SOKR je nová karta Kraje Vysočina ve hře o povolování větrných elekráren

Zájem větrných investorů o Kraj Vysočina vyvolal potřebu revize Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina (SOKR). Součástí revize textové části strategie je podle informací Občasníku nový mapový podklad, kde jsou aktuálně zobrazeny všechny krajinářsky cenné přírodní, kulturní a historické hodnoty.

Revize Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina (SOKR) se zaměřuje především na hodnocení umístění výškových staveb v krajině. Má sloužit jako oborový dokument pro rozhodování orgánů ochrany krajiny (obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Krajský úřad Kraje Vysočina, Ministerstvo
životního prostředí).

SOKR má posloužit jako vodítko i investorům kauzálních záměrů výstavby větrných elektráren. Výsledek aktualizace SOKR je dobře použitelný jako důležitá položka pro vymezení tzv. akceleračních zón, což jsou území, na nichž by se měly větrné elektrárny umisťovat a povolovat ve zrychleném a zjednodušeném administrativně správním režimu.

Větrné elektrárny vzhledem k jejich velikosti (v horní úvrati 150 – 250 m), znemožňují ochranu krajinného
rázu v předpokládaném zákonném rozsahu (zejména s ohledem na harmonické měřítko a harmonické vztahy v krajině). Proto se revize SOKR soustřeďuje na projevy krajinného rázu, které s větrnými elektrárnamo nejvíce kolidují a snaží se kolize eliminovat nebo zmírnit, tedy nalézt místa, kde
lze/nelze VTE umísťovat. Konkrétní lokalizace VTE ale není známa, proto jde o koncepční
přístup Kraje Vysočina.

Jevy (prvky) pozitivního projevu krajinného rázu dle SOKR jsou plošné – oblasti a místa
krajinného rázu, prvky historického členění krajiny přírodní parky, chráněné krajinné oblasti,
liniové – siluety sídel, krajinné předěly a bodové – dominanty přírodní a kulturněhistorické.
Plošné prvky tvoří tzv. místa krajinného rázu (pohledově spojitá místa s větší koncentrací
pozitivních hodnot krajinného rázu) a dále tzv. prvky historického členění krajiny (pozůstatky
původního rozložení plužin, cestní sítě, doprovodné zeleně, komponované krajiny).

Konkrétním kulturněhistorickým dominantám byly přiřazeny hodnoty A, B, C, nebo D. Hodnota
A znamená výrazně viditelný objekt s vysokým kulturněhistorickým významem (s ohledem na
stáří, stavební sloh, výlučnost, apod.), hodnota B výraznou viditelnost objektu s menším
kulturněhistorickým významem nebo naopak stavebně historicky cenný objekt s menší vizuální
působivostí, hodnota C je přiřazena objektu s místní viditelností a místní kulturněhistorickou
důležitostí. Objekty s hodnotou D leží většinou v intravilánech sídel a mimo něj se pohledově
neuplatňují. Základní ochranné zóny jsou pro hodnotu A 10 km, B 5 km, C 2 km a pro D nejsou
stanoveny vůbec. Kulturněhistorické dominanty s hodnotou A mají význam celostátní nebo
regionálně neopakovatelný, s hodnotou B regionální nebo nadmístní, s hodnotou C místní.

Hodnota je ale vždy upravována s ohledem na vizuální působení dominanty (např. odkryté
archeologické naleziště celostátního významu vizuálně se uplatňující max. v desítkách metrů
bude mít hodnotu C nebo D).

Při hodnocení vhodnosti/nevhodnosti umisťování větrných elektráren v jednotlivých oblastech krajinného rázubje kromě vizuálního dotčení dominant a přímého dotčení historického členění krajiny a míst
krajinného rázu přihlíženo též k charakteru sídelní struktury (počet potenciálně dotčených
sídel) a případně k viditelnosti dominant a krajinných prostor z potenciálně více
navštěvovaných míst. Kromě vizuálního působení krajinných dominant se přihlíží též k dalším
projevům krajiny citlivějším na umísťování velkých staveb – členitosti krajiny a prostorům
položeným ve větší nadmořské výšce, v níž by umístění VTE mohlo narušovat navazující
scenérie. U míst krajinného rázu je třeba brát v potaz jak estetický projev, tak i rozvojový
potenciál lokality (např. rekreační).

„Revize Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina bude předjednána příští týden (11.3.-17.3. – pozn. red.) v radě kraje, následovat bude její projednání  26. 3. v krajském zastupitelstvu, pokud bude schválena, následně začne platit,“ uvedla mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

SOKR příjemně překvapil starostu Jemnice Nevrklu (více zde). Strategie SOKR pro Havlíčkobrodsko je přímo zde, pro Jihlavsko zde, Želetavsko přímo zde, okolí vrchu Křemešník přímo zde, Pelhřimovsko přímo zde, Humpolecko přímo zde, okolí Bohdalova přímo zde, Bystřicko a Novoměstsko přímo zde, Křižanovsko a Velkobítešsko přímo zde, Třebíčsko a Velkomeziříčsko (přímo zde), Moravskobudějovicko přímo zde, Telč a okolí přímo zde, vrch Javořice s okolím Počátky a Žírovnice přímo zde.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů