů prezentovány
v Jihlavě dne 28. 2. 2024 za účasti zástupců kraje Vysočina, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí

● není v souladu s dikcí RED III, která považuje OZE za veřejný zájem, který slouží veřejnému
zdraví a bezpečnosti při zvažování právních zájmů v jednotlivých případech ochrany přírody
a krajiny.

Z věcného hlediska nelze předkládaný materiál akceptovat z následujících důvodů:
● postup přípravy a schvalování neodpovídá významu (dopadu) materiálu s významně
negativním dopadem na sektor OZE, a to i z pohledu ekonomického, tzn. považujeme za
nestandardní postup materiál takového dopadu nekonzultovat s profesními organizacemi
a klíčovými ministerstvy odpovědnými za plnění cílů politiky ČR a EU,
● nezohledňuje současný stav připravovaných projektů a dostupných lokalit včetně související
akceptace v daných lokalitách a připojovacích kapacit k elektrizační soustavě,
● blokace rozvoje místní (případně komunitní) energetiky s pozitivním dopadem na rozpočty
obcí a zapojených osob (soukromý i podnikatelský sektor,
● striktní aplikací výstupů aktualizace SOKR by došlo k významnému omezení využitelného
potenciálu pro výstavbu VtE,
● popírá pokrok technologie VtE, která s ohledem na maximální využití výkonu zvyšuje výšku
instalace, tzn. jednou moderní věží je možné dosáhnout výkonu deseti věží VtE instalovaných
před 15 až 20 lety. Technologický pokrok přináší mj. menší počet turbín, zvýšení instalovaného výkonu, vyšší využitelnost, tedy více vyrobené energie a spolu s FVE nejlevnější výrobu z nově instalovaných zdrojů elektřiny.

Dále nelze souhlasit s argumentací Kraje Vysočina, že aktualizace SOKR má pozitivní dopad na
investory. Již v tuto chvíli je zřejmé, že striktní aplikací dojde k zastavení či minimálně k pozastavení
pravděpodobně valné většiny projektů, které jsou v pokročilých fázích přípravy vč. například zajištění
připojení (z dosud analyzovaných projektů má na všechny aktualizovaný SOKR negativní dopad).

Komora obnovitelných zdrojů energie žádá krajské zastupitele o odložení projednávání dokumentu aktualizace SOKR, které považuje za nezbytné pro dostatečný prostor ke konzultaci s veřejností (stavebníci, obce) i státní správou, zejména Ministerstvem průmyslu a obchodu, životního prostředí a pro místní rozvoj.

Veřejná konzultace je potřebná nejen k pokročilé fázi výše zmiňovaných projektů, ale i s ohledem na
připojovací kapacity elektrizační soustavy.

Strategie SOKR pro Havlíčkobrodsko je přímo zde, pro Jihlavsko zde, Želetavsko přímo zde, okolí vrchu Křemešník přímo zde, Pelhřimovsko přímo zde, Humpolecko přímo zde, okolí Bohdalova přímo zde, Bystřicko a Novoměstsko přímo zde, Křižanovsko a Velkobítešsko přímo zde, Třebíčsko a Velkomeziříčsko (přímo zde), Moravskobudějovicko přímo zde, vrch Javořice s okolím Počátky a Žírovnice přímo zde.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů